ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Budeme mať počítačové pamäte vyrobené pomocou baktérií?

5.6.2012 13:49:26 | * q
The Eco­no­mist, Wiley | Počet zobrazení: 2354x

Ved­com z Uni­ver­si­ty of Leeds (An­glic­ko) sa po­da­ri­lo vy­vi­núť lac­ný pos­tup vy­uží­va­jú­ci ge­ne­tic­ky mo­di­fi­ko­va­né bak­té­rie, kto­rý by mo­hol v bu­dúc­nos­ti umož­niť pro­duk­ciu po­čí­ta­čo­vých pa­mä­tí bez nut­nos­ti pou­ží­va­nia sú­čas­ných vý­rob­ných pos­tu­pov a za­ria­de­ní, kto­rých ce­ny sa po­hy­bu­jú v mi­liar­dách USD.

 

Ved­ci sa pri vý­vo­ji svoj­ho tech­no­lo­gic­ké­ho pos­tu­pu in­špi­ro­va­li bak­té­riou Mag­ne­tos­pi­rillum mag­ne­ti­cum. Dô­le­ži­tá je jej schop­nosť vy­tvá­rať pro­teín via­žu­ci mi­ne­rál mag­ne­tit, kto­rý je for­mou oxidu že­le­za. Vďa­ka ne­mu bak­té­ria do­ká­že de­te­go­vať mag­ne­tic­ké po­le Ze­me. Ved­ci pre­nies­li schop­nosť pro­du­ko­vať ten­to pro­teín do inej bak­té­rie, Es­che­ri­chia co­li, a tú­to pou­ži­li pre je­ho pro­duk­ciu vo veľ­kom.

 

Ďal­ším kro­kom bo­la príp­ra­va substrá­tu na kto­rom ma­la po­čí­ta­čo­vá pa­mäť vy­rásť. Tvo­ri­lo ho zla­to, na kto­rom bol po­mo­cou špe­ciál­nej che­mic­kej sub­stan­cie vy­tvo­re­ný vzor v po­do­be ša­chov­ni­ce. Po po­no­re­ní substrá­tu do pro­teí­no­vé­ho roz­to­ku nap­ro­du­ko­va­né­ho bak­té­ria­mi sa pro­teín na­via­zal na po­líč­ka ša­chov­ni­ce, prip­ra­ve­né na substrá­te, a po­no­re­ním do ďal­šie­ho roz­to­ku sa na pro­teín na­via­za­li na­no­mag­ne­tic­ké čias­toč­ky, čím sa vy­tvo­ri­li prís­luš­né mag­ne­tic­ké do­mé­ny. Tie je mož­né zmag­ne­ti­zo­vať a za­pí­sať tak do nich hod­no­tu lo­gic­kej nu­ly ale­bo jed­not­ky. Po­da­ri­lo sa tak vy­tvo­riť po­le na­no­mag­ne­tov, kto­ré pri­po­mí­na povrch plat­ne pev­né­ho dis­ku.

picture
 
 

Ces­ta k sku­toč­ným po­čí­ta­čo­vým pa­mä­tiam pou­ži­teľ­ným v praxi je však eš­te dl­há. Zr­nká mag­ne­ti­tu v sú­čas­nos­ti nie sú dos­ta­toč­ne sil­ný­mi mag­net­mi aby ich bo­lo mož­né pou­žiť pre zá­pis in­for­má­cie, ich roz­me­ry, keď kaž­dá do­mé­na má prie­mer 20 µm, sú pri­veľ­ké na to, aby umož­ni­li kon­ku­ren­cies­chop­nú hus­to­tu zá­pi­su dát. Ved­ci sú však op­ti­mis­tic­kí a tvr­dia, že obid­ve pre­káž­ky bu­de mož­né pre­ko­nať.

Zdieľaj článok
 
Hodnotenie: 3,17
Príspevok na titulke

Vyberte článok na titulku kliknutím na linku

 

www.brigada.sk - brigády, brigáda, práca, zamestnanie www.najdes.sk - katalóg, portál, vyhľadávač www.equark.sk - veda, výskum, technika www.uvery.sk - úvery, pôžičky, hypotéky www.elearning.sk - elearning, LMS, vzdelávanie, kurzy, elektronické vzdelávanie www.globaloffice.sk - registračné sídlo, virtuálna adresa a kancelária www.globalhosting.sk - domény, doména, webhosting, hosting www.globalweb.sk - CMS, WCMS, redakčný systém, publikačný systém www.globalshop.sk - internetový obchod, eshop, e-commerce Global Services Slovakia s.r.o. - www.gsgroup.sk, informačné systémy, portálové riešenia, intranety, web dizajn

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.