ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Odborná literatúra

Časopisy / Informatika / PC REVUE 12/2012

picture

PC REVUE 12/2012

 

Blí­žia sa naj­kraj­šie sviat­ky v ro­ku - Via­no­ce a my vám pri­ná­ša­me no­vé vy­da­nie PC RE­VUE. V tom­to vy­da­ní náj­de­te množ­stvo ti­pov na via­noč­né dar­če­ky. Naz­re­li sme aj na vý­voj po­čí­ta­čov na Slo­ven­sku. Te­šiť sa mô­že­te aj na re­por­tá­že z Fu­jit­su Fo­rum. Po­vie­me vám ako vzni­kal Mic­ro­soft Win­dows 8 a pred­sta­ví­me aj tech­no­ló­gie v dis­ple­joch pre mo­bil­né te­le­fó­ny.

Ak sa roz­ho­du­je­te in­ves­to­vať do dar­če­kov pod via­noč­ný strom­ček viac, po­tom si ur­či­te pre­čí­taj­te test za­ria­de­ní All-in-one v ce­ne do 1000 eur či test no­te­boo­kov s Win­dows 8 do 500 eur. Pre nad­šen­cov kla­sic­kých po­čí­ta­čo­vých zos­táv sme prip­ra­vi­li po­čí­ta­čo­vé zos­ta­vy. Vhod­ným dar­če­kom mô­že byť aj čí­tač­ka elek­tro­nic­kých kníh, ale­bo na­du­pa­ný smar­tfón. Po­ra­dí­me aj ako vy­be­rať a na čo si dá­vať po­zor.

Ne­za­bud­li sme ani na smar­tfó­no­vých nad­šen­cov, kto­rým pred­sta­ví­me nie­koľ­ko vhod­ných ap­li­ká­cií pre An­droid. To však zďa­le­ka nie je všet­ko.


De­cem­bro­vé vy­da­nie DVD RE­VUE je prepl­ne­né úpl­ný­mi ver­zia­mi prog­ra­mov, za kto­ré by ste inak mu­se­li pla­tiť. Orien­to­va­li sme sa na úp­ra­vu fo­tog­ra­fií, hlav­ný prog­ram je Zo­ner Pho­to Stu­dio 15. Ten bu­de­me pou­ží­vať pri príp­ra­ve na­šich člán­kov aj v ro­ku 2013 a aj pre vás je vý­hod­né ho pou­ží­vať. Rov­na­ko pri­dá­va­me priehrš­tie vi­deo­re­por­tá­ží z ce­lé­ho sve­ta a nie­koľ­ko vi­deo­re­cen­zií. Na chví­le od­dy­chu pri­ná­ša­me množ­stvo na­šich vi­deí a uká­žok z hier. Špe­ciál­ne upo­zor­ňu­je­me na prog­ram As­ham­poo Bur­ning Stu­dio 2013, kto­rý vám umož­ní na­pa­ľo­vať mé­diá CD/DVD/Blu-ray a prip­ra­vo­vať oba­ly ale­bo zá­lo­ho­vať sú­bo­ry. Ďal­ší za­ují­ma­vý nás­troj je Lik­no Web Scroller Buil­der, kto­rý oce­ní­te pri prog­ra­mo­va­ní ro­lo­va­cích rá­mov vo svo­jich webo­vých strán­kach. Pho­to­mi­zer Ret­ro SE za­sa umož­ňu­je tvo­riť za­ují­ma­vé efek­ty v služ­be In­stag­ram. Vy­skú­šať mô­že­te napr. ro­zos­tre­nie fo­tog­ra­fií ale­bo zvo­liť ore­za­nie. Prog­ram 1-abc.net Syn­chro­ni­zer 5 vám po­mô­že pri auto­ma­tic­kom syn­chro­ni­zo­va­ní vy­bra­né­ho ob­sa­hu na pev­nom dis­ku a na kľú­či USB. Pri úp­ra­ve fo­tog­ra­fií pre­dov­šet­kým pre webo­vých di­zaj­né­rov je ur­če­ný prog­ram Snap­Touch. Po­mo­cou ne­ho mô­že­te napr. im­por­to­vať fot­ky, ore­zať ich ale­bo pri­ra­diť in­for­má­cie o dá­tu­me vzni­ku či sú­rad­ni­ci GPS.

Uvá­dza­me ta­kis­to špe­ciál­nu PC RE­VUE ver­ziu prog­ra­mu MO­BI­Le­dit! 6, kto­rá má plat­nosť do kon­ca ro­ka 2013 a pod­po­ru­je je­den mo­bil­ný te­le­fón.

