ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Objavy a vynálezy

Informatika

Zoznam príspevkov

 • Vektorizácia zrýchli prenosy cez VDSL až na 100 Mb/s
  * q 30.11.2012 08:23:09

  Nie­len ve­ľa do­mác­nos­tí, ale aj množ­stvo men­ších fi­riem sí­dlia­cich v re­zi­den­čných ob­las­tiach je dnes pri­po­je­ných k inter­ne­tu stá­le po­mo­cou tech­no­ló­gií ADSL/VDSL vy­uží­va­jú­cich...
  viac...

 • Hodváb môže nájsť uplatnenie aj v počítačových čipoch a zdravotníctve
  * q 30.10.2012 09:50:21

  Ved­ci zis­ti­li, že pa­vú­čí hod­váb by mo­hol náj­sť vy­uži­tie aj v po­čí­ta­čo­vých či­poch. Ide o ma­te­riál, kto­rý má nie­koľ­ko uži­toč­ných vlas­tnos­tí - ok­rem iné­ho je sil­nej­ší ako...
  viac...

 • Vedci vyvinuli nový algoritmus pátrania po vírusoch
  * q 21.8.2012 10:16:35

  Švaj­čiarski ved­ci vy­vi­nu­li al­go­rit­mus, kto­rý do­ká­že na inter­ne­te ur­čiť prav­de­po­dob­ný zdroj ví­ru­so­vých a mal­vé­ro­vých úto­kov. Al­go­rit­mus ko­ná na zá­kla­de ana­lý­zy zhru­ba...
  viac...

 • Pamäť RRAM na flexibilnom plastovom substráte
  * q 5.12.2011 08:52:35

  Ved­com z Ko­rea Ad­van­ced In­sti­tu­te of Scien­ce and Tech­no­lo­gy (KAIST) sa po­da­ri­lo vy­vi­núť pl­no ­fun­kčnú non­vo­la­til­nú re­zis­tív­nu pa­mäť s ná­hod­ným prís­tu­pom (RRAM), ulo­že­nú na...
  viac...

 • Varovný systém na graffiti
  Q 10.9.2008 15:08:12

  Maľované graffiti možno z budov a autobusov relatívne ľahko odstrániť. Ak vám však takúto „maľbu“ niekto vyškrabe do plexiskla, je to väčší problém a zvyčajne je potrebná nákladná výmena celého povrchu.
  viac...

 • 3D tlačiareň, ktorú vyrobíte doma
  Q 28.2.2007 14:06:22

  Altair 8800 bol v sedemdesiatych rokoch prvým počítačom, ktorý si mohli ľudia doma poskladať zo súpravy. Nedokázal takmer nič, ale veľa historikov označuje tento moment za začiatok revolúcie domácich počítačov. Hod Lipson,...
  viac...

Zoznam príspevkov

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.