ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Odborná literatúra

Časopisy / Informatika / INFOWARE 8-9/2012

picture

INFOWARE 8-9/2012

 

V sep­tem­bro­vom dvoj­čís­le ma­ga­zí­nu IN­FOWARE vám pri­ná­ša­me za­ují­ma­vé té­my čís­la. Ma­na­žé­rom po­mô­že­me v roz­ho­do­va­ní, či ku­po­vať sof­tvér ale­bo prejsť na Saas. Ve­nu­je­me sa aj prob­le­ma­ti­ke dá­to­vých cen­tier. Po­zrie­me sa, či na Slo­ven­sku pl­nia svo­je pos­la­nie. To však zďa­le­ka nie je všet­ko. Doz­vie­te sa aj o prob­le­ma­ti­ke CRM, zo­be­rie­me vás na exkur­ziu do naj­bez­peč­nej­ších dá­to­vých cen­tier. Faj­nšmek­rom pri­ná­ša­me pok­ra­čo­va­nie se­riá­lov o Li­nuxe a prog­ra­mo­va­ní.

Sep­tem­bro­vé dvoj­čís­lo ma­ga­zí­nu IN­FOWARE vás obo­ha­tí o mno­hé dô­le­ži­té in­for­má­cie.


Poď­te sa s na­mi po­zrieť do ob­sa­hu sep­tem­bro­vé­ho dvoj­čís­la ma­ga­zí­nu IN­FOWARE.

No­vin­ky
Me­dzi no­vin­ka­mi náj­de­te množ­stvo in­for­má­cií zo sve­ta pro­duk­tov, tech­no­ló­gií, ži­vo­ta IT fi­riem, tren­dov v rôz­nych ob­las­tiach IT a te­le­ko­mu­ni­ká­cií. Doz­vie­te sa aj o zme­nách vo ve­de­ní v jed­not­li­vých fir­mách.

Té­ma čís­la: CRM
Za pos­led­ných dvad­sať ro­kov sa ob­chod vý­raz­ne zme­nil a ok­rem ve­cí, kto­ré ob­chod­nú dis­cip­lí­nu tvo­ri­li vždy, je ob­chod dnes sys­te­ma­tic­kým pro­ce­som, kto­rý má jas­né pra­vid­lá, zá­ko­ni­tos­ti, vý­stu­py a prin­cí­py. Jed­ným z tých­to prin­cí­pov je, že ob­chod mu­sí byť pod­po­re­ný adek­vát­nym nás­tro­jom, kto­rý pre­dí­de ľud­skej chy­be. Nič-me­nej aj ten naj­lep­ší a naj­drah­ší nás­troj mô­že byť bez vhod­nej me­to­di­ky k ni­čo­mu ale­bo do­kon­ca kon­trap­ro­duk­tív­ny.

Té­ma čís­la: Dá­to­vé cen­trá
Bu­do­va­nie no­vých dá­to­vých cen­tier na Slo­ven­ku sa roz­beh­lo na pl­né ob­rát­ky. V pos­led­ných me­sia­coch slo­ven­ský trh oh­la­so­val do­kon­če­nie nie­koľ­kých mo­der­ných ob­jek­tov to­ho­to ty­pu. Ich ma­ji­te­lia ve­ri­li, že nas­ta­ne dra­ma­tic­ký ná­rast po­žia­da­viek na pre­ná­jom pries­to­rov v ta­kých­to ob­jek­toch a to naj­mä v sú­vis­los­ti so si­tuáciou na IT tr­hu, kto­rý je stá­le v po­hy­be, te­da v pro­ce­se tran­sfor­má­cie, kon­so­li­dá­cie a op­ti­ma­li­zá­cie. Na­priek to­mu, že v rám­ci PR ak­ti­vít sa no­ví ma­ji­te­lia dá­to­vých cen­tier pred­há­ňa­li s pub­li­ko­va­ním tech­nic­kých pa­ra­met­rov no­vo­vy­bu­do­va­ných ob­jek­tov a pre­zen­to­va­li svo­je "trom­fy" vo­či kon­ku­ren­cii, trh os­tá­va až na ma­lé vý­nim­ky vo­či tým­to ob­jek­tom chlad­ný a vy­ze­rá, že si­tuácia sa ani v bu­dú­cich me­sia­coch dra­ma­tic­ky me­niť ne­bu­de.

Té­ma čís­la: SaaS
IT je jed­nou z kľú­čo­vých zlo­žiek pre pod­po­ru biz­ni­su a tak ako sa me­ní po­va­ha biz­ni­su, kto­rý mu­sí adek­vát­ne rea­go­vať na no­vé eko­no­mic­ké vý­zvy, me­ní sa aj po­va­ha, fi­lo­zo­fia a mar­ke­tin­go­vé mo­de­ly IT. V mi­nu­los­ti, keď bo­li eko­no­mic­ké a ob­chod­né tren­dy cyk­ly pred­ví­da­teľ­nej­šie, tak­že bo­lo jed­no­duch­šie plá­no­vať roz­voj IT a in­ves­tí­cie do tej­to ob­las­ti. Dnes je pre mno­hé od­vet­via od­po­veď na otáz­ku: „ Koľ­ko IT infra­štruk­tú­ry na­kú­piť?" nad­ne­se­ne po­ve­da­né vo hviez­dach, či­že prak­tic­ky vza­té v clou­de.

Sto­ra­ge Fo­re­ver...
Tur­bu­len­tné di­anie na sve­to­vých tr­hoch ako aj cel­ko­vé dy­na­mic­ké zme­ny na ci­vi­li­zač­nej úrov­ni me­nia rok­mi za­ve­de­né hod­no­ty. Jed­na z naj­tr­va­lej­ších - zla­to, si dr­ží svoj glanc, iné hod­no­ty sa strá­ca­jú - pe­nia­ze. Do pop­re­dia vy­stu­pu­je no­vá, je­di­ná a všet­ko ob­jí­ma­jú­ca hod­no­ta, sko­ro ako teória všet­ké­ho, a to sú in­for­má­cie. Je čo­raz viac fi­riem, kto­ré ma­jú mi­ni­mál­ne hmot­né stat­ky, ve­nu­jú sa len co­re biz­ni­su a naj­väč­šou hod­no­tou, kto­rú vlas­tnia, sú in­for­má­cie. Po­va­žu­je­me to za nez­vrat­ný trend.

Sep­tem­bro­vé dvoj­čís­lo ma­ga­zí­nu pre IT pro­fe­sio­ná­lov IN­FOWARE už náj­de­te v stán­koch a hyper­mar­ke­toch.

  • Počet strán: 60
  • Vydal: DIGITAL VISIONS
  • Rok vydania: 2012
  • Formát: A4
  • Cena: 1,98 eur

Kontakt

Recenzie o publikácií:

Žiadne súvisiace položky
 
Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.