ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Ohrozí nás do 10 rokov solárna megabúrka?

9.3.2012 13:16:13 | * q
wired.com | Počet zobrazení: 2134x

Po­čas naj­bliž­ších 10 ro­kov je 12-per­cen­tná prav­de­po­dob­nosť, že Zem pos­tih­ne so­lár­na búr­ka. Po­dob­né uda­los­ti sú však po­mer­ne vzác­ne. Pos­led­ná zná­ma so­lár­na búr­ka s po­dob­ne veľ­kým roz­sa­hom pos­tih­la Zem pred viac ako 150 rok­mi.

 

Naz­va­ná je pod­ľa as­tro­nó­ma Ri­char­da Chris­top­he­ra Carrin­gto­na, kto­rý ju v ro­ku 1859 sle­do­val. Pod­ľa fy­zi­ka Pe­ta Ri­ley­ho je však veľ­mi prek­va­pu­jú­ce, že ďal­šia veľ­ká so­lár­na búr­ka má viac ako 10-per­cen­tnú prav­de­po­dob­nosť us­ku­toč­ne­nia po­čas naj­bliž­ších 10 ro­kov. „Aj ke­by je­den ale­bo dva fak­to­ry bo­li mi­mo bež­ných hod­nôt, je to stá­le pri­veľ­ká prav­de­po­dob­nosť," tvr­dí fy­zik.

Sl­nko má 11-roč­ný cyk­lus, kto­rý je spre­vá­dza­ný vý­sky­tom sl­neč­ných škvŕn a erup­cia­mi. Ma­lé erup­cie sú po­mer­ne bež­né, tie väč­šie ne­ma­jú sta­bil­nú frek­ven­ciu vý­sky­tu, ich prav­de­po­dob­nosť sa však dá ur­čiť na zá­kla­de ma­te­ma­tic­kých vý­poč­tov a po­rov­na­ním s his­to­ric­kou da­ta­bá­zou. Po­čas erup­cií sa uvoľ­ňu­jú ma­lé čas­ti­ce, kto­ré v prí­pa­de Carrin­gto­no­vej so­lár­nej búr­ky pa­da­li na Zem rých­los­ťou viac ako 6,5 mi­lió­na ki­lo­met­rov za ho­di­nu.

Z poh­ľa­du dneš­né­ho mo­der­né­ho sve­ta sú ne­bez­peč­né aj po­lár­ne žia­ry. Tie sú sí­ce krás­ne, ich na­bi­té čas­ti­ce však mô­žu zni­čiť elek­tro­nic­ké sys­té­my. Je zrej­mé, že v prí­pa­de so­lár­nej búr­ky by doš­lo k poš­ko­de­niu sa­te­li­tov GPS a ce­lá rá­dio­vá ko­mu­ni­ká­cia na Ze­mi by bo­la mi­ni­mál­ne poš­ko­de­ná, prí­pad­ne kom­plet­ne zni­če­ná.

Prí­pad­ná so­lár­na búr­ka vo veľ­kos­ti Carrin­gto­no­vej búr­ky by moh­la spô­so­biť ško­dy vo vý­ške 1 - 2 tri­lió­nov USD po­čas pr­vé­ho ro­ka. Zem by sa zo spô­so­be­ných škôd zo­ta­vo­va­la mi­ni­mál­ne 4 až 10 ro­kov, pre­to­že by bo­li na­ru­še­né všet­ky as­pek­ty kaž­do­den­né­ho ži­vo­ta.

Zdieľaj článok
 
Hodnotenie: 1,26
Príspevok na titulke

Vyberte článok na titulku kliknutím na linku

 

www.brigada.sk - brigády, brigáda, práca, zamestnanie www.najdes.sk - katalóg, portál, vyhľadávač www.equark.sk - veda, výskum, technika www.uvery.sk - úvery, pôžičky, hypotéky www.elearning.sk - elearning, LMS, vzdelávanie, kurzy, elektronické vzdelávanie www.globaloffice.sk - registračné sídlo, virtuálna adresa a kancelária www.globalhosting.sk - domény, doména, webhosting, hosting www.globalweb.sk - CMS, WCMS, redakčný systém, publikačný systém www.globalshop.sk - internetový obchod, eshop, e-commerce Global Services Slovakia s.r.o. - www.gsgroup.sk, informačné systémy, portálové riešenia, intranety, web dizajn

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.