Manažment lesov a odlesňovanie ovplyvňujú klimatické zmeny

20.2.2016 23:41:40 | Ján Klučár
sciencedaily.com | Počet zobrazení: 1868x

Dve nové štúdie odhalili ako zmena zastúpenia stromov v lesoch ovplyvňuje nielen uhlíkový cyklus, ale aj povrchové teploty. Ľuďmi spôsobené úpravy lesov sú teda nebezpečnejšie, než sa doteraz predpokladalo. Po celom svete sa upravuje čoraz väčšia plocha lesov – v roku 2010 bolo až 85 percent európskych lesov aktívne manažovaných. V manažovaných lesoch sa zvyknú hromadne vysádzať komerčne ziskovejšie dreviny, ako napríklad borovice lesné, smreky obyčajné, či buky. Celkovo bolo vysadených až 633 000 kilometrov štvorcových borovicorastov. To však bolo na úkor listnatých stromov, ktorých celková plocha výskytu sa od roku 1850 zmenšila až o 436 000 kilometrov štvorcových.

 

Kim Naudts z Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement a jeho tím, pomocou modelu, rekonštruovali 250 rokov dejín manažmentu lesov. Ich analýza ukázala, že premena listnatých lesov na ihličnaté výrazne zvýšila vyparovanie aj albedo lesov (albedo je množstvo slnečnej energie, ktorá je zo Zeme odrazená späť do vesmíru). Tieto zmeny, spolu s uvoľnením uhlíku, ktoré manažment lesov sprevádzalo, urýchlili globálne otepľovanie aj napriek tomu, že sa pri nich podiel pôdy pokrytej lesmi zvýšil. Klimatické modely by preto mali zohľadňovať aj manažment lesných plôch a nielen ich celkovú rozlohu.
 
Druhá štúdia opísala ako zmeny v pokrytí lesmi na celom svete ovplyvňujú prúdenie energie a vody medzi pôdou a atmosférou a ako sa tento proces v rôznych lesoch líši. Už v minulosti vedci intenzívne diskutovali o rozsahu vplyvu biofyzikálnych účinkov odlesňovania na klimatické zmeny, avšak nové štúdie postavili celú túto záležitosť do úplne iného svetla – ukázali, že aj úroveň sucha a typ lesov sú veľmi dôležitými faktormi.
 
Ramdane Alkama a Alessandro Cescatti zo Spojeného výskumného centra Európskej únie vyhlásili, že ich analýza, založená na satelitných údajoch o povrchovej teplote a variáciách lesných území, ukázala, že výruby lesa zvyšujú priemerné, aj maximálne povrchové teploty všade okrem najsevernejších zemepisných šírok. Najväčší nárast teploty zaznamenali suché pásma. Za nimi nasledovali pásma mierne, tropické a nakoniec subpolárne. Obe štúdie jasne preukázali doteraz nedocenené zložitosti vplyvu lesov na uhlíkový cyklus a povrchové teploty našej planéty.

Prevzaté z originálu "How forest management and deforestation are impacting climate" na sciencedaily.com