ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Podmienky používania

Úvodné ustanovenia

1. Predmetom podmienok používania portálu eQuark.sk je definovanie podmienok, povinností a práv prevádzkovateľa, návštevníkov, registrovaných používateľov a iný používateľov služieb portálu eQuark.sk.
2. Prevádzkovateľom portálu eQuark.sk (ďalej len "prevádzkovateľ") je spoločnosť Global Services Slovakia s.r.o., IČO: 35 837 179, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 26636/B.
3. Návštevníkom portálu eQuark.sk (ďalej len "návštevník") je každá fyzická osoba, ktorá vstúpila na internetovú doménu www.eQuark.sk, na jednu z jeho podstránok, subdoménu tretej úrovne, alebo doménu priamo presmerovanú na www.eQuark.sk.
4. Registrovaným používateľom portálu eQuark.sk (ďalej len "registrovaný používateľ") je každá fyzická osoba, ktorá elektronicky vyplní a odošle riadne vyplnený registračný formulár a zároveň prehlási, že súhlasí s týmito Podmienkami používania portálu eQuark.sk a Kódexom portálu.
5. Objednávateľ služieb portálu eQuark.sk (ďalej len "objednávateľ") je každá fyzická alebo právnická osoba objednávajúca si služby portálu eQuark.sk od prevádzkovateľa.

Pravidlá použitia portálu eQuark.sk

1. Používaním portálu www.eQuark.sk návštevník prehlasuje, že sa s Podmienkami používania portálu eQuark.sk oboznámil, ich obsahu rozumie, súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich dodržiavať.
2. Návštevník je oprávnený používať služby portálu eQuark.sk výlučne v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, týmito podmienkami použitia portálu, pokynmi prevádzkovateľa, bezpečnostnými pravidlami siete Internet, pravidlami etiky a základnými pravidlami slušného správania sa.
3. Návštevník nie je oprávnený zasahovať do prevádzky a funkčnosti služieb portálu eQuark.sk, informácie pozmeňovať alebo inak zneužívať, rovnako nie je oprávnený pokúšať sa získať neautorizovaný prístup k jeho službám.
4. Návštevník akceptuje, že informácie a materiály (vizuálne a textové) zverejnené na portáli eQuark.sk nemusia byť vždy aktuálne, presné, úplné a že sa v súvislosti s týmito informáciami a materiálmi neposkytuje žiadna záruka.

Povinnosti registrovaného užívateľa

1. Registrovaný používateľ je povinný vyplniť riadne a pravdivo registračný formulár na základe ktorého získa prístupové konto do informačného systému portálu.
2. Registrovaný používateľ odoslaním registračného formuláru dáva súhlas prevádzkovateľovi na spracovanie a zverejnenie jeho osobných údajov v rámci charakteru jednotlivých služieb.
3. Registrovaný používateľ sa zaväzuje využívať služby portálu eQuark.sk výlučne v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, týmito podmienkami využitia portálu, pokynmi prevádzkovateľa, bezpečnostnými pravidlami siete Internet, pravidlami etiky a základnými pravidlami slušného správania sa.
4. Registrovaný používateľ je plne právne zodpovedný za ním publikované informácie na portáli eQuark.sk.
5. Registrovaný používateľ prehlasuje, že ním publikované informácie na portáli eQuark.sk sú ďalej voľne šíriteľné, pokiaľ sa na ne nevzťahujú autorské práva alebo iné právne normy.

Povinnosti objednávateľa

1. Objednávateľ služieb portálu eQuark.sk si objednáva služby z aktuálneho cenníka elektronicky, alebo písomne potvrdenou objednávkou, prípadne zmluvou.
2. Objednávateľ služieb je povinný vyplniť objednávkový formulár úplne a pravdivo.
3. Objednávateľ potvrdením objednávky dáva súhlas prevádzkovateľovi na spracovanie a zverejnenie jeho osobných údajov v rámci charakteru jednotlivých služieb.

Práva prevádzkovateľa

1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne zmeniť znenie týchto podmienok použitia portálu eQuark.sk
2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť typ prevádzky a služieb portálu eQuark.sk a taktisto prevádzku prerušiť alebo pozastaviť.
3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť prístup registrovaného používateľa do informačného systému portálu eQuark.sk a ktorémukoľvek návštevníkovi odmietnuť alebo obmedziť prístup na portál eQuark.sk a to bez udania dôvodu.
4. Akékoľvek informácie dodané prevádzkovateľovi prostredníctvom portálu eQuark.sk aj jeho e-mailových adries a vstupných formulárov, sa považujú za vlastníctvo prevádzkovateľa, ktorý je oprávnený voľne ich využívať, pokiaľ sa na ne nevzťahujú autorské práva alebo iné právne normy.
5. Všetky autorské a iné práva súvisiace s funkčnosťou, službami, databázami, vizuálnym stvárnením a informačným obsahom služieb patria prevádzkovateľovi, prípadne tretím stranám, s ktorými má prevádzkovateľ za týmto účelom uzatvorené príslušné zmluvy alebo dohody.

Obmedzenie zodpovednosti za škodu

1. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek priamu, nepriamu alebo následnú škodu, vrátane ušlého zisku, strát alebo výdavkov v súvislosti s portálom eQuark.sk, jeho používaním, alebo nemožnosťou použitia, prípadne s jeho poruchou, chybou, prerušením prevádzky, napadnutím systému a neautorizovaným pozmenením obsahu.
2. Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nezodpovedá za:
a. škodu spôsobenú informáciami, ktoré šíria i registrovaní používatelia, vrátane škody spôsobenej informáciami, ktorých šírenie prevádzkovateľ sprostredkoval prostredníctvom portálu eQuark.sk
b. škodu spôsobenú nesprávnymi alebo neúplnými informáciami, ktoré získal návštevník prostredníctvom portálu eQuark.sk
c. škodu spôsobenú prezradením alebo zneužitím prístupového hesla
d. škodu spôsobenú zmenou týchto podmienok použitia portálu eQuark.sk, pozastavením alebo zmenou služby, stratou údajov, ako aj zrušením prístupu registrovanému používateľovi zo strany prevádzkovateľa.

Prehlásenie o spracovávaní osobných údajov

Návštevník portálu eQuark.sk prehlasuje, že dáva výslovný súhlas na spracovanie jeho osobných údajov prevádzkovateľovi v informačnom systéme portálu eQuark.sk.

Záverečné prehlásenia

1. Vzťahy neobsiahnuté v Podmienkach použitia portálu eQuark.sk sa riadia platnými právnymi normami Slovenskej republiky.
2. Tieto podmienky používania portálu eQuark.sk sú platné a účinné dňom ich zverejnenia.
3. Znenie týchto podmienok používania portálu eQuark.sk bolo zverejnené dňa 10.1.2007.

Global Services Slovakia s.r.o.
prevádzkovateľ portálu eQuark.sk

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.