ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Novú batériu bude možné nabiť za niekoľko minút

21.8.2012 09:42:54 | * q
itnews | Počet zobrazení: 5388x

Sku­pi­na ju­ho­kó­rej­ských ved­cov z Ná­rod­né­ho in­šti­tú­tu pre ve­du a tech­no­ló­gie v mes­te Ul­san vy­vi­nu­la no­vý ma­te­riál pre lí­tio­vo-ióno­vé ba­té­rie, kto­rý by mo­hol vý­znam­ne skrá­tiť čas pot­reb­ný na ich na­bí­ja­nie.

 

Kon­ven­čné ba­té­rie vy­uží­va­jú ma­te­riá­ly z práš­ko­vých na­no­čas­tíc, vy­tvá­ra­jú­cich hus­tú viacvrstvo­vú štruk­tú­ru, kto­rá umož­ňu­je uk­la­da­nie ener­gie. No­vá ba­té­ria bu­de pou­ží­vať rov­na­ké na­no­čas­ti­ce, iba­že vo for­me roz­to­ku s ob­sa­hom gra­fi­tu, kto­rý bu­de nes­kôr kar­bo­ni­zo­vať, čím vy­tvo­rí hus­tú sieť vo­di­čov v elek­tró­dach ba­té­rie. Všet­ky elek­tró­dy ba­té­rie sa te­da bu­dú na­bí­jať sú­čas­ne, za­tiaľ čo v kon­ven­čných ba­té­riách sa na­bí­ja­li pos­tup­ne, poč­núc od naj­vzdia­le­nej­ších čas­tíc. Do­ba na­bí­ja­nia no­vých ba­té­rií sa tým zní­ži na 1/30 až 1/120 ča­su pot­reb­né­ho na na­bi­tie exis­tu­jú­cich na­bí­ja­cích lí­tio­vo-ióno­vých ba­té­rií.

No­vá ba­té­ria by zna­me­na­la veľ­ký prí­nos pre au­tá s elek­tric­kým po­ho­nom. Tie to­tiž vy­ža­du­jú ba­té­rie s veľ­kou ka­pa­ci­tou, kto­rých na­bí­ja­nie mô­že tr­vať aj viac ako 10 ho­dín. Vý­skum bu­de sme­ro­vať „k vy­tvo­re­niu no­vej se­kun­dár­nej ba­té­rie pre elek­tric­ké auto­mo­bi­ly, kto­rú bu­de mož­né na­biť za me­nej ako mi­nú­tu", po­ve­dal pro­fe­sor Cho Jae-Phil z ul­san­ské­ho Ná­rod­né­ho in­šti­tú­tu pre ve­du a tech­ni­ku.

Zdieľaj článok
 
Hodnotenie: 3,24
Príspevok na titulke

Vyberte článok na titulku kliknutím na linku

 

www.brigada.sk - brigády, brigáda, práca, zamestnanie www.najdes.sk - katalóg, portál, vyhľadávač www.equark.sk - veda, výskum, technika www.uvery.sk - úvery, pôžičky, hypotéky www.elearning.sk - elearning, LMS, vzdelávanie, kurzy, elektronické vzdelávanie www.globaloffice.sk - registračné sídlo, virtuálna adresa a kancelária www.globalhosting.sk - domény, doména, webhosting, hosting www.globalweb.sk - CMS, WCMS, redakčný systém, publikačný systém www.globalshop.sk - internetový obchod, eshop, e-commerce Global Services Slovakia s.r.o. - www.gsgroup.sk, informačné systémy, portálové riešenia, intranety, web dizajn

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.