ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Odborná literatúra

Časopisy / Informatika / INFOWARE 12/2012

picture

INFOWARE 12/2012

 

V de­cem­bro­vom vy­da­ní ma­ga­zí­nu IN­FOWARE sa po­zrie­me na preh­ľad nás­tro­jov, pos­ky­to­va­te­ľov, mož­nos­tí a cien slu­žieb bu­si­ness in­telli­gen­ce. Po­ra­dí­me ako na sys­té­mo­vú in­teg­rá­ciu a pre­chod na cloud com­pu­ting. Dá­me vám nie­koľ­ko ti­pov, ako za­brá­niť za­mes­tnan­com v ne­že­la­ných ak­ti­vi­tách či ako na tí­mo­vú spo­lup­rá­cu pros­tred­níc­tvom ap­li­ká­cií.


Té­ma čís­la: Bu­si­ness in­telli­gen­ce
Sto­jí­te pred roz­hod­nu­tím o no­vom BI nás­tro­ji? Či už hľa­dá­te náh­ra­du za za­sta­ra­lé rie­še­nie, kto­ré nepl­ní svo­ju fun­kciu a frus­tru­je IT ľu­dí aj uží­va­te­ľov ale­bo je to Váš pr­vý vý­ber, voľ­bu BI nás­tro­ja nie je vhod­né pod­ce­niť. Rôz­ne rie­še­nia sa lí­šia fun­kcio­na­li­tou, schop­nos­ťou do­siah­nuť plá­no­va­né prí­no­sy, rých­los­ťou im­ple­men­tá­cie ale­bo nák­lad­mi pri­čom nie vždy pla­tí, že to naj­drah­šie je to naj­lep­šie. Software však nie je je­di­ný kri­tic­ký pr­vok, naj­mä ak chce­te nao­zaj zlep­šiť svo­je cie­le v ob­las­ti fi­nan­cií, pre­da­ja a mar­ke­tin­gu, zní­žiť nák­la­dy ale­bo ušet­riť ľu­dom čas. Dô­le­ži­té je tiež kto a ako BI rie­še­nie za­ve­die keď­že na tr­hu sú rôz­ne ty­py spo­loč­nos­ti s rôz­nym prís­tu­pom k reali­zá­cií pro­jek­tov. V tom­to člán­ku sa pod­rob­nej­šie po­zrie­me na jed­not­li­vé ty­py nás­tro­jov a do­dá­va­te­ľov a s ni­mi sú­vi­sia­ce ce­ny resp. nák­la­dy.

Té­ma čís­la: Sys­té­mo­vá in­teg­rá­cia
Pre­čo tak ve­ľa IT pro­jek­tov meš­ká a prek­ra­ču­je roz­po­čet? A pre­čo ma­jú vo všeo­bec­nos­ti IT pro­jek­ty zlú po­vesť? Dô­vo­dy bý­va­jú rôz­ne, no me­dzi hlav­né pat­rí ne­dos­ta­toč­ná po­zor­nosť ve­no­va­ná za­da­niu. Pres­nej­šie, ma­lá po­zor­nosť, kto­rú or­ga­ni­zá­cie ve­nu­jú správ­ne­mu nas­ta­ve­niu prio­rít. Jed­nou z ty­pic­kých chýb je sna­ha do­siah­nuť vša­de ideál dneš­né­ho IT - či­že mať IT rie­še­nia, kto­ré sú flexibil­né, do­ká­žu sa rých­lo pris­pô­so­biť zme­nám, nes­to­ja ve­ľa, da­jú sa ľah­ko im­ple­men­to­vať a zá­ro­veň ma­jú lac­nú pre­vádz­ku. Nech vám do­dá­va­te­lia na­ho­vá­ra­jú čo­koľ­vek, v reál­nom ži­vo­te ta­ké­to do­ko­na­lé rie­še­nia neexis­tu­jú, ani keď pou­ži­je­te SOA, cloud, viacvrstvo­vú ar­chi­tek­tú­ru, ale­bo akú­koľ­vek inú tech­no­ló­giu.
Té­ma čís­la: Da­ta Leak

