ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Topánky s GPS, ktoré vás dovedú domov

19.9.2012 10:45:27 | * q
itnews | Počet zobrazení: 5263x

Brit­ský di­zaj­nér Do­mi­nic Wil­cox navr­hol špe­ciál­ne GPS to­pán­ky, kto­ré do­ve­dú pou­ží­va­te­ľa do­mov, nech sa na­chá­dza kde­koľ­vek na sve­te. To­pán­ky sú in­špi­ro­va­né kni­hou Ča­ro­dej­ník z kra­ji­ny Oz, kde sa hlav­ná pos­ta­va Do­rot­hy Ga­le chce vrá­tiť z roz­práv­ko­vej kra­ji­ny, a to­mu zod­po­ve­dá aj di­zajn pod­ráž­ky.

 

Wil­cox má k dis­po­zí­cii funkč­ný pro­to­typ, vy­ba­ve­ný pri­jí­ma­čom GPS a an­té­nou. Pou­ží­va­teľ si po­mo­cou špe­ciál­ne­ho sof­tvé­ru a káb­la USB nah­rá do to­pá­nok sú­rad­ni­ce pre­fe­ro­va­nej lo­ka­li­ty, pri­čom á fun­kcio­na­li­ta GPS sa nás­led­ne ak­ti­vu­je na opät­ku.

Obe to­pán­ky sú vy­ba­ve­né čer­ve­ný­mi LED di­óda­mi. Tie slú­žia na na­vi­gá­ciu pou­ží­va­te­ľa - pra­vá to­pán­ka zob­ra­zu­je vzdia­le­nosť, ľa­vá ur­ču­je správ­ny smer.

To­pán­ky s GPS bo­li vy­tvo­re­né ako sú­časť pro­jek­tu, kto­rý os­la­vu­je his­tó­riu to­pá­nok a ich vý­ro­by, do ko­mer­čné­ho pre­da­ja sa však asi nik­dy ne­dos­ta­nú.

Zdieľaj článok
 
Hodnotenie: 3,19
Príspevok na titulke

Vyberte článok na titulku kliknutím na linku

 

www.brigada.sk - brigády, brigáda, práca, zamestnanie www.najdes.sk - katalóg, portál, vyhľadávač www.equark.sk - veda, výskum, technika www.uvery.sk - úvery, pôžičky, hypotéky www.elearning.sk - elearning, LMS, vzdelávanie, kurzy, elektronické vzdelávanie www.globaloffice.sk - registračné sídlo, virtuálna adresa a kancelária www.globalhosting.sk - domény, doména, webhosting, hosting www.globalweb.sk - CMS, WCMS, redakčný systém, publikačný systém www.globalshop.sk - internetový obchod, eshop, e-commerce Global Services Slovakia s.r.o. - www.gsgroup.sk, informačné systémy, portálové riešenia, intranety, web dizajn

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.