ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Články

Technika

Zoznam príspevkov

 • Autá bez vodičov sú pripravené na cesty
  Q 3.4.2012 18:20:54

  Ste skeptickí v otázke autonómnych automobilov? Neskoro. Už sú tu a sú chytrejšie ako kedykoľvek predtým.
  viac...

 • Nabíjačka, ktorá nabíja mobil vaším dychom
  * q 30.3.2012 18:50:54

  Výkon dnešných smartfónov je porovnateľný s netbookmi či lacnými PC, čo má negatívny vplyv na výdrž batérie. Preto inžinieri pracujú na najrozličnejších spôsoboch ich dobíjania bez pripojenia na elektrickú zásuvku.
  viac...

 • Namiesto hesiel vás počítač rozpozná podľa úderov na klávesnicu
  * q 23.3.2012 08:14:04

  Americká vojenská agentúra DARPA prišla s nápadom skoncovať s klasickými spôsobmi autorizácie používateľa prostredníctvom textových hesiel, očných skenerov, či snímačov odtlačkov prsta. Netreba si viac pamätať heslá, systém...
  viac...

 • Vibrujúce tetovačky upozornia na prichádzajúci hovor
  * q 22.3.2012 20:25:02

  Fínska Nokia si patentovala vibrujúce tetovačky, ktoré dokážu komunikovať s mobilným telefónom a upozorniť tak používateľa napr. na prichádzajúci hovor.
  viac...

 • Grafénovou batériou napájané LED
  * q 20.3.2012 17:10:57

  Vedcom na Hong Kong Polytechnic University sa podarilo s použitím grafénu zostaviť batériu schopnú dodávať energiu na napájanie diódy emitujúcej svetlo (LED).
  viac...

 • Svetový rekord plávajúcich robotov
  Q 17.3.2012 22:56:13

  Štyri roboty stanovili nový svetový rekord v preplávanej vzdialenosti, keď v Tichom oceáne prekonali vzdialenosť 3200 námorných míľ (5926 km). Ich cieľom je zbierať údaje o zložení a kvalite morskej vody.
  viac...

 • Mobilný telefón nabíjaný dotykom prsta
  * q 14.3.2012 21:05:34

  Tech­no­ló­gií sna­žia­cich sa na na­pá­ja­nie elek­tro­ni­ky vy­užiť tep­lo ľud­ské­ho te­la už exis­tu­je ce­lý rad. Nas­le­du­jú­ci pro­jekt má za cieľ do­dať „pos­led­nú šťa­vu" vy­bi­té­mu...
  viac...

 • Trojrozmerná tlačiareň s nanoskopickou presnosťou
  Q 12.3.2012 22:49:44

  Odteraz je tlač veľmi presných trojrozmerných objektov možná vďaka „dvojfotónovej litografii“. Pomocou tejto technológie sa dajú vyrábať objekty s rozmermi v nanometroch. Vedci z Viedenskej technickej univerzity túto technológiu...
  viac...

 • Technika na vyššej úrovni alebo narúšanie súkromia...Okuliare s Androidom už tento rok?
  * q 28.2.2012 09:53:01

  Už dáv­nej­šie sa ob­ja­vi­li špe­ku­lá­cie, že Goog­le pra­cu­je na oku­lia­roch s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid. Pod­ľa naj­nov­ších in­for­má­cií by sme sa ich moh­li doč­kať už po­čas toh­to...
  viac...

 • Vedci vytvorili počítačový program s IQ 150
  * q 23.2.2012 23:33:22

  Za­tiaľ čo do­te­raz ma­li po­dob­né al­go­rit­my schop­nosť zís­kať v tes­toch in­te­li­gen­cie vý­sled­ky oko­lo 100 bo­dov, prog­ram po­chá­dza­jú­ci zo švéd­skej uni­ver­zi­ty sa na vec po­ze­rá z...
  viac...

