ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Nová technológia možno pomôže poraziť Moorov zákon

30.10.2012 09:42:32 | * q
itnews | Počet zobrazení: 5258x

Moo­rov zá­kon ho­vo­rí, že po­čet tran­zis­to­rov v po­čí­ta­čo­vom či­pe sa zdvoj­ná­so­bí kaž­dých 18 me­sia­cov. Ten­to zá­kon sa vý­raz­ne pod­pí­sal pod tech­no­lo­gic­ký roz­voj mo­der­ných po­čí­ta­čov a te­le­fó­nov a bol prav­di­vý po­čas pos­led­ných šty­roch de­kád.

 

Moo­rov zá­kon však nie je zá­kon v pra­vom zmys­le slo­va, ide skôr o pred­po­veď, kto­rá sa skôr či nes­kôr sta­ne nep­rav­di­vou. Prob­lé­mom je veľ­kosť tran­zis­to­rov, kto­rá sa neus­tá­le prib­li­žu­je k fy­zi­kál­nym li­mi­tom pou­ži­tej vý­rob­nej tech­no­ló­gie. Pro­ce­sor Ivy Brid­ge sa vy­rá­ba 22-na­no­met­ro­vou tech­no­ló­giou a In­tel oča­ká­va, že jej li­mit je 5 na­no­met­rov.

IBM však pra­cu­je s no­vou tech­no­ló­giou uh­lí­ko­vej na­not­ru­bi­ce, kto­rá by moh­la si­tuáciu zme­niť. V rám­ci ne­dáv­ne­ho vý­sku­mu sa po­da­ri­lo vy­tvo­riť na­not­ru­bi­cu s 10 000 tran­zis­tor­mi. Op­ro­ti mi­liar­dám tran­zis­to­rov, kto­ré sa na­chá­dza­jú v dneš­ných kre­mí­ko­vých za­ria­de­niach, je to po­mer­ne ma­lé čís­lo, ale dô­le­ži­tosť toh­to poz­nat­ku spo­čí­va v pou­ká­za­ní na fun­kčnosť no­vej tech­no­ló­gie. IBM to­tiž vy­tvo­ri­lo tú­to tru­bi­cu po­mo­cou kla­sic­ké­ho spô­so­bu, ako sa pra­cu­je s kre­mí­kom, pri­čom vý­sle­dok do­sa­hu­je vlas­tnos­ti pot­reb­né na pou­ži­tie v praxi.

Vďa­ka to­mu by moh­lo byť mož­né vy­me­niť tech­no­ló­giu bez nut­nos­ti zme­ny vý­rob­né­ho pro­ce­su. Kaž­dá uh­lí­ko­vá na­not­ru­bi­ca je hru­bá ako je­den atóm a má tvar cy­lin­dra. Elek­tri­nu však do­ká­že viesť lep­šie ako kre­mík, má per­fekt­ný tvar, aby fun­go­va­la ako tran­zis­tor, a hlav­ne je v po­rov­na­ní s kre­mí­kom men­šia.

Zdieľaj článok
 
Hodnotenie: 3,36
Príspevok na titulke

Vyberte článok na titulku kliknutím na linku

 

www.brigada.sk - brigády, brigáda, práca, zamestnanie www.najdes.sk - katalóg, portál, vyhľadávač www.equark.sk - veda, výskum, technika www.uvery.sk - úvery, pôžičky, hypotéky www.elearning.sk - elearning, LMS, vzdelávanie, kurzy, elektronické vzdelávanie www.globaloffice.sk - registračné sídlo, virtuálna adresa a kancelária www.globalhosting.sk - domény, doména, webhosting, hosting www.globalweb.sk - CMS, WCMS, redakčný systém, publikačný systém www.globalshop.sk - internetový obchod, eshop, e-commerce Global Services Slovakia s.r.o. - www.gsgroup.sk, informačné systémy, portálové riešenia, intranety, web dizajn

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.