IW_12_2012-36-37.jpg

Jed­ným z hlav­ných ri­zi­ko­vých pr­vkov, kto­ré mu­sia dneš­né spo­loč­nos­ti zoh­ľad­ňo­vať pri bu­do­va­ní in­for­mač­nej bez­peč­nos­ti je ľud­ský fak­tor. Hroz­by na or­ga­ni­zá­cie pô­so­bia zvon­ka, ale aj zvnút­ra spo­loč­nos­ti a inter­né hroz­by pred­sta­vu­jú od­liš­ný prob­lém ako po­čí­ta­čo­vé ví­ru­sy, malware a hac­ke­ri. Spo­loč­nos­ti sú te­da nú­te­né vo­liť iné me­tó­dy a nás­tro­je, ako ri­zi­ko­vým ak­ti­vi­tám za­mes­tnan­cov za­brá­niť.
Té­ma čís­la: De­dup­li­ká­cia

IW_12_2012-44-45.jpg

De­dup­li­ká­cia je po­jem, kto­rý vý­raz­ne re­zo­nu­je v dneš­nom sve­te pa­mä­ťo­vých za­ria­de­ní. Pri­tom nej­de o úpl­nú no­vin­ku - tá­to tech­no­ló­gia je na tr­hu už nie­koľ­ko ro­kov. V dneš­nej do­be mô­že mať jej vy­uži­tie reál­ny efekt na zní­že­nie TCO a zlep­še­nie ROI.
Té­ma čís­la: Ap­li­ká­cie na tí­mo­vú spo­lup­rá­cu

IW_12_2012-48-49.jpg

Ro­ky 2012 a 2013 sa v his­tó­rii sta­nú pre­lo­mo­vý­mi z poh­ľa­du vý­vo­ja vnút­ro­fi­rem­nej ko­mu­ni­ká­cie. Fe­no­mé­ny ako so­ciál­ne sie­te (napr. Fa­ce­book, Twit­ter, Lin­ke­dIn a ďal­šie) pri­nies­li nie­len no­vo­do­bú plat­for­mu, kde sa ľu­dia vir­tuál­ne stre­tá­va­jú - šta­tis­ti­ka ho­vo­rí, že jed­na mi­nú­ta, z kaž­dých 4,5 mi­nú­ty on-li­ne je trá­ve­ná prá­ve na so­ciál­nych sie­ťach - ale naj­mä no­vý spô­sob ko­mu­ni­ká­cie, kto­rý pos­tup­ne vy­tla­čí v naj­bliž­ších ro­koch e-mail k je­ho pô­vod­né­mu zá­me­ru. Áno prá­ve e-mail vzni­kol ako plat­for­ma, kto­rá ma­la in­for­mo­vať ad­re­sá­tov, a ne­ma­la slú­žiť ako ko­la­bo­rač­ná plat­for­ma. Kaž­dý kto pou­ží­va pra­vi­del­ne e-mail už v dneš­nej do­be poz­ná nie­čo, čo na­ši zá­kaz­ní­ci po­me­no­va­li e-mail overload (pozn. gra­fi­ky v rám­ci toh­to člán­ku sú vý­tvo­ry na­šich zá­kaz­ní­kov na otáz­ku "Akým vý­zvam če­lí­te v rám­ci fi­rem­nej ko­la­bo­rá­cie?"). Akým vý­zvam te­da če­lia za­mes­tnan­ci v rám­ci fi­rem­nej ko­la­bo­rá­cie? Ko­la­bo­rá­cia s vy­uži­tím e-mai­lu vy­ze­rá asi nas­le­dov­ne: "Re:", "Re:Re:", "Fw:", "Re: Re:Fw:Re", a sa­moz­rej­me vo via­ce­rých ver­ziách, kto­ré vznik­li sú­čas­ným od­po­ve­da­ním via­ce­rých ad­re­sá­tov, ale­bo jed­no­du­chým roz­de­le­ním ko­mu­ni­ká­cie do via­ce­rých strea­mov. Zna­me­ná to, že e-mail nav­ždy zmiz­ne? Ur­či­te nie, skôr bu­de pot­la­če­né je­ho ma­sív­ne pou­ží­va­nie a bu­de mať svo­je špe­ci­fic­ké vy­uži­tie. Ko­niec kon­cov, vez­mi­me si mo­bil­né za­ria­de­nia. Kaž­dý smar­tpho­ne aj tab­let dnes pri­chá­dza na trh s pre­din­šta­lo­va­ným Fa­ce­boo­kom, Twit­te­rom, a te­da sa stá­va už od zro­du za­ria­de­nia pria­mou kon­ku­ren­ciou pre e-mai­lo­vých klien­tov.

  • Počet strán: 64
  • Vydal: DIGITAL VISIONS
  • Rok vydania: 2012
  • Formát: A4
  • Cena: 1,98 eur

Kontakt

Recenzie o publikácií:

Žiadne súvisiace položky
 
Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.