ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Odborná literatúra

Časopisy / Informatika / PC REVUE 4/2013

picture

PC REVUE 4/2013

 

Jar je v pl­nom prú­de, my ne­zaos­tá­va­me a pri­chá­dza­me s no­vým ap­rí­lo­vým vy­da­ním ma­ga­zí­nu PC RE­VUE. Pri­ná­ša­me vám re­por­tá­že z dvoch kľú­čo­vých po­du­ja­tí, kto­ré sa ko­na­li v os­tat­nom ob­do­bí. Ce­BIT pri­nie­sol množ­stvo pro­duk­to­vých no­vi­niek kto­ré neo­po­me­nie­me ani my. V re­por­tá­ži MWC 2013 sa po­zrie­me, čo je no­vé vo sve­te mo­bi­lov.


V New Yor­ku sme bo­li osob­ne pri pred­sta­ve­ní naj­nov­šej vlaj­ko­vej lo­de Sam­sun­gu Ga­laxy SIV a na dvoch stra­nách sa do­čí­ta­te ako ce­lé od­ha­le­nie pre­bie­ha­lo ale aj to čo po­nú­ka­la spo­loč­nosť HTC ča­ka­jú­cim no­vi­ná­rom. Je 4G nao­zaj lep­šie ako 3G? Bú­ra­me je­den z ďal­ších mý­tov a prav­du sa doz­vie­te člán­ku re­dak­to­ra Jo­ža Or­go­ná­ša.

V ap­rí­lo­vom vy­da­ní PC RE­VUE sa bliž­šie po­zrie­me aj na tech­no­ló­giu NFC ,tak is­to ako fun­gu­je le­tis­ko­vá ochra­na a vy­skú­ša­li sme pre­lo­miť hes­lá po­mo­cou 8 gra­fic­kých ja­dier ! Ten­to me­siac sme tes­to­va­li naj­nov­šie no­te­boo­ky na tr­hu, fo­toa­pa­rá­ty, pro­fe­sio­nál­ne slú­chad­lá ale poz­re­li sme sa de­tail­nej­šie aj na dve smar­tfo­no­vé no­vin­ky HTC One a So­ny Xpe­ria Z.

Pri­ná­ša­me aj uni­kát­nu sú­ťaž o ASUS Vi­vo­Book. Sta­čí ak od­po­vie­te na sú­ťaž­nú otáz­ku a mô­že­te vy­hrať. Viac in­for­má­cií náj­de­te na www.pcre­vue.sk.

Ap­rí­lo­vé vy­da­nie DVD RE­VUE je pl­né úpl­ných a špe­ciál­nych ver­zií prog­ra­mov, ale má­me aj ve­ľa vlas­tných vi­deo­re­por­tá­ží a vi­deo­re­cen­zií, za­ují­ma­vý je te­raz aj her­ný ob­sah. Po­mo­cou prog­ra­mu As­ham­poo HDD Con­trol 2 sa uis­tí­te, či je váš pev­ný disk v po­riad­ku, a mô­že­te ním mo­ni­to­ro­vať ce­lú je­ho čin­nosť i vy­uži­tie.

Nas­le­du­jú prog­ra­my En­gel­mann i-Stu­dio 6 a Vi­deo­Mi­zer. Sú to nás­tro­je jed­nak pre za­ria­de­nia znač­ky App­le, ale aj pre svet PC a sú ur­če­né na kon­ver­ziu sú­bo­rov.Uvá­dza­me nás­tro­je na tvor­bu elek­tro­nic­kých kníh, pri­čom zis­tí­te, že prá­ca s ni­mi je vlas­tne jed­no­du­chá. Ďalej pri­ná­ša­me skú­šob­nú ver­ziu prog­ra­mu AB­BYY Fi­ne­Rea­der, kto­rú vy­uži­je­te pri na­šom dl­ho­do­bom se­riá­li o spra­co­va­ní pa­pie­ro­vých do­ku­men­tov. Uvá­dza­me aj naj­nov­šie benchmar­ky na tes­to­va­nie gra­fic­kých ka­riet: 3D­Mark, Uni­gi­ne Valley a Re­si­dent Evil 6.

