ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

New York má monitorovací systém ako zo sci-fi filmu

10.8.2012 10:20:05 | * q
itnews | Počet zobrazení: 652203x

Mic­ro­soft spo­lup­ra­cu­je s mes­tom New York na pro­jek­te mo­ni­to­ro­va­cie­ho sys­té­mu Do­main Aware­ness Sys­tem. Ten zís­ka­va a ana­ly­zu­je dá­ta z exis­tu­jú­cich mo­ni­to­ro­va­cích za­ria­de­ní - z viac ako 3000 ka­mier CCTV. Dá­ta sú spra­cú­va­né tak­mer v reál­nom ča­se.

 

Po­ten­ciál mo­ni­to­ro­va­cie­ho sys­té­mu je veľ­ký a s tro­chou pre­há­ňa­nia ho mô­že­me pri­rov­nať k vše­vi­dia­ce­mu sys­té­mu z fil­mu Dark Knight (sa­moz­rej­me, ten bol pos­ta­ve­ný na inom kon­cep­te). Sys­tém DAS do­ká­že v praxi za­rea­go­vať na ties­ňo­vé vo­la­nie 911 - napr. ak je nah­lá­se­né po­doz­ri­vé vo­zid­lo. Sys­tém nás­led­ne vy­uži­je sieť ka­mier a čí­ta­čiek poz­ná­va­cích zna­čiek áut, aby ur­čil, ka­diaľ sa auto­mo­bil po­hy­bu­je, kde sa prá­ve na­chá­dza, a všet­ky tie­to in­for­má­cie spo­loč­ne s dá­ta­mi o vo­di­čo­vi pos­ky­tu­je po­lí­cii. Sys­tém ta­kis­to do­ká­že iden­ti­fi­ko­vať zdroj ra­diá­cie v prí­pa­de úto­ku, ma­pu­je kri­mi­nál­nu ak­ti­vi­tu a údaj­ne do­ká­že ur­čiť aj pá­cha­te­ľa, po­kiaľ sa niek­de ob­ja­ví po­doz­ri­vý ba­lí­ček.

Tech­no­ló­gia, kto­rú DAS vy­uží­va, bo­la vy­vi­nu­tá spo­loč­ne Mic­ro­sof­tom a NYPD (po­li­caj­ný zbor New Yor­ku). Sú­čas­ťou do­ho­dy je po­diel 30 % pre New York v prí­pa­de, že sa Mic­ro­sof­tu po­da­rí pre­dať tech­no­ló­giu aj iným zá­kaz­ní­kom. Je tu te­da sna­ha, aby sys­tém za­ča­li vy­uží­vať aj iné po­li­caj­né od­de­le­nia.

New York vo svo­jej tla­čo­vej sprá­ve de­fi­nu­je DAS ako proti­te­ro­ris­tic­ké rie­še­nie. Ho­ci neus­tá­le mo­ni­to­ro­va­nie mô­že na­rú­šať súk­ro­mie oby­va­te­ľov, zís­ka­né dá­ta sa ma­jú vy­uží­vať s cie­ľom za­is­tiť bez­peč­nosť a dodr­žia­va­nie zá­ko­nov. V niek­to­rých čas­tiach Man­hat­ta­nu bu­de mo­ni­to­ro­va­nie pre­bie­hať 24 ho­dín den­ne, pri­čom vi­deo sa zma­že, ak ne­bu­de ar­chi­vo­va­né, po jed­nom me­sia­ci. Úda­je o poz­ná­va­cích znač­kách auto­mo­bi­lov bu­dú ar­chi­vo­va­né 5 ro­kov.

Zdieľaj článok
 
Hodnotenie: 2,17
Príspevok na titulke

Vyberte článok na titulku kliknutím na linku

 

www.brigada.sk - brigády, brigáda, práca, zamestnanie www.najdes.sk - katalóg, portál, vyhľadávač www.equark.sk - veda, výskum, technika www.uvery.sk - úvery, pôžičky, hypotéky www.elearning.sk - elearning, LMS, vzdelávanie, kurzy, elektronické vzdelávanie www.globaloffice.sk - registračné sídlo, virtuálna adresa a kancelária www.globalhosting.sk - domény, doména, webhosting, hosting www.globalweb.sk - CMS, WCMS, redakčný systém, publikačný systém www.globalshop.sk - internetový obchod, eshop, e-commerce Global Services Slovakia s.r.o. - www.gsgroup.sk, informačné systémy, portálové riešenia, intranety, web dizajn

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.