ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Počítač je najúžasnejšia plastelína

13.6.2008 12:16:01 | * q
| Počet zobrazení: 2747x

Hovoríme s prof. RNDr. Ivanom Kalašom, PhD., vedúcim Katedry základov a vyučovania informatiky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK

Koncom augusta sa v Bratislave konala medzinárodná konferencia EuroLogo 2007. Od roku 1987 sa na nej pravidelne každé dva roky schádzajú vedci a učitelia, aby skúmali, akú úlohu môžu zohrávať počítače a moderné digitálne technológie v procese výučby a učenia sa detí, žiakov, študentov a dospelých. Jej hostiteľom bola Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského spolu s Asociáciou projektu Infovek.

Boli ste hlavným organizátorom bratislavskej konferencie EuroLogo 2007,jedenástou podobnou udalosťou od prvého stretnutia v írskom Dubline. Konala sa pod mottom Štyridsať rokov vplyvu na vzdelávanie. Prečo? 

Práve pred 40 rokmi publikovali Seymour Papert, Wallace Feurzeig a ďalší odborníci revolučný názor, podľa ktorého je počítač prostriedok, pomocou ktorého sa môžu deti vyjadrovať, učiť a tvoriť. To isté, samozrejme, robia aj pomocou farbičiek, plastelíny, na ihrisku v piesku či doma z papiera. Toto médium im však ponúka aj ďalšie možnosti, ako rozvíjať svoje zručnosti a znalosti, schopnosti komunikovať, vyjadrovať sa, spolupracovať a riešiť problémy, učiť sa objavovaním, skúmaním či konštruovaním. Profesor Papert výstižne povedal, že počítač je najúžasnejšia plastelína všetkých čias.

To však znamená aj odlišný pohľad na počítač... 

Určite. Nové digitálne technológie nie sú cieľom učenia, ale jeho prostriedkom. Preto nechceme len, aby deti vedeli pracovať s počítačom, ale aby sa naučili lepšie sa učiť. Ak to mám prirovnať ku klasickému učeniu, nie je cieľom, aby sa deti naučili držať v ruke moderné pero a písať ním, ale aby ním vedeli vyjadriť svoje pocity, názory a myšlienky.

...a zásadný rozdiel v prístupe k učeniu. 

Donedávna sa všetky učebné pomôcky využívali na to, aby pomohli učiteľovi lepšie učiť. Teraz však počítače a ďalšie moderné digitálne technológie začínajú slúžiť ako nástroje na to, aby sa lepšie učilo žiakom.

Do tretice treba povedať, že to znamená aj zásadný rozdiel v prístupe k dieťaťu. 

Jeden z najväčších psychológov 20. storočia Jean Piaget, prišiel s revolučnou myšlienkou, ktorá je dnes už samozrejmosťou: Dieťa nie je „zmenšený dospelý“, je samo sebou, so svojim vlastným spôsobom myslenia. Vidieť to na tom, ako deti vnímajú svet. Keď sa opýtate dieťaťa vo veku štyroch – piatich rokov, ako vzniká vietor, povie vám, že ho vytvárajú stromy, lebo hýbu konármi. Často povieme, že sa mýlia, ale v detskom svete je to detská pravda. Deti majú svoju pravdu a až postupne si ju približujú k objektívnej realite. Piaget vytvoril teóriu pod názvom konštruktivizmus. Podľa nej sa poznanie nedá odovzdať, ako tvrdili predchádzajúce teórie učenia sa. Môžeme ale vytvárať podmienky na to, aby si dieťa nový poznatok samo skonštruovalo, samo vytvorilo. Z toho vyplýva, že škola má byť prostredie, kde vytvárame deťom príležitosti konštruovať svoje poznanie. Papert ako matematik potom v USA skĺbil Piagetovo učenie s modernými názormi na vyučovanie matematiky a navrhol integrovať do tohto procesu aj nové digitálne technológie.

Kedy sa má dieťa začať zoznamovať s počítačom? 