Ten­to me­siac sme sa sús­tre­di­li na vi­deo­re­por­tá­že z pred­sta­ve­nia smar­tfó­nu Sam­sung Ga­laxy S4 a re­por­táž z vý­sta­vy Ce­BIT 2013. Ok­rem to­ho pri­ná­ša­me aj tla­čo­vú kon­fe­ren­ciu fir­my VNet o no­vom dá­to­vom cen­tre, ďa­lej vi­deo­re­cen­zie mul­ti­me­diál­ne­ho za­ria­de­nia Ca­non PIXMA 925 a mo­bil­ných te­le­fó­nov. Nak­rú­ti­li sme aj vi­deo o jar­nom up­ra­to­va­ní s no­te­book­mi znač­ky Le­no­vo. Vo vir­tuál­nom DVD RE­VUE náj­de­te aj špe­ciál­nu PC RE­VUE ver­ziu prog­ra­mu MO­BI­Le­dit! 6, kto­rá má plat­nosť do kon­ca ro­ka 2013 a pod­po­ru­je je­den mo­bil­ný te­le­fón. Ne­za­bud­ni­te ani na vy­ni­ka­jú­ce bez­peč­nos­tné nás­tro­je v úpl­nej ver­zii - ESET Smart Se­cu­ri­ty i NO­D32 Anti­vi­rus vo ver­zii 5, ale i 6 pre 32- i 64-bi­to­vú edí­ciu s plat­nos­ťou do 15. 5. 2013.


Poď­te s na­mi na­zrieť do ap­rí­lo­vé­ho vy­da­nia PC RE­VUE :-)

Sam­sung Ga­laxy SIV Lás­ka na pr­vý do­tyk
Na tom, aby pred­sta­ve­nie Ga­laxy S4 bo­lo nao­zaj ne­za­bud­nu­teľ­né, si spo­loč­nosť Sam­sung da­la nao­zaj zá­le­žať a vy­bra­la si na to prá­ve New York. Nie ná­ho­dou sme bo­li na Man­hat­ta­ne ne­ďa­le­ko Broadway. Prá­ve tu je to­tiž pra­vý do­mov di­vad­la a to­to pred­sta­ve­nie bo­lo sčas­ti aj ume­lec­kým zá­žit­kom. Sam­sun­gu sa po­da­ri­lo vy­vo­lať veľ­mi po­dob­nú at­mos­fé­ru, aká bý­va pri pred­sta­ve­ní pro­duk­tov s lo­gom nah­ryz­nu­té­ho jabl­ka. Šuš­kan­da o tom, ako bu­de nas­le­dov­ník S3 za­ru­če­ne vy­ze­rať, sa ší­ri­la po inter­ne­te asi me­siac dop­re­du. Špe­ku­lo­va­lo sa, či bu­de v ko­vo­vom puz­dre, čo eš­te vlas­tne bu­de ve­dieť, keď už S3 vie to­ho ove­ľa viac, ako bež­ný pou­ží­va­teľ pot­re­bu­je.

Ce­BIT 2013 mies­to biz­ni­su a stret­nu­tí
Na vý­sta­vu Ce­BIT cho­dí re­dak­cia PC RE­VUE viac ako 10 ro­kov. Za ten čas sa to­ho ve­ľa zme­ni­lo - od ro­kov, keď neú­časť na tej­to vý­sta­ve zna­me­na­la pre fir­mu tak­mer ko­niec biz­ni­su, až po jej tran­sfor­má­ciu na dop­re­du nap­lá­no­va­né stret­nu­tia s klien­tmi.

Lá­ma­nie he­siel gra­fic­kým jad­rom v praxi
Pou­ží­va­nie he­siel je s po­čí­tač­mi úz­ko spä­té. Či už ide o prih­la­so­va­nie do webo­vých slu­žieb, so­ciál­nych sie­tí, ale­bo elek­tro­nic­kej poš­ty, hes­lá pou­ží­va­me prak­tic­ky den­ne. Kým niek­to dá­va pred­nosť kom­pli­ko­va­ným sple­tiam zna­kov, kto­ré za­mie­ňa na kaž­dej služ­be, iní ľu­dia si neo­boz­ret­ne „vy­sta­čia" s jed­ným hes­lom vždy a vša­de. Za­bud­núť pou­ži­té hes­lo to­tiž nie je nič nez­vy­čaj­né a v prí­pa­de, že ide o dô­le­ži­tý do­ku­ment, by sme za od­om­knu­tie nie­ke­dy znies­li aj mod­ré z ne­ba. Mož­no bu­de pre mno­hých ľu­dí prek­va­pe­ním, že jed­ným z naj­väč­ších spo­jen­cov pri rie­še­ní toh­to prob­lé­mu mô­že byť gra­fic­ká kar­ta.

Čo všet­ko ste o NFC ne­ve­de­li a bá­li sa spý­tať
Tech­no­ló­gii NFC (Near Field Com­mu­ni­ca­tion) sme pred­po­ve­da­li nás­tup v ro­ku 2012. Reál­ne to však bu­de až v ro­ku 2013. Na tr­hu sú už te­raz de­siat­ky dru­hov prís­lu­šen­stva, NFC pod­po­ru­je tak­mer kaž­dý vy­spe­lej­ší no­vo pred­sta­ve­ný smar­tfón. O čo te­da ide? Je NFC syn­ony­mom mo­bil­nej plat­by.

