ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Prečo nepotrebujeme 4K televízory?

14.2.2012 09:28:23 | * q
itnews | Počet zobrazení: 3729x

Naj­nov­ší trend vo sve­te te­le­ví­zo­rov je po­jem 4K. To­to roz­lí­še­nie pred­sta­vu­je štvor­ná­so­bok ak­tuál­ne­ho štan­dar­du - full HD roz­lí­še­nia 1080p. Pre­čo však 4K te­le­ví­zo­ry ne­pot­re­bu­je­me?

 

Je zrej­mé, že vý­rob­co­via sa bu­dú sna­žiť no­vé te­le­ví­zo­ry s roz­lí­še­ním 4K pre­sa­diť. Fak­tom však os­tá­va, že mo­men­tál­ne nie je prak­tic­ky ni­ja­ký na­tív­ny ob­sah, kto­rý je pre 4K te­le­ví­zo­ry ur­če­ný. Je­den z čas­tých ar­gu­men­tov je lep­šia kva­li­ta pa­sív­ne­ho 3D ob­sa­hu, z hľa­dis­ka kla­sic­ké­ho 2D a ak­tív­ne­ho 3D ob­sa­hu sú však vý­ho­dy viac-me­nej iba teo­re­tic­ké.

Ig­no­ruj­me ab­sen­ciu na­tív­ne­ho ob­sa­hu a poz­ri­me sa čis­to iba na čís­la. Uve­de­nie HD a full HD roz­lí­še­nia bo­lo da­né pri­ro­dze­nou evo­lú­ciou te­le­ví­zo­rov. Ob­ja­vo­va­li sa stá­le väč­šie ob­ra­zov­ky a štan­dar­dné roz­lí­še­nie 640 × 480 (480i) te­le­ví­zo­rom s di­ago­ná­lou väč­šou ako 28 pal­cov jed­no­du­cho ne­pos­ta­čo­va­lo. Po HD (720p) priš­lo full HD (1080p) roz­lí­še­nie - fak­tom však os­tá­va, že väč­ši­na ľu­dí sa na te­le­ví­zor po­ze­rá zo vzdia­le­nos­ti prib­liž­ne troch met­rov. V tom­to prí­pa­de reál­ne za­čne­te po­ci­ťo­vať roz­diel až na te­le­ví­zo­roch s mi­ni­mál­ne 77-pal­co­vou ob­ra­zov­kou. Sa­moz­rej­me, roz­diel si všim­ne­te aj na men­ších ob­ra­zov­kách, po­kiaľ sa k nim prib­lí­ži­te. V prí­pa­de 60-pal­co­vej ob­ra­zov­ky za­čne­te po­ci­ťo­vať roz­diel pri vzdia­le­nos­ti asi 2,4 met­ra. Je to da­né ob­me­dzenia­mi ľud­ské­ho oka, kto­ré do­ká­že zo vzdia­le­nos­ti 3 met­rov za­zna­me­nať štvor­co­vý ob­jekt s veľ­kos­ťou stra­ny prib­liž­ne 0,9 mm. V prí­pa­de 50-pal­co­vé­ho te­le­ví­zo­ra s roz­lí­še­ním 720p má kaž­dý pixel veľ­kosť tak­mer 0,9 mm.

Po­kiaľ sa po­zrie­me na 4K roz­lí­še­nie, to je štvor­ná­sob­kom full HD roz­lí­še­nia. Z uve­de­né­ho je zrej­mé, že ur­či­tú pixeli­zá­ciu full HD ob­ra­zu za­čne­te po­ci­ťo­vať pri te­le­ví­zo­roch s väč­šou ako 77-pal­co­vou ob­ra­zov­kou pri bež­nej vzdia­le­nos­ti 3 met­re. V prí­pa­de dneš­ných ma­so­vo dos­tup­ných te­le­ví­zo­rov te­da má­me nie­ke­dy prob­lém roz­lí­šiť aj roz­lí­še­nie 720p a 1080p.

4K roz­lí­še­nie je vý­bor­ná vec - do ki­na. Do obý­vač­ky ide o zby­toč­nosť, z kto­rej bu­dú pro­fi­to­vať maximál­ne te­le­ví­zo­ry s pa­sív­nym 3D. Je zrej­mé, že 4K ob­ra­zov­ky sa v blíz­kej bu­dúc­nos­ti sta­nú štan­dar­dom, kým však ne­bu­dú ce­no­vo na úrov­ni te­le­ví­zo­rov s full HD roz­lí­še­ním, prak­tic­ky neexis­tu­je dô­vod, pre­čo za 4K roz­lí­še­nie pla­tiť viac.

Zdieľaj článok
 
Hodnotenie: 2,57
Príspevok na titulke

Vyberte článok na titulku kliknutím na linku

 

www.brigada.sk - brigády, brigáda, práca, zamestnanie www.najdes.sk - katalóg, portál, vyhľadávač www.equark.sk - veda, výskum, technika www.uvery.sk - úvery, pôžičky, hypotéky www.elearning.sk - elearning, LMS, vzdelávanie, kurzy, elektronické vzdelávanie www.globaloffice.sk - registračné sídlo, virtuálna adresa a kancelária www.globalhosting.sk - domény, doména, webhosting, hosting www.globalweb.sk - CMS, WCMS, redakčný systém, publikačný systém www.globalshop.sk - internetový obchod, eshop, e-commerce Global Services Slovakia s.r.o. - www.gsgroup.sk, informačné systémy, portálové riešenia, intranety, web dizajn

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.