Bezpilotné špionážne lietadlá na štýl motýľov

23.4.2012 09:20:22 | * q
itnews | Počet zobrazení: 1558x

Iz­rael­ská spo­loč­nosť Is­rael Aeros­pa­ce In­dus­tries (IAI) sa za­me­ria­va na vý­voj lie­ta­diel, ra­kiet, na­vi­gač­ných sys­té­mov a bez­pi­lot­ných špio­náž­nych lie­ta­diel. Najnovšie informácie potvrdili ich snahu o vytvorenie lietadla napodobňujúceho štýl lietania motýľov.

 

Na ne­dáv­nej kon­fe­ren­cii Me­dzi­ná­rod­nej aso­ciá­cie pre bez­pi­lot­né dop­rav­né pros­tried­ky v Tel Avi­ve pred­sta­vi­la IAI ino­va­tív­ny pro­to­typ bez­pi­lot­ných lie­ta­diel But­terf­ly na­po­dob­ňu­jú­cich mo­tý­le. Lie­tad­lo má hmot­nosť 12 g, dĺžku 20 cm a le­tí po­mo­cou má­va­nia štyr­mi ľah­ký­mi kríd­la­mi.

Zdroj z IAI potvr­dil, že pro­to­typ už bol otes­to­va­ný a zvlá­dol let s ka­me­rou ľah­šou ako 1 g.

V nasledovnej fáze skúmania však bude daný prototyp podrobený ešte ďalším skúšobným letom v rôznorodom prostredí, aby pri jeho možnej výrobe v budúcnosti boli dosiahnuté čo najlepšie výsledky.