ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Technika na vyššej úrovni alebo narúšanie súkromia...Okuliare s Androidom už tento rok?

28.2.2012 09:53:01 | * q
itnews | Počet zobrazení: 1503x

Už dáv­nej­šie sa ob­ja­vi­li špe­ku­lá­cie, že Goog­le pra­cu­je na oku­lia­roch s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid. Pod­ľa naj­nov­ších in­for­má­cií by sme sa ich moh­li doč­kať už po­čas toh­to ro­ka.

 

Pod­ľa den­ní­ka The New York Ti­mes by špe­ciál­ne oku­lia­re ma­li byť vy­ba­ve­né An­droi­dom a ta­kis­to mo­bil­ným inter­ne­tom (3G ale­bo 4G). Ne­bu­de chý­bať ani GPS a rôz­ne ďal­šie sen­zo­ry. Sú­čas­ťou by ma­la byť aj za­bu­do­va­ná di­gi­tál­na ka­me­ra. Ce­na tých­to oku­lia­rov by sa ma­la po­hy­bo­vať na úrov­ni 250 - 600 USD. Goog­le si uve­do­mu­je mož­né prob­lé­my tý­ka­jú­ce sa na­ru­še­nia súk­ro­mia a v prí­pa­de, že vás bu­de niek­to po­mo­cou an­droi­do­vých oku­lia­rov fil­mo­vať, ma­lo by to byť jas­ne in­di­ko­va­né.

Kľú­čo­vý­mi člen­mi v rám­ci ce­lé­ho pro­jek­tu sú Sergey Brin a Ste­ve Lee, kto­rý stál pri zro­de služ­by La­ti­tu­de. Je zrej­mé, že s tou­to služ­bou bu­dú oku­lia­re ta­kis­to pre­po­je­né, naj­mä z hľa­dis­ka sle­do­va­nia ak­tuál­nej po­lo­hy a jej zdie­ľa­nia s va­ši­mi pria­teľ­mi.

Pod­ľa dos­tup­ných in­for­má­cií be­rie Goog­le za­tiaľ ce­lý pro­jekt ako zá­klad­ný expe­ri­ment a v krát­kom ča­se nep­lá­nu­je ma­so­vé pok­ry­tie tr­hu so spot­reb­nou elek­tro­ni­kou. Uvi­dí­me, aká bu­de si­tuácia o dva-tri ro­ky.

Zdieľaj článok
 
Hodnotenie: 2,20
Príspevok na titulke

Vyberte článok na titulku kliknutím na linku

 

www.brigada.sk - brigády, brigáda, práca, zamestnanie www.najdes.sk - katalóg, portál, vyhľadávač www.equark.sk - veda, výskum, technika www.uvery.sk - úvery, pôžičky, hypotéky www.elearning.sk - elearning, LMS, vzdelávanie, kurzy, elektronické vzdelávanie www.globaloffice.sk - registračné sídlo, virtuálna adresa a kancelária www.globalhosting.sk - domény, doména, webhosting, hosting www.globalweb.sk - CMS, WCMS, redakčný systém, publikačný systém www.globalshop.sk - internetový obchod, eshop, e-commerce Global Services Slovakia s.r.o. - www.gsgroup.sk, informačné systémy, portálové riešenia, intranety, web dizajn

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.