ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Mobilný telefón nabíjaný dotykom prsta

14.3.2012 21:05:34 | * q
itnews | Počet zobrazení: 1649x

Tech­no­ló­gií sna­žia­cich sa na na­pá­ja­nie elek­tro­ni­ky vy­užiť tep­lo ľud­ské­ho te­la už exis­tu­je ce­lý rad. Nas­le­du­jú­ci pro­jekt má za cieľ do­dať „pos­led­nú šťa­vu" vy­bi­té­mu mo­bil­né­mu te­le­fó­nu.

 

Tech­no­ló­gia naz­va­ná Power­Felt by moh­la fun­go­vať tak, že by za­ria­de­nie do­ká­za­lo zís­kať ener­giu iba do­ty­kom člo­ve­ka (sa­moz­rej­me, v prí­pa­de roz­die­lu me­dzi tep­lo­tou ľud­ské­ho te­la a oko­lia, čo je však za­is­te­né tak­mer vždy). Do­tyk sa reali­zu­je pr­stom ale­bo by si na mo­bil az­da bo­lo mož­né nap­rík­lad aj sad­núť.

(Vý­skum je di­elom ved­cov z Wake Fo­rest Uni­ver­si­ty a vý­sled­ky bo­li pub­li­ko­va­né v ča­so­pi­se Na­no Let­ters.)

Do­ty­ko­vá plo­cha na kry­te mo­bi­lu na do­tyk pri­po­mí­na textí­liu, ide však o plas­to­vé vlák­na, kto­ré vnút­ri ob­sa­hu­jú uh­lí­ko­vé na­not­ru­bič­ky za­is­ťu­jú­ce vlas­tnú fun­kčnosť. Tie­to ma­te­riá­ly ma­jú byť re­la­tív­ne lac­né; až do­te­raz bo­la na na­sa­de­nie ter­moe­lek­tri­ny v spot­reb­nom to­va­re veľ­kou pre­káž­kou prá­ve ce­na: nap­rík­lad te­lu­rid biz­mu­tu, pou­ží­va­ný vo ven­ti­lá­to­roch mo­bil­ných prís­tro­jov i chla­di­čoch pro­ce­so­rov, je sí­ce veľ­mi účin­ný, ale sto­jí asi 1000 do­lá­rov za ki­log­ram. Nao­pak, ce­lý kryt z uh­lí­ko­vých na­no­rú­rok by mo­hol mo­bil­ný te­le­fón pred­ra­žiť az­da len o me­nej ako do­lár, pri­čom 77 vrs­tiev na­not­ru­bi­čiek pos­kla­da­ných na se­ba do­ká­že ge­ne­ro­vať vý­kon 140 na­nowat­tov. Po­čet vrs­tiev v kry­te te­le­fó­nu by však na prak­tic­ké na­sa­de­nie bo­lo tre­ba eš­te zvý­šiť.

Ved­ci z Wake Fo­rest Uni­ver­si­ty ro­ku­jú s in­ves­tor­mi o vy­tvo­re­ní ko­mer­čnej fir­my za­me­ra­nej na tú­to tech­no­ló­giu. Dú­fa­jú, že ča­som by moh­li pre­viesť nap­rík­lad roz­diel tep­lôt na vnú­tor­nej a von­kaj­šej stra­ne bun­dy na ener­giu tak efek­tív­ne, aby to sta­či­lo aj na sta­bil­né na­pá­ja­nie iPa­du.

Ter­moe­lek­tric­ké tech­no­ló­gia, sa­moz­rej­me, ne­mu­sí pra­co­vať len s re­la­tív­ne vy­so­kou tep­lo­tou ľud­ské­ho te­la. Vo for­me tep­la sa neu­ži­toč­ne strá­ca ve­ľa ener­gie, kto­rú by bo­lo mož­né vy­užiť, pre­to­že tu exis­tu­je prís­luš­ný gra­dient. Pries­tor ur­či­te exis­tu­je pri auto­mo­bi­loch (nie­len oko­lo mo­to­ra, ale nap­rík­lad aj vrá­ta­ne ter­moe­lek­tric­ké­ho ma­te­riá­lu na se­dad­lách), po­nú­ka sa aj na­pá­ja­nie im­plan­tá­tov ale­bo sys­té­mov mo­ni­to­ru­jú­cich zdra­vot­ný stav. Nie­že­by sa tým­to spô­so­bom ne­vyh­nut­ne zís­ka­lo ve­ľa ener­gie, ale me­tó­da sa mô­že up­lat­niť nap­rík­lad ako pos­led­ná zá­chra­na v nú­dzo­vých si­tuáciách, keď iné zdro­je zly­ha­jú...

Zdieľaj článok
 
Hodnotenie: 2,12
Príspevok na titulke

Vyberte článok na titulku kliknutím na linku

 

www.brigada.sk - brigády, brigáda, práca, zamestnanie www.najdes.sk - katalóg, portál, vyhľadávač www.equark.sk - veda, výskum, technika www.uvery.sk - úvery, pôžičky, hypotéky www.elearning.sk - elearning, LMS, vzdelávanie, kurzy, elektronické vzdelávanie www.globaloffice.sk - registračné sídlo, virtuálna adresa a kancelária www.globalhosting.sk - domény, doména, webhosting, hosting www.globalweb.sk - CMS, WCMS, redakčný systém, publikačný systém www.globalshop.sk - internetový obchod, eshop, e-commerce Global Services Slovakia s.r.o. - www.gsgroup.sk, informačné systémy, portálové riešenia, intranety, web dizajn

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.