ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Vedci významne zvýšili účinnosť článkov solárnych kolektorov

16.2.2012 10:19:50 | * q
Uni­ver­si­ty of Cam­brid­ge | Počet zobrazení: 2783x

Ve­dec­ký tím z Uni­ver­si­ty of Cam­brid­ge vy­vi­nul no­vý hyb­rid­ný so­lár­ny člá­nok, kto­rý do­ká­že zvý­šiť maximál­nu efek­ti­vi­tu kon­ver­zie sl­neč­ných lú­čov na elek­tric­ký prúd až o štvr­ti­nu.

 

Ty­pic­ké so­lár­ne pa­ne­ly ab­sor­bu­jú iba časť ener­gie sl­neč­ných lú­čov, oby­čaj­ne z čer­ve­nej zlož­ky spek­tra, pri­čom na je­den do­pa­da­jú­ci fo­tón vy­ge­ne­ru­jú je­den elek­trón. Väč­ši­na ener­gie, hlav­ne v mod­rej čas­ti spek­tra, sa stra­tí vo for­me tep­la. Nes­chop­nosť za­chy­tiť ener­giu šir­šej čas­ti spek­tra ale­bo je­ho via­ce­rých čas­tí sú­čas­ne li­mi­tu­je účin­nosť kon­ver­zie sl­neč­ných lú­čov na elek­tric­kú ener­giu na hod­no­tu 34 %.

An­glic­kým ved­com sa te­raz po­da­ri­lo vy­vi­núť hyb­rid­ný so­lár­ny člá­nok, kto­rý ab­sor­bu­je ener­giu čer­ve­nej zlož­ky spek­tra, sú­čas­ne však vďa­ka pri­da­niu or­ga­nic­ké­ho po­lo­vo­di­ča pen­ta­cén do­ká­že vy­užiť aj ener­giu mod­rej zlož­ky spek­tra. Na kaž­dý do­pa­da­jú­ci fo­tón tej­to zlož­ky svet­la pri­tom vy­ge­ne­ru­je dva elek­tró­ny. Vďa­ka to­mu sa po­da­ri­lo zvý­šiť účin­nosť kon­ver­zie ener­gie na úro­veň 44 %.

Or­ga­nic­ké a hyb­rid­né so­lár­ne člán­ky ma­jú op­ro­ti kla­sic­kým kre­mí­ko­vým vý­ho­du, pre­to­že ich mož­no pro­du­ko­vať lac­ným vý­rob­ným pos­tu­pom ro­tač­nej tla­če. Zvy­šo­va­nie účin­nos­ti kon­ver­zie ener­gie a zni­žo­va­nie vý­rob­ných cien so­lár­nych pa­ne­lov pri­tom prib­li­žu­je do­bu, keď sa tá­to tech­no­ló­gia sta­ne mi­mo­riad­ne dô­le­ži­tým a ma­so­vo roz­ší­re­ným zdro­jom elek­tric­kej ener­gie.

Zdieľaj článok
 
Hodnotenie: 3,54
Príspevok na titulke

Vyberte článok na titulku kliknutím na linku

 

www.brigada.sk - brigády, brigáda, práca, zamestnanie www.najdes.sk - katalóg, portál, vyhľadávač www.equark.sk - veda, výskum, technika www.uvery.sk - úvery, pôžičky, hypotéky www.elearning.sk - elearning, LMS, vzdelávanie, kurzy, elektronické vzdelávanie www.globaloffice.sk - registračné sídlo, virtuálna adresa a kancelária www.globalhosting.sk - domény, doména, webhosting, hosting www.globalweb.sk - CMS, WCMS, redakčný systém, publikačný systém www.globalshop.sk - internetový obchod, eshop, e-commerce Global Services Slovakia s.r.o. - www.gsgroup.sk, informačné systémy, portálové riešenia, intranety, web dizajn

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.