 • 3D grafénový tranzistor bude pracovať na sub-THz frekvenciách
  * q 22.2.2012 09:19:33

  Ved­com z Uni­ver­si­ty of Man­ches­ter sa po­da­ri­lo vy­vi­núť troj­di­men­zio­nál­ny po­ľom ria­de­ný gra­fé­no­vý tran­zis­tor, kto­rý mô­že z gra­fé­nu uro­biť nás­tup­cu kre­mí­ka pri vý­ro­be...
  viac...

 • Vedci významne zvýšili účinnosť článkov solárnych kolektorov
  * q 16.2.2012 10:19:50

  Ve­dec­ký tím z Uni­ver­si­ty of Cam­brid­ge vy­vi­nul no­vý hyb­rid­ný so­lár­ny člá­nok, kto­rý do­ká­že zvý­šiť maximál­nu efek­ti­vi­tu kon­ver­zie sl­neč­ných lú­čov na elek­tric­ký prúd až o...
  viac...

 • Parkovacie senzory vám nájdu miesto
  Q 2.2.2012 22:39:48

  Parkovací senzor môže spojiť bezdrôtové senzory a mobilné aplikácie s cieľom nájsť voľné miesta na parkovisku, ale tiež upozorniť strážnu službu na neporiadnych vodičov.
  viac...

 • Najmenší uhlíkový nanotrubicový tranzistor prekonáva kremíkovú klasiku
  * q 31.1.2012 11:04:23

  Zmen­šo­va­nie veľ­kos­ti štruk­túr kre­mí­ko­vých tran­zis­to­rov po­čas nie­koľ­kých pos­led­ných de­kád zre­du­ko­va­lo ce­nu kre­mí­ko­vých či­pov a ich spot­re­bu ener­gie v po­me­re k...
  viac...

 • 3D tlačiarne zvládnu vyrobiť ľudské kosti a zuby
  * q 9.1.2012 19:52:55

  V ti­tu­le ide, sa­moz­rej­me, o is­té zve­li­če­nie, ale pri­ja­teľ­ný im­plan­tát ale­bo pro­té­zu nao­zaj mož­no tak­to bez prob­lé­mov vy­ro­biť.
  viac...

 • Motorizované topánky SpnKix – záblesk budúcnosti?
  * q 29.12.2011 13:42:54

  Fa­nú­ši­ko­via sci-fi dopl­nkov si mô­žu do­priať via­noč­ný dar­ček v po­do­be mo­to­ri­zo­va­ných to­pá­nok SpnKix. Po­há­ňa­né sú lí­tio­vý­mi ba­té­ria­mi a mô­žu ísť rých­los­ťou až 16...
  viac...

 • V Číne testovali vlak s rýchlosťou 500 km/h
  Q 27.12.2011 17:51:29

  V Číne uplynulý víkend testovali vlak, ktorý môže dosiahnuť rýchlosť 500 km/h. Testovacia rýchlosť prekročila súčasný čínsky rekord 300 km/h, ktorý držal rýchlovlak na trase medzi Pekingom a Šanghajom.
  viac...

 • Nová generácia navigačných satelitov spresní lokalizáciu na 1 meter
  * q 23.12.2011 23:54:03

  Sa­te­lit­ný sys­tém GPS, pô­vod­ne vy­tvo­re­ný na vy­uži­tie ame­ric­kou ar­má­dou, v sú­čas­nos­ti na­chá­dza ši­ro­ké up­lat­ne­nie aj v bež­nom ži­vo­te. Ok­rem na­vi­gá­cie v auto­mo­bi­loch sa...
  viac...

 • O 5 rokov papierovo-tenký telefón
  * q 20.12.2011 10:10:24

  Vývojári majú plné ruky práce s novými technológiami rôznych oblastí. Azda tým najviac sledovaným je sektor počítačov a mobilných nástrojov. Tu sa novinky valia jedna za druhou a ich funkčnosť má priniesť doslova bezhraničnú...
  viac...

 • Najrýchlejšia kamera zachytila záblesk svetla
  Q 14.12.2011 23:06:33

  Fotografi väčšinou používajú blesk na zastavenie rýchlo sa pohybujúcich predmetov, vedci z MIT ale vytvorili kameru, ktorý dokáže zachytiť aj pohyb samotného blesku.
  viac...

Zoznam príspevkov

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.