ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark
picture

Prepojenie dvoch ľudských mozgov cez internet. Jeden dokázal ovládať toho druhého. Čo nám to prinesie?

14.9.2013 21:44:59 | Ján Klučár
itnews.sk | Počet zobrazení: 3398x

Ved­ci Ra­jesh Rao a An­drea Stoc­co z Was­hin­gton­skej uni­ver­zi­ty sa po­du­ja­li na nev­šed­ný expe­ri­ment. Bo­li usa­de­ní v dvoch rôz­nych bu­do­vách a pri­po­je­ní k dvom prís­tro­jom umož­ňu­jú­cim zá­znam, inter­pre­tá­ciu a po­sie­la­nie moz­go­vých sig­ná­lov cez inter­net. Od­osie­la­teľ Rao bol pri­po­je­ný na EEG, za­tiaľ čo pri­jí­ma­teľ Stoc­co bol pri­po­je­ný k transkra­niál­nej mag­ne­tic­kej sti­mu­lač­nej ciev­ke.

 

Expe­ri­ment sa vy­ko­nal na spô­sob vi­deoh­ry za­lo­že­nej na streľ­be z ka­nó­na. Rao sa po­ze­ral na ob­ra­zov­ku a pred­sta­vil si zdvih­nu­tie ru­ky a stla­če­nie me­dzer­ní­ka na us­ku­toč­ne­nie vý­stre­lu, Stoc­co ten­to po­hyb vy­ko­nal. Dot­kol sa pr­stom me­dzer­ní­ka vo vhod­nej chví­li, aby vý­strel za­sia­hol cieľ, ho­ci ne­vi­del ob­ra­zov­ku s hrou ani ne­po­čul ni­ja­ký zvuk.

„Bo­lo vzru­šu­jú­ce a zá­ro­veň de­si­vé sle­do­vať, ako bo­la ak­cia, kto­rú si pred­sta­vil môj mo­zog, pre­me­ne­ná na sku­toč­nú ak­ciu, kto­rú vy­ko­nal iný mo­zog," po­ve­dal Rao.

Ďal­ším kro­kom by ma­la byť oboj­smer­ná ko­mu­ni­ká­cia me­dzi dvo­ma moz­ga­mi. Ako prík­lad po­ten­ciál­ne­ho ap­li­ko­va­nia vý­sled­kov ich vý­sku­mu Stoc­co uvie­dol si­tuáciu, keď le­tuš­ka bu­de v prí­pa­de nú­dze ria­diť lie­tad­lo na zá­kla­de po­ky­nov vy­sie­la­ných z moz­gu od­bor­ní­ka na ze­mi. Mož­nos­tí vy­uži­tia sa po­nú­ka ve­ľa, no z niek­to­rých nas­ka­ku­je hu­sia ko­ža...

Prevzaté z originálu na itnews.sk
Video

Zdieľaj článok
 
Hodnotenie: 1,64
Príspevok na titulke

Vyberte článok na titulku kliknutím na linku

 

www.brigada.sk - brigády, brigáda, práca, zamestnanie www.najdes.sk - katalóg, portál, vyhľadávač www.equark.sk - veda, výskum, technika www.uvery.sk - úvery, pôžičky, hypotéky www.elearning.sk - elearning, LMS, vzdelávanie, kurzy, elektronické vzdelávanie www.globaloffice.sk - registračné sídlo, virtuálna adresa a kancelária www.globalhosting.sk - domény, doména, webhosting, hosting www.globalweb.sk - CMS, WCMS, redakčný systém, publikačný systém www.globalshop.sk - internetový obchod, eshop, e-commerce Global Services Slovakia s.r.o. - www.gsgroup.sk, informačné systémy, portálové riešenia, intranety, web dizajn

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.