ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Biometrická podrážka do topánky vás rozpozná

24.7.2012 14:24:04 | * q
itnews | Počet zobrazení: 1850x

O je­di­neč­nos­ti od­tlač­kov pr­stov sa už dl­ho­do­bo vie a ten­to fakt vy­uží­va­jú ok­rem po­li­caj­tov aj niek­to­ré bio­met­ric­ké sys­té­my za­bez­pe­če­nia. V bu­dúc­nos­ti sa však ok­rem kon­tro­ly od­tlač­kov pr­stov bu­dú mož­no kon­tro­lo­vať aj na­še cho­did­lá a št­ýl chô­dze.

 

Ved­ci to­tiž zis­ti­li, že kaž­dý z nás má špe­ci­fic­ký št­ýl chô­dze - ok­rem dĺžky kro­ku sa be­rie do úva­hy aj tlak a tie­to úda­je mô­žu slú­žiť na pres­nú iden­ti­fi­ká­ciu oso­by. Ved­ci sa pre­to sna­žia vy­tvo­riť bio­met­ric­kú to­pán­ku, vy­ba­ve­nú sen­zor­mi, kto­rá bu­de sle­do­vať va­šu chô­dzu, nás­led­ne na­me­ra­né hod­no­ty vy­hod­no­tí po­čí­tač. Po­kiaľ sa bu­de chô­dza zho­do­vať s vop­red ulo­že­ným vzo­rom, sys­tém umož­ní pou­ží­va­te­ľo­vi prís­tup do za­bez­pe­če­ných pries­to­rov, ak nie, spus­tí sa alarm.

Sys­tém do­ká­že pod­ľa ved­cov po­mer­ne rých­lo ro­zoz­nať, o aké­ho člo­ve­ka ide, a už pri tre­ťom kro­ku vy­hod­no­tí pro­fil chô­dze po­zi­tív­ne ale­bo ne­ga­tív­ne. Sys­tém údaj­ne dis­po­nu­je pres­nos­ťou 99 % a do úva­hy be­rie aj úna­vu ale­bo zra­ne­nie člo­ve­ka.

Spo­loč­nosť Auto­no­mous ID pra­cu­je na kon­cep­te bio­met­ric­kých pod­rá­žok od ro­ku 2009 a úlo­hou je vy­tvo­riť ce­no­vo dos­tup­ný sys­tém, kto­rý náj­de ši­ro­ké vy­uži­tie v praxi.

Zdieľaj článok
 
Hodnotenie: 2,35
Príspevok na titulke

Vyberte článok na titulku kliknutím na linku

 

www.brigada.sk - brigády, brigáda, práca, zamestnanie www.najdes.sk - katalóg, portál, vyhľadávač www.equark.sk - veda, výskum, technika www.uvery.sk - úvery, pôžičky, hypotéky www.elearning.sk - elearning, LMS, vzdelávanie, kurzy, elektronické vzdelávanie www.globaloffice.sk - registračné sídlo, virtuálna adresa a kancelária www.globalhosting.sk - domény, doména, webhosting, hosting www.globalweb.sk - CMS, WCMS, redakčný systém, publikačný systém www.globalshop.sk - internetový obchod, eshop, e-commerce Global Services Slovakia s.r.o. - www.gsgroup.sk, informačné systémy, portálové riešenia, intranety, web dizajn

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.