ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Objavy a vynálezy

Technika

Zoznam príspevkov

 • Čistejšie dieselové palivo
  Ján Klučár 13.12.2015 23:19:44

  Vedci z KU Lueven a Utrechtskej univerzity nedávno vyvinuli unikátny nový prístup k výrobe palív, ktorý sa dá využiť na vytvorenie omnoho čistejšieho dieselového paliva. Táto metóda by sa dala relatívne rýchlo uviesť do...
  viac...

 • picture Efektívne budovy sú kľúčom k zmierneniu klimatických zmien
  Ján Klučár 29.11.2015 23:16:36

  3. decembra sa bude vôbec prvýkrát v histórii konať „Deň budov“, ktorý by mal byť súčasťou oficiálneho programu tohtoročnej konferencie Spojených národov o klimatických zmenách (COP 21) v Paríži. Táto udalosť je určená...
  viac...

 • picture Roboty v Košiciach
  Ján Klučár 14.9.2013 21:09:48

  V dňoch 15.-17.9. sa na Technickej univerzite v Košiciach uskutoční Sympózium súčasných trendov v umelej inteligencii & robotike. Návštevníci budú mať možnosť vypočuť si prednášky výskumníkov z Japonska, Talianska, Španielska,...
  viac...

 • Nová technológia možno pomôže poraziť Moorov zákon
  * q 30.10.2012 09:42:32

  Moo­rov zá­kon ho­vo­rí, že po­čet tran­zis­to­rov v po­čí­ta­čo­vom či­pe sa zdvoj­ná­so­bí kaž­dých 18 me­sia­cov. Ten­to zá­kon sa vý­raz­ne pod­pí­sal pod tech­no­lo­gic­ký roz­voj mo­der­ných...
  viac...

 • Botanicus Interacticus – technológia, ktorá zmení rastlinu na „hudobný nástroj“
  * q 21.8.2012 10:11:47

  Do­ty­ko­vé ov­lá­da­nie je čo­raz po­pu­lár­nej­šie. Do­te­raz sme sa však pri ňom do­tý­ka­li naj­mä do­ty­ko­vých dis­ple­jov. In­ži­nie­ri z vý­skum­ných la­bo­ra­tó­rií Dis­ney na Car­ne­gie...
  viac...

 • ChemBot dokáže meniť tvar
  * q 8.3.2012 13:31:11

  ChemBot je robot, ktorý sa sám dokáže sformovať do tvaru klbka tak, aby sa dostal do tých najužších a najneprístupnejších miest.
  viac...

 • OLED displej mobilného telefónu pomôže dobíjať batériu
  * q 1.2.2012 10:48:01

  Ved­ci z Uni­ver­si­ty of Cam­brid­ge vy­vi­nu­li dis­plej vy­uží­va­jú­ci or­ga­nic­ké di­ódy emi­tu­jú­ce svet­lo (OLED), umož­ňu­jú­ci vďa­ka vsta­va­ným fo­to­vol­tic­kým (PV) bun­kám vra­cať...
  viac...

 • Multiprocesorový 3D čip
  * q 1.2.2012 10:34:49

  Ved­com z Mic­roelec­tro­nics Sys­tems La­bo­ra­to­ry (LSM) na Éco­le Po­ly­tech­nique Fé­dé­ra­le de Lau­san­ne (EPFL) sa po­da­ri­lo vy­vi­núť vy­so­ko­vý­kon­nú a spo­ľah­li­vú vý­rob­nú me­tó­du,...
  viac...

 • Originálne šetrenie: zariadenie „vystrelí“ zástrčku zo zásuvky
  * q 16.1.2012 10:04:45

  Po­ne­chá­va­nie zá­str­čky v zá­suv­ke aj po­čas ne­vyu­ží­va­nia elek­tric­ké­ho za­ria­de­nia je bež­ný prob­lém, kto­rý sa ne­raz pod­pi­su­je pod zby­toč­ne väč­šiu spot­re­bu elek­tric­kej...
  viac...

