Štipendiá

Štipendiá pre študentov, doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, Nemecko

Nadácia Herthie (www.ghst.de) v spolupráci s Otto-Friedrich-Universität Bamberg (www.uni-bamberg.de) a Technische Universität Chemnitz (www.tu-chemnitz.de) ponúka štipendijné programy pre študentov, doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov zo stredo- a východoeurópskych členských štátov EÚ, Bulharska a Rumunska.

Výška štipendia:
Študenti: 650 eur/mesiac
Doktorandi: 1000 eur/mesiac
Mladí vedeckí pracovníci: 2000 eur/mesiac

Dĺžka štipendia:
Študijné pobyty: 12 mesiacov
Výskumné pobyty: 12 mesiacov, s možnosťou predĺženia na 18 mesiacov

Podmienky získania

O štipendiá sa môžu uchádzať záujemcovia z odborov germanistika, politológia, právo, podnikové hospodárstvo (Betriebswirtschaftslehre) a národné hospodárstvo (Volkswirtschaftslehre). Uprednostnení sú tí kandidáti, ktorí sa po skončení štipendijného pobytu vrátia na svoju domovskú univerzitu. Štipendiá nie sú určené pre tých, ktorí majú záujem dokončiť svoje štúdium na nemeckej univerzite.


Kontakt

Bližšie informácie poskytnú aj príslušné univerzity:

Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Akademisches Auslandsamt,
Dr. Andreas Weihe, Leiter andreas.weihe@zuv.uni-bamberg.de

Technische Universität Chemnitz, Internationales Universitätszentrum
Esther Smykalla, Geschäftsführerin, steffi.kaatz@iuz.tu-chemnitz.de