Poz­ri­te sa spo­lu s na­mi, čo všet­ko vám pri­ná­ša de­cem­bro­vé vy­da­nie PC RE­VUE

No­vin­ky
V de­cem­bro­vých no­vin­kách sme sa za­me­ra­li na naj­nov­šie pro­duk­ty na IT tr­hu. Pred­sta­ví­me rôz­ne prís­lu­šen­stvo k po­čí­ta­čom, no­te­boo­kom a smar­tfó­nom, či tla­čiar­ne, ka­me­ry, hu­dob­né pre­nos­né rep­ro­duk­to­ry.

Uži­toč­né via­noč­né dar­če­ky
Via­no­ce sú pred dve­ra­mi, a ak pre­mýš­ľa­te, čím po­te­šiť va­šich dra­hých, má­me pre vás uži­toč­né ra­dy. Ideál­ny dar­ček je to­tiž rôz­ne prís­lu­šen­stvo k po­čí­ta­ču. V ce­lom tom­to vy­da­ní náj­de­te rôz­ne pro­duk­ty, kto­ré sa ho­dia pod strom­ček a sú pred­sta­ve­né v rám­ci po­rov­ná­va­cích tes­tov. V tom­to člán­ku uvá­dza­me dar­če­ky v ce­ne už od 10 eur.

Vý­voj po­čí­ta­čov na Slo­ven­sku
Is­te si spo­mí­na­te na na­šu re­por­táž z Mú­zea po­čí­ta­čov v San Fran­cis­cu. Vte­dy sme sa poz­re­li na vý­voj po­čí­ta­čov zo sve­to­vé­ho poh­ľa­du. Nes­kôr sme sa však doz­ve­de­li, že nie­čo po­dob­né má­me aj u nás na Slo­ven­sku, kon­krét­ne v Bra­tis­la­ve. PC RE­VUE nik­dy ne­vy­ne­chá ta­kú­to príl­eži­tosť, do­hod­li sme si náv­šte­vu a dos­ta­vi­li sa aj s re­por­táž­nou vý­ba­vou. Na­mies­to plá­no­va­nej ho­di­ny sme v bu­do­ve ne­ďa­le­ko Slo­ven­skej aka­dé­mie vied (SAV) zotr­va­li viac ako tri ho­di­ny. Na roz­diel od San Fran­cis­ca tu je vý­sta­va špe­ciál­ne orien­to­va­ná na Slo­ven­sko a pre­dov­šet­kým na ro­ky, keď sa u nás sku­toč­ný vý­voj po­čí­ta­čov nao­zaj reali­zo­val.

Ako vzni­kal Mic­ro­soft Win­dows 8
Na kon­ci ok­tób­ra sme ma­li mož­nosť stret­núť sa s vice­pre­zi­den­tom fir­my Mic­ro­soft pre vý­voj Win­dows, pá­nom Ale­šom Ho­leč­kom. Je to pô­vo­dom Čech, tak­že dob­re ro­zu­mie aj pod­mien­kam vo vý­chod­nej Euró­pe. Ve­die pri­tom tím ľu­dí, kto­rí sú zod­po­ved­ní za pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie, pra­co­val aj na star­ších ope­rač­ných sys­té­moch, ako je Win­dows 7 ale­bo Vista. V druž­nom roz­ho­vo­re sme strá­vi­li asi dve ho­di­ny, v tom­to člán­ku vám pri­ná­ša­me je­ho pre­roz­prá­va­nú po­do­bu. Zos­tri­ha­ný roz­ho­vor náj­de­te aj na vi­deo­záz­na­me.

Dis­ple­je pre mo­bil­né te­le­fó­ny
Pri in­te­li­gen­tných te­le­fó­noch nie je pod­stat­ný len sil­ný pro­ce­sor, ale is­te mno­hí súh­la­sí­te s tým, že zá­le­ží aj na veľ­kos­ti dis­ple­ja a je­ho roz­lí­še­ní. Už to na­po­ve­dá, do akej trie­dy za­ria­de­ní te­le­fón pat­rí. Pri pria­mom po­rov­na­ní lac­né­ho a drah­šie­ho mo­de­lu vid­no roz­die­ly, a to nie­len v ras­tri vy­chá­dza­jú­ce­ho z roz­lí­še­nia, ale aj v zob­ra­ze­ní bie­lej. Lac­né te­le­fó­ny zväč­ša tr­pia nažl­tnu­tou bie­lou, no čas­to to zis­tí­te až pri pria­mom po­rov­na­ní s lep­ším dis­ple­jom. Tech­no­ló­gie a ty­py dis­ple­ja vý­raz­ným spô­so­bom pris­pie­va­jú ku kom­for­tu pou­ží­va­nia. Ich cha­rak­te­ris­ti­ky vám pred­sta­ví­me v na­šom člán­ku.

