ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Avatar: DARPA plánuje vývoj robotického vojaka

22.2.2012 09:23:52 | * q
Phy­sorg.com | Počet zobrazení: 1716x

Ame­ric­ká agen­tú­ra DAR­PA vy­čle­ni­la zo svoj­ho roz­poč­tu, pred­sta­vu­jú­ce­ho 2 mi­liar­dy USD (1,51 mi­liar­dy EUR) roč­ne, su­mu až 7 mi­lió­nov USD (5,28 mi­lió­na EUR) na pro­jekt s náz­vom Ava­tar.

 

Cie­ľom pro­jek­tu je vy­vi­núť po­loauto­nóm­ny bi­pe­dál­ny ro­bot, kto­rý bu­de fun­go­vať ako efek­tív­ny a in­te­li­gent­ný náh­rad­ník vo­ja­ka a bu­de schop­ný zú­čas­tniť sa na­mies­to ne­ho vo­jen­ských ope­rá­cií, ako je nap­rík­lad za­is­ťo­va­nie mies­tnos­tí, strá­že­nie ob­jek­tov ale­bo sta­ros­tli­vosť o obe­te bo­jov. Aj keď je zná­mych iba má­lo de­tai­lov, zdá sa, že ro­bot by mal slú­žiť ako za­ria­de­nie ov­lá­da­né sku­toč­ným vo­ja­kom na di­aľ­ku po­mo­cou tech­no­ló­gie te­lep­re­zen­cie. Ope­rá­tor by sa tak mo­hol na­chá­dzať v bez­pe­čí, vzdia­le­ný stov­ky ale­bo aj ti­sí­ce ki­lo­met­rov od mies­ta bo­jov.

Ro­bo­ty sú dnes už re­la­tív­ne bež­nou vý­ba­vou ar­mád, pri­čom sa pou­ží­va­jú pre­važ­ne na pries­kum­né úče­ly. Prík­la­dom mô­že byť ro­bot Pac­kBot spo­loč­nos­ti iRo­bot ale­bo Ta­lon spo­loč­nos­ti Fos­ter-Miller. Dvoj­no­hým vo­jen­ským ro­bo­tom ur­če­ným na vý­skum­né úče­ly je nap­rík­lad Pet­man spo­loč­nos­ti Bos­ton Dy­na­mics. Pod­ľa spra­vo­daj­ských preh­ľa­dov má viac ako 40 kra­jín sve­ta prog­ra­my ur­če­né na vý­skum a prak­tic­ké vy­uži­tie vo­jen­ských ro­bo­tov. Vý­voj hu­ma­noid­né­ho ro­bo­ta - vo­ja­ka je však v tom­to oh­ľa­de ne­po­chyb­ne krok, kto­rý po­sú­va vo­jen­skú ro­bo­ti­ku do jej ďal­šej eta­py.

Zdieľaj článok
 
Hodnotenie: 3,42
Príspevok na titulke

Vyberte článok na titulku kliknutím na linku

 

www.brigada.sk - brigády, brigáda, práca, zamestnanie www.najdes.sk - katalóg, portál, vyhľadávač www.equark.sk - veda, výskum, technika www.uvery.sk - úvery, pôžičky, hypotéky www.elearning.sk - elearning, LMS, vzdelávanie, kurzy, elektronické vzdelávanie www.globaloffice.sk - registračné sídlo, virtuálna adresa a kancelária www.globalhosting.sk - domény, doména, webhosting, hosting www.globalweb.sk - CMS, WCMS, redakčný systém, publikačný systém www.globalshop.sk - internetový obchod, eshop, e-commerce Global Services Slovakia s.r.o. - www.gsgroup.sk, informačné systémy, portálové riešenia, intranety, web dizajn

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.