Štipendiá

Mimoriadne štipendium na pamiatku Ľudmily Čuchranovej

Slovensko-český ženský fond vyhlasuje mimoriadne štipendium na pamiatku Ľudmily Čuchranovej určené na podporu účasti mladých slovenských vedkýň na medzinárodných konferenciách a sympóziách v oblasti prírodných vied. Je určené mladým slovenským vedkyniam – študentkám doktorandského štúdia z oblasti prírodných vied a matematiky na čiastočné pokrytie nákladov spojených s účasťou doktorandky na medzinárodných podujatiach, vo výnimočných prípadoch aj nákladov spojených s terénnym výskumom. Zo štipendia je možné hradiť cestovné náklady, náklady na ubytovanie a konferenčný poplatok.
Slovensko-český ženský fond rozdelí sumu 50.000,-Sk, pričom maximálna výška udeleného štipendia je 10 000 Sk.

Podmienky získania

Štipendium je určené mladým slovenským vedkyniam – študentkám doktorandského štúdia z oblasti prírodných vied a matematiky.

Podmienky udelenia štipendia:
Zaslanie žiadosti na e-mailovú adresu ocenasova@womensfund.sk, ktorá bude obsahovať:
- základné kontaktné údaje a CV žiadateľky,
- popis oblasti výskumu, ktorej sa žiadateľka venuje,
- informáciu o podujatí, ktorého sa žiadateľka plánuje zúčastniť,
- popis charakteru jej účasti na konferencii – účasť, posterová prezentácia, prednáška, panelová diskusia a pod. Aktívna účasť žiadateľky je výhodou, ale nie je nevyhnutná.

Súčasťou žiadosti je aj odporúčanie od školiteľa/ky, ktoré je možné zaslať poštou alebo e-mailom na adresu ženského fondu, avšak priamo školiteľom/kou.


Kontakt

Formulár žiadosti a ďalšie informácie nájdete na www.womensfund.sk