 • Ohybné mobilné telefóny ďalším krokom evolúcie?
  * q 2.11.2011 11:31:58

  Kla­sic­ké har­dvé­ro­vé klá­ves­ni­ce nah­ra­di­li do­ty­ko­vé dis­ple­je a ďal­ším kro­kom evo­lú­cie by sa moh­li stať ohyb­né mo­bil­né te­le­fó­ny. Ok­rem pred­sta­ve­nia no­vých mo­de­lov...
  viac...

 • Prvý lietajúci mikrorobot
  Q 15.4.2009 13:06:15

  Výskumný tím z University of Waterloo vyvinul prvého lietajúceho mikrorobota na svete, ktorý dokáže manipulovať objektmi na mikroskopickej úrovni.
  viac...

 • Nové chladničky ekonomickejšie a tichšie vďaka magnetom
  Q 9.3.2009 18:03:06

  Hlasné a energeticky náročné chladenie vašej chladničky môže byť čoskoro minulosťou vďaka exotickej zliatine, ktorú objavilo medzinárodný tím vedcov pracujúci pre americký Národný inštitút štandardov a technológií (NIST) a...
  viac...

 • Varovný systém na graffiti
  Q 10.9.2008 15:08:12

  Maľované graffiti možno z budov a autobusov relatívne ľahko odstrániť. Ak vám však takúto „maľbu“ niekto vyškrabe do plexiskla, je to väčší problém a zvyčajne je potrebná nákladná výmena celého povrchu.
  viac...

 • Pumpa, ktorá opraví srdce
  Q 8.9.2008 14:58:33

  Na transplantáciu srdca čaká stále viac ľudí. Inžinieri sa im snažia pomôcť vývojom miniatúrnych púmp známych tiež ako umelé srdce.
  viac...

 • Elektronický krajčír
  Q 10.6.2008 11:21:16

  Ruskí vedci vyvinuli technológiu, ktorá vyrobí šaty na mieru bez toho, aby sa dotkla zákazníka.
  viac...

 • Nabite si počas prechádzky mobil
  Q 8.2.2008 11:41:13

  Dlaha pripevnená na koleno vyrábajúca elektrickú energiu z krokov osoby, ktorá vyžaduje len minimálne zvýšenie námahy, dáva nový rozmer obyčajnému kráčaniu. Generátor sa dá použiť na dobíjanie mobilných telefónov,...
  viac...

 • Televízory a telefóny sa budú učiť znakovú reč
  Q 14.1.2008 10:49:35

  Pravdepodobne sa pomaly končia dni, kedy budeme na ovládanie mobilných telefónov a televízorov používať hmotné tlačidlá na ovládačoch. Na trh prichádzajú dva produkty, telefón Sony Ericcson Z555 a televízna technológia „Snap and...
  viac...

 • Technológie roka 2008
  Q 8.1.2008 10:52:33

  V roku 2007 sa na trhu objavilo množstvo nových technológií od Facebook-u a iPhone-u až po zariadenie Wii od spoločnosti Nintendo. Rok 2008 bude na technológie určite rovnako bohatý. Uvádzame niektoré predpovede projektov, ktoré by mohli...
  viac...

 • Robot BEAR zachraňuje ranených vojakov
  Q 11.6.2007 12:19:38

  Americká armáda vyvíja robota s hlavou podobnou medvedíkovi na pomoc pri odnášaní zranených vojakov preč z bojiska.
  viac...

 • Vedci vynašli reálny „trikordér“ na chemickú analýzu
  Q 28.2.2007 16:30:08

  Vedci z univerzity Purdue v Indiane vytvorili príručný systém, ktorý prirovnávajú k legendárnemu fiktívnemu prístroju s názvom „trikordér“ zo seriálu Star Trek, ktorý slúžil na analyzovanie chemického zloženia mimozemských...
  viac...

Zoznam príspevkov

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.