ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Po roku výpočtov poznajú odpoveď na otázku týkajúcu sa sudoku

23.1.2012 12:57:06 | * q
Phy­sorg.com | Počet zobrazení: 4356x

Ve­dec­ký tím zos­ta­ve­ný z ma­te­ma­ti­kov pô­so­bia­cich na Uni­ver­si­ty Colle­ge Dub­lin ús­peš­ne vy­rie­šil otáz­ku tý­ka­jú­cu sa mi­ni­mál­ne­ho poč­tu pred­vypl­ne­ných po­lí­čok su­do­ku, pot­reb­ných na vy­tvo­re­nie kon­fi­gu­rá­cie s je­di­ným uni­kát­nym rie­še­ním.

 

Aj keď na zá­kla­de skú­se­nos­tí tvor­cov toh­to hla­vo­la­mu vzni­kol už dáv­nej­šie od­had ho­vo­ria­ci o 17 po­líč­kach, jed­noz­nač­ný dô­kaz do­te­raz chý­bal.

Dub­lin­skí ved­ci sa roz­hod­li rie­šiť prob­lém me­tó­dou hru­bej si­ly, a to tak, že hľa­da­li as­poň jed­nu kon­fi­gu­rá­ciu so 16 dop­re­du vy­pl­ne­ný­mi po­líč­ka­mi, kto­rá by umož­ni­la zís­kať iba je­di­né rie­še­nie. Otes­to­va­nie všet­kých prí­pus­tných mož­nos­tí by však ne­bo­lo reali­zo­va­teľ­né v ro­zum­nom ča­se, pre­to sa roz­hod­li zní­žiť vý­poč­to­vú ná­roč­nosť prob­lé­mu zlú­če­ním ek­vi­va­len­tných kon­fi­gu­rá­cií a vy­hľa­da­ním zhod­ných pod­čas­tí kon­fi­gu­rá­cií hla­vo­la­mu. Vďa­ka tej­to op­ti­ma­li­zá­cii zní­ži­li ná­roč­nosť prob­lé­mu tak, že pot­re­bo­va­li na zís­ka­nie vý­sled­ku „iba" je­di­ný rok vý­poč­tov.

Vzhľa­dom na to, že sa ne­po­da­ri­lo náj­sť žiad­nu vy­ho­vu­jú­cu kon­fi­gu­rá­ciu so 16 pred­vypl­ne­ný­mi po­líč­ka­mi, mož­no te­raz s is­to­tou po­ve­dať, že správ­nou od­po­ve­ďou na otáz­ku je sku­toč­ne čís­lo 17.

Zdieľaj článok
 
Hodnotenie: 3,83
Príspevok na titulke

Vyberte článok na titulku kliknutím na linku

 

www.brigada.sk - brigády, brigáda, práca, zamestnanie www.najdes.sk - katalóg, portál, vyhľadávač www.equark.sk - veda, výskum, technika www.uvery.sk - úvery, pôžičky, hypotéky www.elearning.sk - elearning, LMS, vzdelávanie, kurzy, elektronické vzdelávanie www.globaloffice.sk - registračné sídlo, virtuálna adresa a kancelária www.globalhosting.sk - domény, doména, webhosting, hosting www.globalweb.sk - CMS, WCMS, redakčný systém, publikačný systém www.globalshop.sk - internetový obchod, eshop, e-commerce Global Services Slovakia s.r.o. - www.gsgroup.sk, informačné systémy, portálové riešenia, intranety, web dizajn

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.