ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Mikroponorky, ktoré vyčistia rozliatu ropu

7.5.2012 18:31:15 | * q
itnews | Počet zobrazení: 1950x

Ved­ci vy­vi­nu­li a ús­peš­ne otes­to­va­li pr­vé sa­mo­po­há­ňa­cie „mik­ro­po­nor­ky", kto­rých úlo­hou je z kon­ta­mi­no­va­nej vo­dy vy­be­rať ma­lé kvap­ky ro­py a pre­ná­šať ich na zber­né mies­ta.

 

Jo­seph Wang a je­ho ko­le­go­via z Ka­li­for­nskej uni­ver­zi­ty ho­vo­ria, že sa už po­da­ri­lo vy­vi­núť nie­koľ­ko ver­zií mik­ro­mo­to­rov, aj za­ria­de­ní, kto­ré do­ká­žu pre­niesť lie­ky kr­vou do že­la­ných čas­tí te­la. Ni­ko­mu sa ale do­te­raz ne­po­da­ri­lo tie­to za­ria­de­nia, kto­ré sú asi 10-krát men­šie, než je hrúb­ka ľud­ské­ho vla­su, vy­užiť na čis­te­nie rop­ných škvŕn vo vo­de. Pot­re­ba efek­tív­ne od­stra­ňo­vať ro­pu z vo­dy v mo­riach a v prie­mys­le je stá­le sil­nej­šia. Ved­ci pre­to vy­vi­nu­li tzv. mik­ro­po­nor­ky, kto­ré spot­re­bu­jú veľ­mi ma­lé množ­stvo pa­li­va a po­hy­bu­jú sa mi­mo­riad­ne rých­lo, s cie­ľom po­môcť pri jej od­stra­ňo­va­ní.

Tes­ty uká­za­li, že ku­že­ľo­vi­té mik­ro­po­nor­ky mô­žu zbie­rať a pre­ná­šať vo vo­de kvap­ky oli­vo­vé­ho aj mo­to­ro­vé­ho ole­ja. za­ria­de­nie ma­li špe­ciál­ny povrch, kto­rý extrém­ne od­pu­dzo­val vo­du a maximál­ne ab­sor­bo­val olej. „Vý­sled­ky uká­za­li po­ten­ciál hyd­ro­fób­nych mik­ro­po­no­riek pre rých­ly a efek­tív­ny zber ole­jov v zne­čis­te­nej vo­de," po­ve­da­li ved­ci.

Zdieľaj článok
 
Hodnotenie: 3,34
Príspevok na titulke

Vyberte článok na titulku kliknutím na linku

 

www.brigada.sk - brigády, brigáda, práca, zamestnanie www.najdes.sk - katalóg, portál, vyhľadávač www.equark.sk - veda, výskum, technika www.uvery.sk - úvery, pôžičky, hypotéky www.elearning.sk - elearning, LMS, vzdelávanie, kurzy, elektronické vzdelávanie www.globaloffice.sk - registračné sídlo, virtuálna adresa a kancelária www.globalhosting.sk - domény, doména, webhosting, hosting www.globalweb.sk - CMS, WCMS, redakčný systém, publikačný systém www.globalshop.sk - internetový obchod, eshop, e-commerce Global Services Slovakia s.r.o. - www.gsgroup.sk, informačné systémy, portálové riešenia, intranety, web dizajn

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.