ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Granty

Projekt "Vedieť viac"

O nadácii Tatra banky:
Hlavným cieľom a oblasťou pôsobenia Nadácie Tatra banky z dlhodobého hľadiska je vzdelávanie – podpora kvality vzdelávacieho procesu na vysokých školách, podpora inštitúcií, ktoré sa venujú vzdelávaniu a zvyšovaniu jeho úrovne, ale aj jednotlivých študentov (ekonomického, právnického a technického zamerania), ktorí dosahujú vynikajúce výsledky.

Cieľ programu:
Nadácia Tatra banky podporí aktívne skupiny pôsobiace na vysokých školách, ktorých členovia „chcú vedieť viac“, a preto idú v procese vzdelávania nad oficiálny rámec. Podporí vysokoškolských učiteľov, vedeckých, organizačných pracovníkov, študentov aj odborníkov z externeho prostredia, ktorí sa snažia o maximalne možné využitie a rozšírenie vzdelávacieho procesu, odborného rastu pedagógov a študentov, o prepojenie vzdelávacieho procesu s potrebami praxe alebo zvýšenie spoločenského statusu vysokých škôl, ich pedagogických, vedeckých a riadiacich zamestnancov a študentov. Podporí aktivity, projekty alebo programy mimovládnych neziskových organizácií, ktoré vznikli za účelom rozvoja vzdelávania na slovenských vysokých školách.

Cieľová skupina:
Mimovládne neziskové organizácie založené učiteľmi, vedeckými, organizačnými pracovníkmi, študentmi alebo odborníkmi z externého prostredia, ktoré realizujú svoje programy za účelom rozvoja vzdelávania na slovenských vysokých školách, ktoré sa snažia o rozšírenie vzdelávacieho procesu, odborného rastu pedagógov a študentov, o prepojenie vzdelávacieho procesu s potrebami praxe alebo zvýšenie spoločenského statusu vysokých škôl.

Podmienky získania

Kritériá programu
Obsahové kritériá programu:
Podporíme aktivity, projekty alebo programy mimovládnych neziskových organizácií pôsobiacich v oblasti rozvoja vzdelávania na slovenských vysokých školách, konkrétne ak sú zamerané na:
rozširovanie poznania v rámci jednotlivých učebných predmetov alebo vedných odborov či disciplín,
zlepšovanie vzdelávacích, ale aj organizačných metód a metodík,
rozvoj vedeckej/odbornej činnosti učiteľov, vedeckých, odborných pracovníkov a študentov na vysokých školách,
aplikovanie získaných poznatkov v praxi,
zlepšenie spoločenskej angažovanosti učiteľov, vedeckých, odborných pracovníkov a študentov vysokých škôl.

Technické kritériá programu:
finančné prostriedky budú poskytované na realizáciu aktivít popísaných v predloženom projekte,
realizáciu projektu naplánujte v školskom roku 2007/2008 do konca júla 2008,
maximálna výška podpory, o ktorú sa môže uchádzať každý projekt, je 50.000 Sk,
nadácia vyčlenila pre tento program maximálne 1.000.000 Sk,
finančné prostriedky z daru Nadácie Tatra banky nemôžu byť použité na budovanie infraštruktúry, študijné pobyty, voľnočasové aktivity študentov či aktivity, ktoré nesúvisia so vzdelávacou alebo vedeckou funkciou vysokých škôl,
o podpore projektov rozhodne správna rada Nadácie Tatra banky na základe odporúčania Poradného výboru Tatra banky podľa nasledovných hodnotiacich kritérií:
miera potrebnosti predkladaného projektu,
kreativita/inovatívnosť predkladaného projektu,
otvorenosť projektu - veľkosť skupiny, ktorá bude mať z projektu osoh,
angažovanosť rôznych skupín do realizácie projektu (napr.: pozitívne budeme vnímať, ak sa na realizácii aktivít budú podieľať učitelia spolu so študentmi),
efektívnosť návrhu na využitie finančného príspevku potrebného na realizáciu projektu,
z jednej fakulty budú podporené maximálne 2 projekty,
projekty budú odovzdané v 4 exemplároch.

Čo sa stane s Vašimi projektmi:
Nadácia Tatra banky 1. septembra 2007 verejne vyhlási kritériá programu tak, aby boli tieto dostupné všetkým mimovládnym neziskovým organizáciám, ktoré sa venujú rozvoju vzdelávania na slovenských vysokých školách,
Nadácia Tatra banky poskytne záujemcom o predloženie projektu konzultácie (osobné, telefonické a prostredníctvom elektronickej pošty), ktoré môžu pomôcť pochopiť a interpretovať kritériá programu a prispeje k zvýšeniu kvality predložených projektov,
Nadácia Tatra banky k termínu uzávierky 1. októbra 2007 zozbiera všetky žiadosti o podporu, ktoré budú doručené:
poštou na adresu Nadácia Tatra banky, P.O. Box 168, 810 00 Bratislava,
prípadne osobne na adresu Centrum pre filantropiu, Kozia 11, Bratislava,
Pozor! Projekty treba poslať aj v elektronickej podobe, vo formáte .doc., alebo .rtf. na e-mailovú adresu zajac@changenet.sk
Nadácia Tatra banky zriadila expertnú výberovú komisiu:
Expertná komisia bude posudzovať všetky predložené projekty, z ktorých vyberie tie najkvalitnejšie a odporučí ich podporu Správnej rade Nadácie Tatra banky,
Správna rada Nadácie Tatra banky rozhodne o podpore projektov,
Nadácia Tatra banky bude o výsledku posudzovania informovať aj neúspešných žiadateľov,
Nadácia Tatra banky vypracuje darovacie zmluvy s organizáciami, ktoré budú realizovať úspešné projekty,
dar bude fakultám poskytnutý jednou splátkou po podpísaní darovacej zmluvy,
Nadácia Tatra banky zabezpečí administratívnu kontrolu podporených projektov formou priebežného monitoringu, a spracovaním obsahovej a finančnej správy o priebehu a úspešnosti projektu,
Nadácia Tatra banky bude rada prijímať aktuálne informácie o priebehu projektu aj počas jeho trvania.


Kontakt

Detailné informácie o ďalších kritériách programu nájdete na www.nadaciatatrabanky.sk.

Kontakt na doplňujúce informácie:

Mgr. Marcel Zajac,
správca Nadácie Tatra banky,
tel. 0905 529 285
email: zajac@changenet.sk
Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.