Dieťa sa začína učiť hneď po narodení. Vieme, že prvé roky sú pre jeho rozvoj tie najvýznamnejšie. Vážnou otázkou je, v akom veku sa má dieťa posadiť za počítač. Myslím, že by to mohlo byť v treťom či štvrtom roku života, samozrejme, ak sa dodržia všetky rozumné zásady bezpečnosti, a najmä – čo je ešte väčší problém – s kvalitne pripraveným cieľom práce a tomu zodpovedajúcim softvérom. Nemám na mysli to, aby sa dieťa začalo hrať bežné počítačové hry, ktoré väčšinou nie sú orientované na rozvoj jeho poznania a osobnosti. A práve takéto ciele si kladie osobitný detský edukačný softvér, akým je Logo, ktorý zabezpečuje, že deti dostávajú rôzne úlohy, konštruujú, vyjadrujú sa, tvoria. Prístup detí k počítačom už v tomto rannom veku však nesmie byť náhradou za prácu s materiálmi a nástrojmi typu plastelína, papier, lepidlo či nožnice. V modernom učebnom prostredí je počítač jednoducho ďalší silný prvok, ktorý sa dá podnetne skombinovať s ostatnými. Podľa mojej predstavy má byť počítač pre dieťa čosi ako inteligentný papier, pracovný stôl či ihrisko. Obrazovka má pomáhať vyjadrovať sa, pochváliť, rozvíjať a motivovať, nie testovať a bodovať. Keď takýto nástroj s dobrou softvérovou podporou máme, zrazu sa rozšíria aj naše schopnosti.

A ako pristupovať k počítačom v škole? 

Ani tam nemožno ostať len pri učení sa ovládať ich. V niektorých školách v Anglicku – ale aj v niekoľkých inovatívnych slovenských školách – napríklad deti idú von, niečo nafotia digitálnym fotoaparátom, prehrajú fotografie do počítača, vytlačia ich, nastrihajú, zlepia, urobia koláž. Tú potom naskenujú a doplnia o informácie, ktoré nájdu v knižnici, pridajú komentáre, vytvoria prezentácie, teda použijú všetky technológie, ktoré sú zaujímavé. A zároveň pracujú na téme, ktorá rozvíja ich estetické a ekologické cítenie, kultúrnosť, vnímanie prostredia a druhých ľudí. Ukazuje sa tiež, že poznávací proces prebieha veľmi efektívne, keď spolupracujú deti rôzneho veku, keď motivácia vychádza z nich samých, keď môžu sami napĺňať svoje potreby. Alebo keď môžu robiť na problémoch, o riešení ktorých nič nevedia, ale majú chuť niečo vytvoriť. Učiteľ im možno ani nevie povedať, ako majú postupovať – ale vie im pomáhať ako starší a skúsenejší partner. To je pointa moderného vzdelávania – prehodnotiť tradičné ciele, povedať si, kto má byť na konci vzdelávacieho procesu, aký má byť profil absolventa novej školy, aké má mať kompetencie. Tradičný vzdelávací systém napríklad dôsledne potláča spoluprácu. Keď skúšame žiakov, dozeráme, či neopisujú, či nekomunikujú a neriešia úlohy spolu. Keď potom príde zo školy do firmy, povedia im, že najdôležitejšou kompetenciou je spolupráca v tíme! To znamená, že potreby spoločnosti sa posúvajú, ale škola na ne nereaguje.

Medzinárodne uznávanou súčasťou moderného vzdelávania je aj programovací jazyk Logo. Ako vznikol a ako sa vyvíjal? 

Ako som už spomenul, programovací jazyk Logo vznikol pred štyridsiatimi rokmi, teda v čase, kedy počítače boli obrovské, drahé a najmä bežnému človeku nedostupné zariadenia. Dať teda počítače do rúk deťom – čo dnes, v ére osobných počítačov a notebookov považujeme za prirodzené – bolo vtedy revolučnou a šokujúcou myšlienkou. Na Massachussettskom technologickom inštitúte začali výskumy vzťahu deti – počítače. Odtiaľ sa nový trend rozšíril najprv v Severnej Amerike. Do strednej a východnej Európy sa prekvapujúco dostal cez Bulharsko. V osemdesiatych rokoch tam totiž zorganizovali svetovú konferenciu na tému deti a moderné poznávanie, kde prišli aj autori programu Logo. Bulharským kolegom sa táto myšlienka zapáčila, napísali krásne učebnice, kde spojili novým spôsobom učenie sa matematiky a bulharčiny ako materinského jazyka pomocou počítačov. V nasledujúcich rokoch sa počítače veľmi zmenili, nielen pokiaľ ide o cenu, veľkosť a dostupnosť, ale rozvinuli sa aj ich možnosti. Pribudli multimédia, internet, zvýšila sa rýchlosť, výpočtové možnosti, pribudla fantastická grafika, animácie a najmä spôsob komunikácie s nimi. Preto sa menili aj programovacie jazyky, vrátane Loga, ku ktorému pribudol ďalší edukačný softvér. V súčasnosti môžeme povedať, že Logo je viac než programovací jazyk, je to moderná filozofia učenia sa detí.