Test: 6× all-in-one v ce­ne do 1000 eur
S nás­tu­pom no­vé­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu sa opäť stá­va­jú za­ují­ma­vý­mi za­ria­de­nia ty­pu all-in-one. Veľ­ký, zväč­ša mul­ti­do­ty­ko­vý dis­plej, v kto­ré­ho út­ro­bách sú uk­ry­té všet­ky po­čí­ta­čo­vé pr­vky (CPU, GPU, HDD, RAM a roz­hra­nia), pri­čom sa k ne­mu do­dá­va väč­ši­nou bez­drô­to­vá klá­ves­ni­ca a myš. Po­tom sta­čí sku­toč­ne je­di­ný ká­bel (ten na­pá­ja­cí), aby ste za­ria­de­nie AiO uvied­li do pre­vádz­ky. Ušet­rí­te tak mies­to v men­šom by­te, na pra­cov­nom sto­le, mô­že­te ho vy­užiť na pre­zen­tač­né úče­ly v kan­ce­lá­rii či v pre­daj­ni a vý­bor­ne sa ho­dí aj do ku­chy­ne. Ak sa na­vy­še spo­jí s TV tu­ne­rom, mô­že­te si z ne­ho uro­biť aj te­le­ví­zor. A mať 23-pal­co­vú te­le­ví­ziu s po­čí­ta­čom je v men­šom by­te vý­hra. Ma­gic­kú hra­ni­cu 1000 eur sme nech­ce­li prek­ro­čiť, pre­to to bo­la je­di­ná pod­mien­ka do­da­nia pro­duk­tu do tes­tu. Ob­ja­vi­li sme na tr­hu šesť kva­lit­ných za­ria­de­ní, kto­ré sme pos­ta­vi­li tvá­rou v tvár.

7× no­te­book do 500 eur s Win­dows 8
Aj keď sa s prí­cho­dom Win­dows 8 na nás va­lia štý­lo­vé a dra­hé no­te­boo­ko­vé no­vin­ky z kaž­dej stra­ny, na Via­no­ce sme sa roz­hod­li pre úpl­ne iný test. Ten­to čas je spo­je­ný s dar­ček­mi a nech­ce­me vy­ha­dzo­vať ve­ľa pe­ňa­zí. Pre­to sme sa roz­hod­li sta­no­viť po­riad­ne tvr­dé hra­ni­ce - hľa­dá­me no­te­book v ce­ne do 500 eur s DPH a s naj­nov­ším ope­rač­ným sys­té­mom Mic­ro­soft Win­dows 8. Že sa to ne­dá? Ale dá, a pre­to si no­vu­čič­ký no­te­book s Win­dows 8 mô­že do­priať už az­da kaž­dý. Poď­te sa s na­mi po­zrieť na se­dem no­te­boo­kov, kto­ré sa do toh­to tes­tu vtes­na­li.

Mirrorless fo­toa­pa­rá­ty pre ná­roč­nej­ších
Chce­te vy­me­niť sta­rú ťaž­kú zr­kad­lov­ku a jej ob­rov­ské ob­jek­tí­vy za fo­toa­pa­rát ro­zum­nej­šej veľ­kos­ti, no s vy­so­kou kva­li­tou vý­stu­pu? Skrát­ka za nie­čo, čo viac zod­po­ve­dá dneš­nej di­gi­tál­nej do­be? Via­no­ce sú pod­ľa nás na to­to ideál­ny čas, už si len vy­brať, kto­rý z no­vých či ak­tuál­nych sys­té­mov bez zr­kad­la je ten pra­vý pre va­še pot­re­by. Kaž­dý má to­tiž iné sil­né a sla­bé strán­ky.

Po­čí­ta­čo­vé zos­ta­vy pod strom­ček
Rok 2012 je vo svo­jom pos­led­nom me­sia­ci. Po­kiaľ ste sa roz­hod­li, že prá­ve Via­no­ce bu­dú ob­do­bím, keď vo va­šej do­mác­nos­ti pri­bud­ne no­vu­čič­ký stroj, je ten­to člá­nok prá­ve pre vás. Náj­de­te v ňom nie­len vhod­ne zos­ta­ve­né po­čí­ta­če, ale aj opis to­ho, pre­čo sú tie­to kom­po­nen­ty vhod­né a s čím iným by sa da­li kom­bi­no­vať, aby zod­po­ve­da­li pres­ne va­šim pred­sta­vám.

La­ví­na no­vých tab­le­tov
Za pos­led­ný me­siac sa nám v re­dak­cii ziš­lo via­ce­ro za­ují­ma­vých tab­le­tov. Za­stú­pe­nie mal kaž­dý ope­rač­ný sys­tém - An­droid, iOS a s uve­de­ním Win­dows 8 na trh sme sa doč­ka­li aj pr­vých kon­ver­ti­bil­ných tab­le­tov preň. Tr­há­kom je aj iPad Mi­ni.

