ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Konferencie

Verejná konzultácia - Školy pre 21. storočie

Táto verejná konzultácia je určená všetkým, ktorí sa zaujímajú o vývoj školstva v Európe. Konzultačný dokument Komisie sa venuje viacerých témam, ktoré sa považujú za významné pre európske školy (napríklad: školy a kľúčové schopnosti, školy a sociálne začlenenie a úloha učiteľov) a vyzýva k zaslaniu príspevkov týkajúcich sa týchto tém.
Členské štáty zodpovedajú za usporiadanie a obsah systémov vzdelávania a odbornej prípravy a úlohou Európskej únie je ich podporovať, napríklad prostredníctvom nového programu celoživotného vzdelávania alebo pracovného programu „Vzdelávanie a odborná príprava 2010", ktorý uľahčuje vzájomnú výmenu informácií, údajov a osvedčených postupov prostredníctvom vzájomného učenia sa.

Vzdelávanie je v centre úsilia o zvýšenie konkurencieschopnosti a sociálnej súdržnosti Európskej únie. Niektoré z najdôležitejších otázok a výziev, ktoré majú najväčší význam pre blahobyt občanov a dobro spoločnosti, súvisia s kvalitou počiatočného vzdelávania a odbornej prípravy.

V tejto súvislosti sa Európska komisia rozhodla začať verejnú konzultáciu, ktorá má zistiť, v ktorých oblastiach by mohla Európska únia účinne pomáhať členským štátom pri modernizácii ich vzdelávacích systémov.

Priložený konzultačný dokument načrtáva 8 rôznych oblastí, v ktorých je podľa Európskej komisie ešte značný priestor pre zlepšenia:

Učebné osnovy: Ako možno školy organizovať tak, aby poskytovali všetkým žiakom kľúčové kompetencie v celom rozsahu?
Celoživotné vzdelávanie: Ako môžu školy poskytnúť mladým ľuďom spôsobilosti a motiváciu, aby sa vzdelávanie stalo celoživotnou aktivitou?
Hospodárstvo: Ako môžu školské systémy prispieť k podpore dlhodobo udržateľného ekonomického rastu v Európe?
Spravodlivosť: Ako môžu školské systémy najlepšie odpovedať na potrebu presadzovať spravodlivosť, reagovať na kultúrnu rozmanitosť a znížiť predčasné ukončovanie školskej dochádzky?
Inklúzia: Ak majú školy odpovedať na individuálne vzdelávacie potreby každého žiaka, čo možno urobiť, pokiaľ ide o učebné osnovy, organizáciu školy a rolu učiteľov?
Občianstvo a demokracia: Ako môžu školské komunity pomôcť pri príprave mladých ľudí na zodpovedných občanov v súlade so základnými hodnotami ako mier a tolerancia rôznorodosti?
Učitelia: Ako možno pedagogických pracovníkov školiť a pripravovať, aby sa dokázali vyrovnať s problémami, ktorým čelia?
Riadenie: Ako môžu školské komunity najlepšie získať vedenie a motiváciu, ktoré potrebujú na úspech? Ako ich možno posilniť, aby sa rozvíjali v súlade s meniacimi sa potrebami a požiadavkami?
Ak sa chcete zúčastniť tejto konzultácie:

prečítajte si náš konzultačný dokument;
vytvorte dokument aplikácie MS Word (alebo kompatibilný dokument);
napíšte svoj príspevok v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ;
na začiatku príspevku uveďte svoje meno, prípadne aj názov organizácie, ktorú zastupujete a dôvod vášho záujmu o školstvo (napr. rodič, žiak, učiteľ ...);
rozhodnite sa, na ktoré z otázok uvedených v dokumente chcete odpovedať;
svoje názory napíšte na najviac 4 stranách formátu A4 (veľkosť písma 12 bodov);
súbor s textom zašlite elektronickou poštou na adresu: eac-schools-consult@ec.europa.eu najneskôr do 15. októbra 2007.

Prijatie príspevku Vám Európska komisia potvrdí.

http://www.minedu.sk/data/USERDATA/MsDoc/AktTemy/skoly_21st.pdf

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.