Ako fun­gu­je le­tis­ko­vá ochra­na
Te­ro­ris­tic­ké úto­ky a kaž­do­den­né úto­ky na ochran­né fi­rewal­ly le­tis­ko­vej infra­štruk­tú­ry vy­ža­du­jú kom­plexné rie­še­nia. Ta­ké, kto­ré pa­sa­žier bež­ne v le­tis­ko­vej ha­le ne­vi­dí, ale sú tam. Po sé­riách úto­kov na le­tis­ká a úno­soch lie­ta­diel sa zvy­šu­je za­bez­pe­če­nie le­tísk a dnes už nie je ces­to­va­nie to, čo bý­va­lo. Na pa­lu­bu si mô­že­te zob­rať len mi­ni­mum te­ku­tín, ideál­ne žiad­ne, ni­ja­ké os­tré pred­me­ty (ak­tuál­ne sa zva­žu­je po­vo­le­nie vrec­ko­vých no­ží­kov na le­toch v USA), a ak má­te v prí­ruč­nej ba­to­ži­ne ve­ľa elek­tro­ni­ky, ich vy­ťa­ho­va­niu na pá­se so ske­ne­rom sa ne­vyh­ne­te. O tom vie PC RE­VUE nao­zaj svo­je.

Test no­te­boo­kov do 600 eur
Win­dows 8 sa napl­no usa­dil v na­šich no­te­boo­koch. Dô­kaz je jas­ný - sta­čí nav­ští­viť kto­rú­koľ­vek pre­daj­ňu, nič iné ako Win­dows 8 v prí­pa­de no­te­boo­kov už ani ne­náj­de­te. Má to však pa­ra­doxne aj svo­je fi­nan­čné vý­ho­dy. Win­dows 8 zlac­nil no­te­boo­ky, pre­to­že je o nie­koľ­ko de­sia­tok eur lac­nej­ší ako je­ho pred­chod­ca. Do toh­to me­sač­né­ho sú­bo­ja no­te­boo­kov v ce­no­vom li­mi­te do 600 eur s DPH sa pos­ta­vi­lo se­dem sta­toč­ných sú­pe­rov šies­tich rôz­nych zna­čiek.

Tren­dy vo zvu­ko­vých kar­tách
Od uve­de­nia pr­vej zvu­ko­vej kar­ty Crea­ti­ve Sound Blas­ter ubeh­lo vy­še 25 ro­kov a tá­to fir­ma má dnes za se­bou vy­še 400 mi­lió­nov pre­da­ných pro­duk­tov z tej­to ro­di­ny. Po­žia­dav­ky tr­hu sa však me­nia a Crea­ti­ve dnes jas­ne ho­vo­rí, že kar­ty naj­nov­šej ge­ne­rá­cie s či­pom Sound Co­re3D už nie sú len oby­čaj­né zvu­ko­vé kar­ty. Sľu­bu­je vy­ššiu pri­da­nú hod­no­tu, lep­šiu kva­li­tu zvu­ku a ino­vá­cie. V tom­to člán­ku sa pod­rob­ne po­zrie­me na päť naj­nov­ších mo­de­lov tej­to ge­ne­rá­cie, aby sme si ove­ri­li to­to tvr­de­nie.

Pro­fe­sio­nál­ne slú­chad­lá na ces­to­va­nie
Kva­lit­né slú­chad­lá nes­to­ja pár eur. To je fakt, kto­rý dob­re poz­na­jú pou­ží­va­te­lia s po­žia­dav­kou na kva­lit­nú rep­ro­duk­ciu. My sme do tes­tu prá­ve pre­to vy­bra­li slú­chad­lá s vy­so­kou kva­li­tou rep­ro­duk­cie, o čom sved­čia aj vy­bra­né znač­ky. Všet­ky mo­de­ly ma­jú ov­lá­da­nie hla­si­tos­ti a hud­by/ho­vo­ru pria­mo na káb­li. Ak má­te smar­tfón s roz­ší­re­nou kva­li­tou zvu­ku, vý­ho­dy tes­to­va­ných mo­de­lov vy­uži­je­te dvoj­ná­sob­ne. Ta­kis­to sme za­zna­me­na­li tech­no­lo­gic­ký pok­rok ka­ná­lo­vých slú­chadiel, ozna­čo­va­ných ako ear-in, te­da na vkla­da­nie do ucha. Netvr­dí­me, že pre­ko­ná­va­jú sup­raaurál­ne mo­de­ly, ale zo strán­ky dy­na­mi­ky zvu­ku a sta­bi­li­ty rep­ro­duk­cie sa im vý­raz­ne prib­li­žu­jú. Roz­hod­ne pla­tí, že sú lep­šie kva­lit­né in-ear slú­chad­lá do uší ako me­nej kva­lit­né slú­chad­lá s väč­ším me­ni­čom.