Konferencia EuroLogo sa od roku 1987 koná každé dva roky. V čom je jej význam? 

Na konferencii EuroLogo sa stretávajú odborníci, ktorí skúmajú možnosť využitia počítačov vo vzdelávaní detí. V našej logovskej komunite sú vedci, učitelia všetkých stupňov škôl, firiem, vydavatelia edukačného softvéru, novinári a niekedy aj politici. Na konferencii sa navzájom informujú o svojich výskumoch, novom vývoji v edukačnom programovaní a projektoch, ktoré robia s deťmi a žiakmi od predškolského veku až po univerzitu. Je to ich najvýznamnejšie stretnutie, lebo celosvetová akcia tohto typu neexistuje. Preto do Bratislavy prišli okrem európskych špičiek aj odborníci z USA, Brazílie, Mexika, Južnej Kórey a Japonska, vrátane spoluzakladateľa tejto oblasti, dnes už 81-ročného profesora Wallaca Feurzeiga. Celkovo bolo v Bratislave na konferencii vyše 120 ľudí. Odznelo okolo 60 príspevkov, vybraní odborníci sa stretli v panelovej diskusii, účastníci aktívne pracovali na niekoľkých workshopoch. Išlo o jednu z najväčších konferencií EuroLogo v doterajšej histórii.

V rozvoji detských programovacích jazykoch zohráva významnú, svetovo uznávanú úlohu aj skupina vedcov z Univerzity Komenského sústredená na vašej katedre. Ako ste sa k tejto problematike dostali? 

Vrátim sa k našim bulharským priateľom. Už ako študenti sme získali ich prvé učebnice. Môj kolega Andrej Blaho, talentovaný programátor a didaktik, začal z vlastného nadšenia implementovať programovací jazyk Logo pre počítače PMD. Jeho prvé slovenské Logo sa volalo Žofka a bolo medzi žiakmi a učiteľmi veľmi úspešné. Postupne sme vytvorili skupinu vývojárov a programujeme Logo a príbuzné softvérové prostredia už 25 rokov. Tak sme sa začlenili do svetovej komunity odborníkov na digitálne technológie v poznávacom procese – a rád sa priznám, že naša účasť v nej je veľmi úspešná. Aj keď sme s tým pôvodne nerátali, programy, projekty a myšlienky z našej dielne sa začali šíriť po svete, spolupracujeme s mnohými svetovými univerzitami, laboratóriami a vydavateľmi edukačných programov pre deti.

Z vášho edukačného softvéru sú znám programy Cirkus Šaša Tomáša, Comenius Logo, Imagine a ďalšie. Priblížte ich význam a zmysel. 

Každé z týchto softvérových prostredí sa pokúša zabaviť, posmeliť a podporiť deti pri objavovaní, skúmaní a hľadaní nových riešení. Cirkus šaša Tomáša sme venovali deťom od 5 do 7 rokov. Je to séria vtipných aktivít, ktorými ich sprevádza cirkusový klaun Tomáš. V jednej z nich napr. roznáša poštu po farebnom kráľovstve, po farebných cestách z hradu, cez hory a okolo jazera k drakovi v jaskyni... Deti mu radia, ktorou cestou sa vybrať. Neskôr musia takéto „farebné cestovné plány“ zostavovať vopred a Tomáš ich potom vykonáva: ak bol plán správny, pricestuje tam, kam mal. Deti sa teda učia plánovať kroky potrebné na vyriešenie určitého problému. Takto si rozvíjajú abstraktné myslenie a schopnosti uvažovať o procesoch a postupoch... Tomáš sa stal úspešným prostredím vo viacerých krajinách – určite aj pre čarovné a vtipné obrázky akademického maliara Deža Tótha a nádherné animácie, ktoré nám vyrábala pani režisérka Brožková zo slávneho barandovského Studia bratří v triku. A vďaka firme BSP Softwaredistribution sa pred niekoľkými rokmi Tomáš objavil aj na Slovensku a v Čechách.
Z ďalších edukačných prostredí ešte spomeniem Vizuálne zlomky. Je to virtuálna stavebnica obrázkových prvkov, ktoré žiaci skladajú na obrazovke do „živých schém“, aby porozumeli zlomkom, aby objavovali vzťahy medzi časťami celku. Je to pre žiakov náročná časť matematiky a takýto konštruktivistický prístup ju robí zábavnou a prístupnou. Obrázok, ktorý vám ukazujem, je z obálky knihy, ktorú pripravujeme tu na Slovensku s naším vydavateľom AGEMSOFT.

