ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Všetky domáce spotrebiče si budeme môcť pripojiť na internet

12.6.2012 14:56:27 | * q
itnews | Počet zobrazení: 1922x

Dnes sme si už zvyk­li na to, že vďa­ka inter­ne­tu má­me prís­tup k pra­cov­ným do­ku­men­tom prak­tic­ky kde­koľ­vek. Mô­že­me s ni­mi pra­co­vať do­ma, na ces­tách, tí „ne­nah­ra­di­teľ­ní" do­kon­ca aj na do­vo­len­ke. Inter­net pre­ni­ká dos­lo­va vša­de. No pri do­má­cich spot­re­bi­čoch sme si do­te­raz vy­sta­či­li bez ne­ho, väč­ši­nou sme sa us­po­ko­ji­li s ča­so­vým spí­na­čom. To sa však mô­že v krát­kom ča­se zme­niť.

 

Spo­loč­nosť Elec­tric Imp to­tiž v tých­to dňoch pred­sta­vi­la rad ka­riet Imp, kto­ré mož­no in­šta­lo­vať do ľu­bo­voľ­né­ho elek­tro­nic­ké­ho za­ria­de­nia, čím sa umož­ní je­ho ov­lá­da­nie on-li­ne. Kar­ta pra­cu­je na po­dob­nom prin­cí­pe ako kar­ta Eye-Fi, kto­rá neu­mož­ňu­je len uk­la­da­nie dát, ale ich do­ká­že aj od­os­lať, s clou­do­vý­mi služ­ba­mi a os­tat­ný­mi za­ria­de­nia­mi ko­mu­ni­ku­je po­mo­cou Wi-Fi.

Na­vo­nok pri­po­mí­na bež­nú kar­tu SD, ale ob­sa­hu­je pro­ce­sor a an­té­nu Wi-Fi. Za­ria­de­nia po­tom mož­no ov­lá­dať cez webo­vé roz­hra­nie, ale tí ná­roč­nej­ší mô­žu nap­rog­ra­mo­vať aj vlas­tné prí­ka­zy v prog­ra­mo­va­com ja­zy­ku C. V po­ko­jo­vom sta­ve má kar­ta od­ber len 6 mik­roam­pé­rov, no do­ká­že sa pre­bu­diť v prie­be­hu jed­nej se­kun­dy, za­viesť ope­rač­ný sys­tém, za­pnúť Wi-Fi, služ­bu DHCP a za­čať fun­go­vať. Vďa­ka níz­kej spot­re­be mô­že pra­co­vať na dve ba­té­rie ty­pu AA aj nie­koľ­ko ro­kov.

Pý­ta­te sa, na čo pos­lú­ži pri­po­je­nie do­má­cich spot­re­bi­čov na inter­net? Veď spus­te­nie práč­ky či vy­ku­ro­va­nia si mô­že­te nas­ta­viť cez ča­so­vý spí­nač. No mô­že sa nap­rík­lad stať, že prí­de­te do­mov skôr, ako ste plá­no­va­li, a vte­dy sa zí­de, ak mô­že­te za­pnúť vy­ku­ro­va­nie už po ces­te. Ak pre­po­jí­te Imp so sní­ma­čom vl­hkos­ti pô­dy, za­vla­žo­va­cie za­ria­de­nie sa mô­že spus­tiť vo chví­li, keď je to prá­ve pot­reb­né. V spo­je­ní so sní­ma­čom v chlad­nič­ke mô­že­te dos­tať in­for­má­ciu kto­ré pot­ra­vi­ny tre­ba do­kú­piť.

Za ce­lým pro­jek­tom sto­jí ok­rem iných napr. Hu­go Fin­nies, kto­rý sa po­die­ľal v App­le na vý­vo­ji iP­ho­nu, a Ke­vin Fox, návr­hár di­zaj­nu Gmai­lu. Tvor­co­via už ro­ku­jú s vý­rob­ca­mi rôz­nych prís­tro­jov o pri­da­ní slo­tov umož­ňu­jú­cich jed­no­du­ché pri­po­je­nie ka­riet. Ba­lí­ček De­ve­lo­per Pre­view sa za­čne do­dá­vať kon­com jú­na.

Zdieľaj článok
 
Hodnotenie: 2,70
Príspevok na titulke

Vyberte článok na titulku kliknutím na linku

 

www.brigada.sk - brigády, brigáda, práca, zamestnanie www.najdes.sk - katalóg, portál, vyhľadávač www.equark.sk - veda, výskum, technika www.uvery.sk - úvery, pôžičky, hypotéky www.elearning.sk - elearning, LMS, vzdelávanie, kurzy, elektronické vzdelávanie www.globaloffice.sk - registračné sídlo, virtuálna adresa a kancelária www.globalhosting.sk - domény, doména, webhosting, hosting www.globalweb.sk - CMS, WCMS, redakčný systém, publikačný systém www.globalshop.sk - internetový obchod, eshop, e-commerce Global Services Slovakia s.r.o. - www.gsgroup.sk, informačné systémy, portálové riešenia, intranety, web dizajn

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.