ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

„Želé“ batérie – lacnejšie a bezpečnejšie

13.10.2011 16:59:12 | * q
mnn.com | Počet zobrazení: 2781x

Lí­tio­vé ba­té­rie, tak ako ich dnes poz­ná­me, v bu­dúc­nos­ti s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou nah­ra­dí nie­čo no­vé. Za­ují­ma­vú al­ter­na­tí­vu pred­sta­vu­je po­ly­mé­ro­vý gél. Ten by mo­hol po­môcť vy­tvo­riť no­vý druh lí­tio­vej ba­té­rie, kto­rá bu­de lac­nej­šia, ľah­šia a účin­nej­šia.

 

S tou­to ideou pri­šiel pro­fe­sor Ian Ward z Uni­ver­si­ty of Leeds. Po­ly­mé­ro­vý gél sí­ce vy­ze­rá ako pev­ná ten­ká fó­lia, ob­sa­hu­je však prib­liž­ne 70 % te­ku­té­ho elek­tro­ly­tu. Pro­ces tvor­by gé­lu je po­mer­ne jed­no­du­chý a pri­po­mí­na príp­ra­vu že­lé - že­la­tí­nu však v tom­to prí­pa­de pred­sta­vu­je zmes po­ly­mé­ru a elek­tro­ly­tov, kto­rá je dopl­ne­ná o množ­stvo ho­rú­cej vo­dy, pri­čom po­čas ochla­dzo­va­nia sa zo sub­stan­cie sta­ne po­mer­ne pev­ná, ale ohyb­ná hmo­ta.
Po­ly­mé­ro­vý gél mož­no nás­led­ne up­ra­viť do for­my ten­ké­ho flexibil­né­ho pov­la­ku - pro­ces je po­mer­ne lac­ný a vý­sled­ný pov­lak vy­pl­ní mies­to me­dzi elek­tró­da­mi ba­té­rie. Pod­ľa War­da tak no­vé ba­té­rie bu­dú ľah­šie a men­šie, zá­ro­veň však zní­žia vý­rob­né nák­la­dy až o 90 %. Net­re­ba za­bú­dať ani na bez­peč­nosť - za­tiaľ čo lí­tio­vé ba­té­rie vy­uží­va­jú or­ga­nic­ké elek­tro­ly­ty, ich nah­ra­de­nie po­ly­mé­ro­vý­mi ale­bo gé­lo­vý­mi elek­tro­lyt­mi by ma­lo byť bez­peč­nej­šie. V tom­to sme­re bu­dú „že­lé" ba­té­rie opäť vo vý­ho­de.

Zdieľaj článok
 
Hodnotenie: 3,24
Príspevok na titulke

Vyberte článok na titulku kliknutím na linku

 

www.brigada.sk - brigády, brigáda, práca, zamestnanie www.najdes.sk - katalóg, portál, vyhľadávač www.equark.sk - veda, výskum, technika www.uvery.sk - úvery, pôžičky, hypotéky www.elearning.sk - elearning, LMS, vzdelávanie, kurzy, elektronické vzdelávanie www.globaloffice.sk - registračné sídlo, virtuálna adresa a kancelária www.globalhosting.sk - domény, doména, webhosting, hosting www.globalweb.sk - CMS, WCMS, redakčný systém, publikačný systém www.globalshop.sk - internetový obchod, eshop, e-commerce Global Services Slovakia s.r.o. - www.gsgroup.sk, informačné systémy, portálové riešenia, intranety, web dizajn

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.