Okrem počítačového softvéru sa však podieľate aj na tvorbe nových učebníc. Čo ste už urobili a v čom sa odlišujú od klasických učebníc? 

Kto ešte nepísal učebnicu, nikdy neuverí, aká je to ťažká práca. Čím menej strán, čím nižší vek adresáta, tým viac premýšľania o tom, čo a ako chcete deťom sprostredkovať, aké aktivity a projekty im chcete navrhnúť. Učebníc informatiky sa v ostatných rokoch vo svete vyrojilo nekonečne veľa. Veľmi často to však sú strany plné „dospeláckych“ textov o vedeckej informatike, alebo príručky známych softvérových nástrojov. My sa pokúšame ísť inou cestou: chceli by sme u žiakov – u všetkých žiakov v triede – vzbudiť záujem o používanie moderných digitálnych nástrojov na riešenie zaujímavých problémov, od kreslenia cez počítanie a prácu s textom, prezentovanie a komunikáciu až po programovanie. Vyzývame žiakov – a ich učiteľov – aby diskutovali o dôležitých otázkach, aby hľadali originálne riešenia „nejasných problémov“, aby sa prejavili a vyjadrili napríklad aj pomocou digitálnych technológií. Takto na základnej škole rozvíjame modernú digitálnu gramotnosť žiakov (a ich učiteľov) a pripravujeme chlapcov a dievčatá pre náročnejšiu informatiku na strednej škole. Sériu učebníc pre základnú školu sme nazvali Tvorivá informatika a v spolupráci so
SPN – Mladé letá sme už vydali tri tituly, dva ďalšie sa v školách objavia na jeseň, a potom postupne ešte ďalších šesť či sedem.

Čo ďalej? Ako vidíte informatickú výchovu a učenie sa novými moderným technologickými prostriedkami vo svete a u nás? Kde sú najväčšie problémy? 

Čoraz viac narastá rozpor medzi potrebami spoločnosti a zameraním vzdelávacích systémov. Niektoré krajiny si to už uvedomili a pokúšajú sa zmeniť koncepciu svojich škôl, metódy a priority vo vzdelávaní. Európska komisia napr. definovala osem kľúčových kompetencií, ktoré by mal vzdelávací systém u svojich žiakov rozvíjať. Jedna z nich je informačná gramotnosť. K jej rozvoju by, samozrejme, mala najviac prispievať kvalitná informatická výchova. My však zatiaľ venujeme v našom základnom a strednom školstve tejto oblasti najmenej priestoru z celej Európskej únie – sú to dve povinné vyučovacie hodiny v jedinom ročníku celej školskej dochádzky. Takže zmeniť tento stav je prvý krok, ktorý nás čaká. A ďalej – asi by sme mali byť oveľa prísnejší na kvalitu univerzitnej prípravy budúcich učiteľov. Naozaj sú títo mladí učitelia tými, ktorí do škôl prinášajú nové moderné názory na vzdelávanie, sú digitálne gramotní a pripravení využiť pre skvalitnenie a humanizáciu školy potenciál, ktorý nám ponúkajú moderné technológie? Ako píšu Papert a Claperton vo svojej správe z roku 1999: ... Otázka nestojí tak, či začneme uvažovať o veľkej zmene, ale koľko detí ju ešte zmešká, kým pochopíme, že iná alternatíva neexistuje.

Pripravil MARIÁN BABIC 

Zdieľaj článok
 
Hodnotenie: 2,31
Príspevok na titulke

Vyberte článok na titulku kliknutím na linku

 

www.brigada.sk - brigády, brigáda, práca, zamestnanie www.najdes.sk - katalóg, portál, vyhľadávač www.equark.sk - veda, výskum, technika www.uvery.sk - úvery, pôžičky, hypotéky www.elearning.sk - elearning, LMS, vzdelávanie, kurzy, elektronické vzdelávanie www.globaloffice.sk - registračné sídlo, virtuálna adresa a kancelária www.globalhosting.sk - domény, doména, webhosting, hosting www.globalweb.sk - CMS, WCMS, redakčný systém, publikačný systém www.globalshop.sk - internetový obchod, eshop, e-commerce Global Services Slovakia s.r.o. - www.gsgroup.sk, informačné systémy, portálové riešenia, intranety, web dizajn

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.