Štipendiá

2.ročník štipendia Ľudmily Čuchranovej na podporu účasti mladých slovenských vedkýň na medzinárodných konferenciách a sympóziách v oblasti prírodných vied a matematiky

Slovensko-český ženský fond vyhlasuje 2.ročník štipendia na pamiatku Ľudmily Čuchranovej určené na podporu účasti mladých slovenských vedkýň na medzinárodných konferenciách a sympóziách v oblasti prírodných vied.

Komu je štipendium určené?
Štipendium je určené mladým slovenským vedkyniam – študentkám doktorandského štúdia z oblasti prírodných vied a matematiky.

Čo je možné zo štipendia hradiť?
Štipendium je určené na čiastočné pokrytie nákladov spojených s účasťou doktorandky na medzinárodných podujatiach, vo výnimočných prípadoch aj nákladov spojených s terénnym výskumom. Zo štipendia je možné hradiť cestovné náklady, náklady na ubytovanie a konferenčný poplatok.
Slovensko-český ženský fond rozdelí sumu 50.000,-Sk, pričom maximálna výška udeleného štipendia je 10 000 Sk.

Podmienky získania

Zaslanie žiadosti na e-mailovú adresu ocenasova@womensfund.sk, ktorá bude obsahovať:
· základné kontaktné údaje a CV žiadateľky,
· popis oblasti výskumu, ktorej sa žiadateľka venuje,
· informáciu o podujatí, ktorého sa žiadateľka plánuje zúčastniť,
· popis charakteru jej účasti na konferencii – účasť, posterová prezentácia, prednáška, panelová diskusia a pod. Aktívna účasť žiadateľky je výhodou, ale nie je nevyhnutná.

Súčasťou žiadosti je aj odporúčanie od školiteľa/ky, ktoré je možné zaslať poštou alebo e-mailom na adresu ženského fondu, avšak priamo školiteľom/kou.


Kontakt

Formulár žiadosti a ďalšie informácie nájdete na www.womensfund.sk