Test: 9× čí­tač­ka e-kníh
Kni­ha je naj­ob­ľú­be­nej­ší dar­ček Slo­vá­kov pod via­noč­ným strom­če­kom. A čo tak po­da­ro­vať nie­čo, čo je ľah­šie ako jed­na kni­ha a pri­tom ucho­vá­va v pa­mä­ti ob­sah ti­sí­cok kníh? Ho­vo­rí­me o čí­tač­kách elek­tro­nic­kých kníh. Roz­hod­li sme sa otes­to­vať naj­dos­tup­nej­šie čí­tač­ky e-kníh na Slo­ven­sku, sús­tre­di­li sme sa však iba na tie sku­toč­né - s elek­tro­nic­kým at­ra­men­tom. Ne­bo­lia z ne­ho oči, naj­viac sa po­do­bá na pa­pier, ta­ká­to elek­tro­nic­ká čí­tač­ka vy­dr­ží na jed­no na­bi­tie aj 10 000 strán čí­ta­nia a von­kon­com nes­to­jí ve­ľa. Je to ideál­ny dar­ček pod via­noč­ným strom­ček.

High-end mo­bil­né te­le­fó­ny
Via­noč­ná ná­diel­ka te­le­fó­nov ob­sa­hu­je sa­mé no­vin­ky a vý­kon­né mo­de­ly. Mo­del HTC One X+ je mul­ti­me­diál­ne de­lo, kom­bi­nu­jú­ce HTC Sen­se s vý­kon­ným te­lom. LG Op­ti­mus 4X HD je za­se te­le­fón s kon­zer­va­tív­nej­ším vzhľa­dom, ale za­ují­ma­vý­mi mož­nos­ťa­mi. Ne­ne­cha­li sme si ujsť ani mož­nosť otes­to­vať te­le­fón Ja­me­sa Bon­da (So­ny Xpe­ria T) a naz­re­li sme aj do úpl­ne inej stud­ni­ce. Otes­to­va­li sme pre vás te­le­fón na dve SIM kar­ty s An­droi­dom, špič­ko­vým dis­ple­jom IPS a neu­ve­ri­teľ­nou ce­nou. Je to Pres­ti­gio Mul­tip­ho­ne 4300 Duo.

Vý­ber slo­ven­ských an­droi­do­vých ap­li­ká­cií
V pred­chá­dza­jú­com čís­le sme pri­nies­li vý­ber ap­li­ká­cií pre Win­dows 8, pri­čom sme sa za­me­ra­li aj na slo­ven­ské ap­li­ká­cie, kto­ré sa vo Win­dows Ob­cho­de na­chá­dza­jú. Via­ce­ro za­ují­ma­vých a uži­toč­ných ap­li­ká­cií však po­nú­ka aj Goog­le Play. Ho­ci nie všet­ky spo­me­nu­té ap­li­ká­cie sú pô­vo­dom zo Slo­ven­ska, tý­ka­jú sa slu­žieb, kto­ré sú dos­tup­né aj u nás.

5× no­te­boo­ko­vé no­vin­ky
Pos­led­né týž­dne za­ží­va­me za­ují­ma­vý pa­ra­dox. Win­dows 8 pod­mie­nil vznik a vý­voj no­vé­ho har­dvé­ru (do­ty­ko­vé ob­ra­zov­ky v ultra­boo­koch, hyb­rid­né mo­de­ly, kon­ver­ti­bil­né no­te­boo­ky). Ten­to ope­rač­ný sys­tém už v zá­pla­ve toh­to­me­sač­ných re­cen­zií no­te­boo­kov ve­die nad svo­jím pred­chod­com. Oce­ňu­je­me, že ko­neč­ne pre­chá­dza­me od prak­tic­ky rov­na­kých no­te­boo­kov na otoč­né a do­ty­ko­vé dis­ple­je (Dell XPS 12) či no­vé me­cha­niz­my pre­mien (So­ny Vaio Duo 11). Hlav­ná ne­vý­ho­da ta­kých­to mo­de­lov je ich ce­na, kto­rá opäť raz po­su­nu­la prie­mer­nú ce­nu no­vi­niek o nie­čo vy­ššie. A je tu aj la­hôd­ka v po­do­be tes­tu od­ol­né­ho no­te­boo­ku od Pa­na­so­ni­cu.

De­cem­bro­vé vy­da­nie naj­čí­ta­nej­šie­ho IT ma­ga­zí­nu PC RE­VUE náj­de­te na stán­koch a v hyper­mar­ke­toch už 7. de­cem­bra :-)

  • Počet strán: 112
  • Vydal: DIGITAL VISIONS
  • Rok vydania: 2012
  • Formát: A4
  • Cena: 3,98 eur

Kontakt

Recenzie o publikácií:

Žiadne súvisiace položky
 
Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.