ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Vedci utkali bavlnené tranzistory

16.1.2012 09:50:29 | * q
Phy­sorg.com | Počet zobrazení: 2363x

Me­dzi­ná­rod­né­mu ve­dec­ké­mu tí­mu zlo­že­né­mu z ved­cov z Fran­cúz­ska, Ta­lian­ska a USA sa po­da­ri­lo z bavl­ne­ných vlá­kien vy­tvo­riť pa­sív­ne za­ria­de­nie – re­zis­tor, ako aj pl­no­fun­kčné ak­tív­ne za­ria­de­nia – tran­zis­to­ry ty­pu OECT (Or­ga­nic Elec­tro-Che­mi­cal Tran­sis­tor) a OFET (Or­ga­nic Field Ef­fect Tran­sis­tor). Všet­ky tie­to sú­čas­ti elek­tric­kých ob­vo­dov po­tom ús­peš­ne vot­ka­li do bavl­ne­nej tka­ni­ny.

 

Kľú­čom k to­mu­to ús­pe­chu bo­lo pou­ži­tie na­no­čas­tíc zla­ta, kto­rý­mi spo­lu s vo­di­vým po­ly­mé­rom po­ly(3,4-ety­lén­dioxytio­fén) (PE­DOT) ved­ci po­tiah­li jed­not­li­vé vlák­na bavl­ny. Tak­to up­ra­ve­né vlák­na ma­jú až 1000-ná­sob­ne vy­ššiu vo­di­vosť op­ro­ti tým oby­čaj­ným, pri­čom sú mier­ne tvrd­šie, ale elas­tic­kej­šie. Ved­ci de­monštro­va­li vy­so­kú vo­di­vosť ta­kej­to up­ra­ve­nej bavl­ny vy­tvo­re­ním jed­no­du­ché­ho ob­vo­du, keď na jed­nej stra­ne pri­po­ji­li k vlák­nam ba­té­riu a na dru­hej stra­ne di­ódu emi­tu­jú­cu svet­lo (LED).

Naj­realis­tic­kej­šie vy­uži­tie toh­to ob­ja­vu v blíz­kej bu­dúc­nos­ti bu­de je­ho pou­ži­tie na im­ple­men­to­va­nie rôz­nych ty­pov sen­zo­rov umož­ňu­jú­cich sní­ma­nie pa­ra­met­rov oko­lia do jed­not­li­vých ku­sov ob­le­če­nia. To mô­že po­môcť nap­rík­lad pri mo­ni­to­ro­va­ní zne­čis­te­nia ov­zdu­šia. Ha­sič­ské uni­for­my bu­dú môcť auto­ma­tic­ky mo­ni­to­ro­vať a de­te­go­vať prí­tom­nosť ne­bez­peč­ných che­mic­kých lá­tok. Per­spek­tív­ne je aj vy­uži­tie v ob­las­ti zdra­vot­níc­tva, kde bu­de mož­né po­mo­cou ob­le­če­nia mo­ni­to­ro­vať prá­cu sr­dca ale­bo pľúc.

Zdieľaj článok
 
Hodnotenie: 3,41
Príspevok na titulke

Vyberte článok na titulku kliknutím na linku

 

www.brigada.sk - brigády, brigáda, práca, zamestnanie www.najdes.sk - katalóg, portál, vyhľadávač www.equark.sk - veda, výskum, technika www.uvery.sk - úvery, pôžičky, hypotéky www.elearning.sk - elearning, LMS, vzdelávanie, kurzy, elektronické vzdelávanie www.globaloffice.sk - registračné sídlo, virtuálna adresa a kancelária www.globalhosting.sk - domény, doména, webhosting, hosting www.globalweb.sk - CMS, WCMS, redakčný systém, publikačný systém www.globalshop.sk - internetový obchod, eshop, e-commerce Global Services Slovakia s.r.o. - www.gsgroup.sk, informačné systémy, portálové riešenia, intranety, web dizajn

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.