ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Okuliare s rozšírenou realitou aj od Olympusu a Applu

11.7.2012 11:22:27 | * q
itnews | Počet zobrazení: 2897x

Goog­le si so svo­ji­mi oku­liar­mi s roz­ší­re­nou reali­tou pod ozna­če­ním Pro­ject Glass zís­kal zá­ujem ve­rej­nos­ti. Nie je pre­to prek­va­pu­jú­ce, že na po­dob­nom kon­cep­te chcú sta­vať aj iné spo­loč­nos­ti. Svo­je za­ria­de­nie pred­sta­vi­la spo­loč­nosť Olym­pus, nie­čo prav­de­po­dob­ne chys­tá aj App­le.

 

Olym­pus ofi­ciál­ne pred­sta­vil svo­je „oku­lia­re" MEG4.0. Z di­zaj­no­vé­ho hľa­dis­ka za­ria­de­nie pri­po­mí­na skôr prí­dav­ný mi­ni­dis­plej, kto­rý mož­no k bež­ným oku­lia­rom uchy­tiť. Dis­plej má roz­lí­še­nie 320 × 240. MEG4.0 mô­že­me de­fi­no­vať ako prís­lu­šen­stvo - po­mo­cou tech­no­ló­gie Blue­tooth sa do­ká­že spá­ro­vať s in­te­li­gen­tným te­le­fó­nom ale­bo tab­le­tom. Za­ria­de­nie má hmot­nosť 30 gra­mov a na jed­no na­bi­tie do­ká­že po­čas neus­tá­le­ho pou­ží­va­nia fun­go­vať prib­liž­ne 2 ho­di­ny - Olym­pus však oča­ká­va, že pou­ží­va­te­lia bu­dú dis­plej vy­uží­vať v prie­me­re po do­bu 15 se­kúnd kaž­dé tri mi­nú­ty. V tom­to prí­pa­de sa vý­drž vy­špl­há na 8 ho­dín. MEG4.0 je ta­kis­to vy­ba­ve­ný ak­ce­le­ro­met­rom, in­teg­ro­va­nú di­gi­tál­nu ka­me­ru by ste však hľa­da­li már­ne. Prá­ve di­gi­tál­na ka­me­ra je je­den z dô­vo­dov, pre­čo oku­lia­re Goog­lu spô­so­bi­li roz­ruch a ne­dáv­na pre­zen­tá­cia po­čas kon­fe­ren­cie Goog­le I/O 2012 bo­la to­ho dô­ka­zom. De­tai­ly oh­ľa­dom ce­ny za­ria­de­nia a dos­tup­nos­ti Olym­pus za­tiaľ neoh­lá­sil.

App­le me­dzi­ča­som zís­kal pa­tent na za­ria­de­nie, kto­ré je de­fi­no­va­né ako „dis­plej pri­pev­ne­ný k hla­ve". Pa­tent ta­kis­to spo­mí­na dvo­ji­cu CRT, LCD ale­bo OLED dis­ple­jov, kto­ré zob­ra­zu­jú in­for­má­cie pred oča­mi pou­ží­va­te­ľa. Dis­ple­je sú umies­tne­né v oku­lia­roch ale­bo v hel­me, čo umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľo­vi za­ria­de­nie jed­no­du­cho no­siť na hla­ve. App­le v rám­ci pa­ten­tu de­fi­nu­je aj mož­né vy­uži­tie v kom­bi­ná­cii s 3D ste­reos­ko­pic­ký­mi ob­raz­mi, kto­ré mô­žu náj­sť up­lat­ne­nie v le­kár­stve ale­bo vo vo­jen­skom prie­mys­le. Je zrej­mé, že ten­to kon­cept znač­ne pri­po­mí­na Pro­ject Glass, vý­nim­kou je dvo­ji­ca dis­ple­jov na­mies­to jed­né­ho.

Zdieľaj článok
 
Hodnotenie: 3,47
Príspevok na titulke

Vyberte článok na titulku kliknutím na linku

 

www.brigada.sk - brigády, brigáda, práca, zamestnanie www.najdes.sk - katalóg, portál, vyhľadávač www.equark.sk - veda, výskum, technika www.uvery.sk - úvery, pôžičky, hypotéky www.elearning.sk - elearning, LMS, vzdelávanie, kurzy, elektronické vzdelávanie www.globaloffice.sk - registračné sídlo, virtuálna adresa a kancelária www.globalhosting.sk - domény, doména, webhosting, hosting www.globalweb.sk - CMS, WCMS, redakčný systém, publikačný systém www.globalshop.sk - internetový obchod, eshop, e-commerce Global Services Slovakia s.r.o. - www.gsgroup.sk, informačné systémy, portálové riešenia, intranety, web dizajn

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.