ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Nová generácia navigačných satelitov spresní lokalizáciu na 1 meter

23.12.2011 23:54:03 | * q
itnews.sk | Počet zobrazení: 1386x

Sa­te­lit­ný sys­tém GPS, pô­vod­ne vy­tvo­re­ný na vy­uži­tie ame­ric­kou ar­má­dou, v sú­čas­nos­ti na­chá­dza ši­ro­ké up­lat­ne­nie aj v bež­nom ži­vo­te. Ok­rem na­vi­gá­cie v auto­mo­bi­loch sa pou­ží­va nap­rík­lad aj pri ur­čo­va­ní pres­né­ho ča­su po­mo­cou ató­mo­vých ho­dín v sa­te­li­toch. Lo­ka­li­zá­cia po­mo­cou GPS má dnes pres­nosť na tri met­re. Ame­ric­ká le­tec­ká spo­loč­nosť Loc­kheed Mar­tin za­ča­la tes­to­vať pro­to­typ no­vé­ho sa­te­li­tu ur­če­né­ho pre no­vú ge­ne­rá­ciu na­vi­gač­né­ho sys­té­mu GPS.

 

Sieť 32 ta­kých­to sa­te­li­tov, na­zý­va­ná Block III, má umož­niť za­me­ra­nie po­lo­hy s pres­nos­ťou na je­den me­ter. Za­bez­pe­čí aj lep­ší sig­nál, a te­da šir­šiu dos­tup­nosť sa­te­lit­nej služ­by, napr. v úz­kych uli­ciach miest me­dzi vy­so­ký­mi do­ma­mi ale­bo v ob­las­tiach pod hus­tým prík­ro­vom ve­tiev stro­mov.

Zos­tro­je­nie a tes­to­va­nie pro­to­ty­pu, kto­ré hra­dí ame­ric­ké le­tec­tvo, bu­de stáť asi 1,5 mld. do­lá­rov. Vy­tvo­re­nie ce­lé­ho sys­té­mu 32 dru­žíc spo­lu s ich vy­pus­te­ním do ves­mí­ru vy­jde na 5,5 mld. do­lá­rov. Pr­vý sa­te­lit by mal byť vy­pus­te­ný v má­ji 2014.

Zdieľaj článok
 
Hodnotenie: 1,88
Príspevok na titulke

Vyberte článok na titulku kliknutím na linku

 

www.brigada.sk - brigády, brigáda, práca, zamestnanie www.najdes.sk - katalóg, portál, vyhľadávač www.equark.sk - veda, výskum, technika www.uvery.sk - úvery, pôžičky, hypotéky www.elearning.sk - elearning, LMS, vzdelávanie, kurzy, elektronické vzdelávanie www.globaloffice.sk - registračné sídlo, virtuálna adresa a kancelária www.globalhosting.sk - domény, doména, webhosting, hosting www.globalweb.sk - CMS, WCMS, redakčný systém, publikačný systém www.globalshop.sk - internetový obchod, eshop, e-commerce Global Services Slovakia s.r.o. - www.gsgroup.sk, informačné systémy, portálové riešenia, intranety, web dizajn

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.