Medzinárodnú ministerskú cenu CEEPUS 2012 získala Žilinská univerzita v Žiline

18.11.2012 20:16:16 | Ján Klučár
| Počet zobrazení: 314207x

Dňa 20. novembra 2012 odovzdajú minister školstva, vedy, výskumu a športu Dušan Čaplovič a generálna tajomníčka Stredoeurópskeho výmenného programu pre univerzitné štúdiá (CEEPUS) Elisabeth Sorantin Medzinárodnú ministerskú cenu CEEPUS 2012 prof. Dr. Ing. Ivanovi Kuricovi zo Žilinskej univerzity v Žiline ako koordinátorovi najlepšej medzinárodnej siete vysokých škôl spolupracujúcich v rámci programu.

 

Ocenenie Medzinárodná ministerská cena CEEPUS 2012 bude odovzdané v rámci každoročnej konferencie „Deň akademickej mobility a internacionalizácie“, organizovanej SAIA dňa 20. novembra 2012 v Bratislave (Hotel Park Inn Danube). Už tretí ročník konferencie sa zameriava na oblasť vlastného inštitucionálneho hodnotenia procesov internacionalizácie vysokých škôl a výskumných organizácií, budúcnosť európskych programov na podporu mobilít, ako aj na programy podporujúce spoluprácu v oblasti vzdelávania, či spoluprácu začínajúcich výskumníkov.

CEEPUS je program zameraný na podporu spolupráce vysokých škôl z 15 krajín v oblasti vysokoškolského vzdelávania. Program sa orientuje na akademické mobility študentov, doktorandov a vysokoškolských učiteľov v strednej, východnej a juhovýchodnej Európe, pričom jedným z jeho cieľov je aj rozvoj spoločných programov vedúcich k dvojitým alebo spoločným diplomom a k spoločnému vedeniu dizertačných alebo diplomových prác. Svojím regionálnym zameraním program prispieva k európskej integrácii, zdôrazňuje regionálne špecifiká a prispieva k spolupráci aj v rámci priorít Stratégie Európskej únie pre dunajský región. V roku 2012 programu CEEPUS bola udelená značka kvality podľa priority A9 Stratégie Európskej únie pre dunajský región (Ľudia a zručnosti).

Informácie o programe CEEPUS možno nájsť na stránke: http://www.saia.sk/sk/main/programy-saia/ceepus/

Podrobné informácie ku konferencii možno nájsť na http://www.saia.sk/sk/konferencie/damai3/