Náv­rat le­gen­dy, mo­de­ly na dve SIM-ky
Pred se­bou má­te net­ra­dič­ný test te­le­fó­nov. Šty­ri z pia­tich tes­to­va­ných mo­de­lov ma­jú pod­po­ru dvoch SIM ka­riet a na­ši­mi ru­ka­mi pre­šiel aj smar­tfón znač­ky Al­ca­tel. Pri­chá­dza­jú te­da kon­ku­ren­ti pre os­ved­če­né znač­ky, ho­ci za­tiaľ po­mer­ne opatr­ne, no ag­re­sív­nou ce­no­vou po­li­ti­kou na­sa­di­li vy­so­kú lat­ku a os­tat­ným vý­rob­com spô­so­bia vrás­ky. Za­pá­čil sa nám aj mo­del od HTC. Pod­ľa nás ide o vy­la­de­ný te­le­fón, hr­dé­ho zá­stup­cu ro­di­ny One.

Fo­toa­pa­rá­ty do vrec­ka i pre pro­fe­sio­ná­lov
No­vi­niek sa aj ten­to me­siac uro­di­lo dosť a ani v tých bu­dú­cich sa trend nez­me­ní. Všet­ky spo­loč­nos­ti pos­tup­ne ob­no­vu­jú svo­ju po­nu­ku, tak­že mô­že­te ich tes­ty oča­ká­vať v kaž­dom vy­da­ní PC RE­VUE. Ten­to­raz sme vy­skú­ša­li zr­kad­lov­ku a dva vrec­ko­vé ultra­zoo­my.

Ako napl­no vy­užiť Win­dows Pho­ne 8
Na na­šom tr­hu aj v po­nu­kách mo­bil­ných ope­rá­to­rov sa za­ča­li ob­ja­vo­vať prís­tro­je pos­ta­ve­né na no­vej mo­bil­nej plat­for­me Win­dows Pho­ne 8. Po­dob­ne ako v prí­pa­de kon­ku­ren­čných plat­fo­riem je pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie in­tui­tív­ne, zá­klad­nú fun­kcio­na­li­tu pou­ží­va­teľ od­ha­lí v prie­be­hu pár mi­nút. Sta­čí vy­su­núť uza­my­ka­ciu ob­ra­zov­ku na­hor, vy­brať po­ža­do­va­nú fun­kciu po­mo­cou dy­na­mic­kých dlaž­díc, ak sa tá­to fun­kcia ne­na­chá­dza na dlaž­di­ciach do­mov­skej ob­ra­zov­ky, sta­čí ju od­su­núť do­ľa­va, čím sa od­kry­je pod­rob­ný zoz­nam fun­kcií.

Ochráň­te si Gmail aj iné služ­by
Texto­vé hes­lo je dnes naj­čas­tej­šie pou­ží­va­né za­bez­pe­če­nie. Či už ide o čí­sel­ný PIN kód, ale­bo re­ťa­zec zna­kov, kto­rý si za­de­fi­nu­je pou­ží­va­teľ, oby­čaj­ne nám sta­čí iba tá­to in­for­má­cia, aby sme sa prih­lá­si­li do svoj­ho pou­ží­va­teľ­ské­ho kon­ta. Uda­los­ti pos­led­ných me­sia­cov sú však dô­ka­zom to­ho, že hes­lá sa pos­tup­ne stá­va­jú ne­dos­ta­toč­ný­mi a ne­do­ká­žu sa­my ose­be pos­kyt­núť pot­reb­né za­bez­pe­če­nie na­šich úč­tov. Spo­loč­nos­ti sa sna­žia vy­my­slieť al­ter­na­tív­ny spô­sob, ako ochrá­niť dá­ta pou­ží­va­te­ľov, a niek­to­ré z tých­to tech­no­ló­gií si mô­že­te vy­skú­šať už dnes.

Ap­rí­lo­vé vy­da­nie naj­čí­ta­nej­šie­ho IT ma­ga­zí­nu PC RE­VUE Už náj­de­te na stán­koch a v hyper­mar­ke­toch.

  • Počet strán: 112
  • Vydal: DIGITAL VISIONS
  • Rok vydania: 2013
  • Formát: A4
  • Cena: 2,99 eur

Kontakt

Recenzie o publikácií:

Žiadne súvisiace položky
 
Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.