Štipendiá

Štipendiá pre doktorandov a postdoktorandov, Japonsko

Štipendiá na 3 až 6-mesačný výskumný pobyt v Japonsku sú určené pre mladých vedcov, ktorí už dosiahli titul PhD., alebo absolvovali magisterské štúdium a najmenej dva roky pracujú v oblasti výskumu.

Ďalšími podmienkami sú vek do 40 rokov v čase podávania prihlášky a znalosť anglického aleho japonského jazyka. Štipendium nie je určené pre tých, ktorí už absolvovali pobyt v Japonsku alebo pracujú či študujú v Japonsku.

Uprednostňované sú žiadosti uchádzačov z oblasti prírodných vied, techniky a medicíny.

Štipendijný pobyt je možné absolvovať v období 1. apríl 2007 až 31. marec 2008.

Podmienky získania

Požadované materiály:
* vyplnená prihláška s fotografiou
* podrobný popis výskumného projektu. Projekt musí byť odkonzultovaný s prijímajúcou inštitúciou
* zoznam publikácií
* výtlačok najvýznamnejšej publikácie (v angličtine), poprípade stručný výťah z publikácie v angličtine
* životopis
* odporúčací list od zamestnávateľa alebo školiteľa
* overené kópie diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške a výpisu skúšok spolu s prekladom do angličtiny
* akceptačný list od prijímajúcej inštitúcie.

Všetky materiály je nutné predložiť v angličtine alebo priložiť preklad do angličtiny. Žiadosti podané cez e-mail alebo fax nebudú akceptované. Materiály je nutné zaslať tak, aby prišli na adresu Matsuame International Foundation do 31. júla 2006.


Kontakt

The Matsumae International Foundation
4-14-46 Kamiogi, Suginami-ku
Tokyo 167-0043
JAPAN