ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Nové solárne panely na báze displejov OLED

27.4.2012 10:30:48 | * q
itnews | Počet zobrazení: 1720x

Ne­mec­ká za­čí­na­jú­ca spo­loč­nosť He­lia­tek so síd­lom v Dráž­ďa­noch vy­vi­nu­la no­vý druh so­lár­nych pa­ne­lov, za­lo­že­ný na or­ga­nic­kých mo­le­ku­lách ulo­že­ných na po­lyes­te­ro­vom fil­me. Vý­rob­nú tech­no­ló­giu a ma­te­riá­ly si pri­tom fir­ma po­ži­ča­la od vý­rob­cov dis­ple­jov OLED. Vý­ho­dou tak­to zos­ta­ve­ných so­lár­nych pa­ne­lov je ich flexibi­li­ta a pod­stat­ne niž­šia hmot­nosť op­ro­ti pa­ne­lom vy­ro­be­ným kla­sic­kou vý­rob­nou tech­no­ló­giou

 

Účin­nosť kon­ver­zie svet­la na elek­tric­kú ener­giu sa sí­ce po­hy­bu­je iba na úrov­ni 8 %, čo je pod­stat­ne me­nej op­ro­ti kre­mí­ko­vej kla­si­ke, kto­rá má ten­to pa­ra­me­ter na úrov­ni 14 až 15 %, vý­hod­ná je však dob­rá účin­nosť aj za zlých sve­tel­ných pod­mie­nok a pri vy­ššej tep­lo­te pros­tre­dia. Za ur­či­tých okol­nos­tí tie­to ko­lek­to­ry pro­du­ku­jú do­kon­ca viac elek­tric­kej ener­gie ako kon­ven­čné so­lár­ne pa­ne­ly.

picture
 
 

V prie­be­hu 4 až 5 ro­kov by sa ma­la ce­na pa­ne­lov zní­žiť o 40 až 50 % a ma­li by sa stať ce­no­vo kon­ku­ren­cies­chop­ný­mi. Dov­te­dy sa však bu­de mu­sieť He­lia­tek sna­žiť pres­ved­čiť ku­pu­jú­cich špe­ciál­ny­mi vlas­tnos­ťa­mi pa­ne­lov, kto­ré vy­vá­žia ich vy­ššiu ce­nu. Pre­to fir­ma spo­lup­ra­cu­je s vý­rob­ca­mi sta­veb­ných hmôt na tech­no­ló­giách, kto­ré umož­nia za­bu­do­va­nie so­lár­nych pa­ne­lov pria­mo do be­tó­no­vých stien bu­dov a vďa­ka mož­nej po­lo­prie­hľad­nos­ti aj do ta­búľ oken­né­ho sk­la. V bu­dúc­nos­ti chce spo­loč­nosť zvý­šiť účin­nosť kon­ver­zie ener­gie na hod­no­tu 12 %.

Zdieľaj článok
 
Hodnotenie: 2,74
Príspevok na titulke

Vyberte článok na titulku kliknutím na linku

 

www.brigada.sk - brigády, brigáda, práca, zamestnanie www.najdes.sk - katalóg, portál, vyhľadávač www.equark.sk - veda, výskum, technika www.uvery.sk - úvery, pôžičky, hypotéky www.elearning.sk - elearning, LMS, vzdelávanie, kurzy, elektronické vzdelávanie www.globaloffice.sk - registračné sídlo, virtuálna adresa a kancelária www.globalhosting.sk - domény, doména, webhosting, hosting www.globalweb.sk - CMS, WCMS, redakčný systém, publikačný systém www.globalshop.sk - internetový obchod, eshop, e-commerce Global Services Slovakia s.r.o. - www.gsgroup.sk, informačné systémy, portálové riešenia, intranety, web dizajn

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.