ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark
picture

SAV

História a súčasnosť Slovenskej akadémie vied
Zrod modernej vedy v 16. a 17. storočí si vynútil vznik nových inštitúcií, ktoré dopĺňali klasické univerzity a vytvárali širší priestor na rozmach a komunikáciu vo vede. Stali sa nimi akadémie vied nadväzujúce na starovekú platónsku tradíciu. Na území Slovenska bol pokusom tohto typu projekt Mateja Bela z roku 1735, ktorý navrhol založiť v Bratislave Societas litteraria. Jeho projekt sa však nerealizoval. V roku 1792 bolo na návrh vlasteneckých filológov založené Slovenské učené tovarišstvo a roku 1844 na podnet Ľudovíta Štúra vznikol celonárodný kultúrny spolok Tatrín.
O niekoľko rokov neskôr, roku 1892, vyzval v Národných novinách Andrej Kmeť založiť Slovenský vedecký spolok, respektíve Slovenskú akadémiu vied. Táto idea vyústila do vzniku Muzeálnej slovenskej spoločnosti. Dňa 2. júla 1942 Snem Slovenskej republiky zriadil Slovenskú akadémiu vied a umení (SAVU), ktorá sa od svojho vzniku formovala ako reprezentatívna a súčasne pracovná vedecká inštitúcia. V povojnovom období sa SAVU pretransformovala na Slovenskú akadémiu vied (SAV), ktorá bola oficiálne zriadená zákonom SNR 18. júna 1953. Činnosť SAV neskôr upravili ďalšie zákony. Veľké zmeny v SAV nastali po 17. novembri 1989, odkedy sa SAV pretransformovala a priblížila organizáciám vedy a výskumu vo vyspelom zahraničí.

Súčasnosť
Slovenská akadémia vied je vedeckovýskumnou inštitúciou základného a strategického aplikovaného výskumu, ktorej hlavným poslaním je získavanie nových poznatkov o prírode a spoločnosti, s cieľom zabezpečiť vedeckú bázu potrebnú pre rozvoj Slovenska. Keďže slovenská veda je iba malou časťou svetovej vedeckej komunity, vedecká činnosť v SAV sa rozvíja v úzkom kontakte s vedeckými aktivitami v zahraničí. V SAV sa rozvíjajú predovšetkým tie vedné disciplíny, v ktorých sa dosahujú výsledky porovnateľné so zahraničím, a ktoré sú potrebné pre rozvoj Slovenska.

SAV má uzavreté zmluvy o spolupráci s partnerskými inštitúciami v zahraničí, ktoré sa opierajú o medziakademické dohody. Je členom ICSU, ESF, ALLEA, IAP, EASAC a ďalších zoskupení akadémií a vedeckých inštitúcií. Ročne organizuje okolo 80 konferencií s medzinárodnou účasťou, časť z nich vo svojich kongresových centrách v Smoleniciach a Vysokých Tatrách (Stará Lesná). Vedecky servis zabezpečuje v oblasti seizmológie, hydrológie, archeológie, epidemiológie, prevádzkovaním národného onkologického registra a v iných disciplínach. Vedecké poznatky získané v SAV sú súčasťou kultúrneho bohatstva Slovenska. SAV bola úspešne zapojená do riešenia projektov 5. a 6. rámcového programu EU, pripravuje sa na 7. rámcový program EÚ.

Slovenská akadémia vied vykonáva svoju činnosť prostredníctvom 67-tich organizácií, z ktorých je 47 rozpočtových a 20 príspevkových organizácií. Vydáva 54 titulov vedeckých a odborných časopisov a 8 ročeniek. Pri SAV pôsobí 49 vedeckých spoločností, ktoré pracujú ako občianske združenia. Samosprávnymi orgánmi Slovenskej akadémie vied sú: Snem SAV, Vedecká rada SAV a Predsedníctvo SAV.
Najvyšším samosprávnym orgánom akadémie je Snem Slovenskej akadémie vied, ktorý tvoria členovia volení akademickými obcami vedeckých organizácií z akademickej obce akadémie. Vedecká rada akadémie je samosprávny orgán akadémie na riešenie vedeckých a koncepčných úloh. Tvorí ju predseda akadémie a ďalší členovia predsedníctva akadémie, delegovaní zástupcovia sektora vysokých škôl a zástupca podnikateľského sektora výskumu a vývoja. Členmi vedeckej rady sú tiež zástupcovia organizácií a pracovísk výskumu a vývoja mimo akadémie, vymenovaní predsedom Snemu SAV na základe volieb do vedeckej rady v sneme akadémie.
Výkonným samosprávnym orgánom je Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied. Predsedníctvo akadémie tvorí predseda akadémie, podpredsedovia akadémie, vedecký sekretár akadémie a ďalší členovia predsedníctva akadémie vymenovaní predsedom Snemu SAV na základe výsledkov volieb do predsedníctva akadémie. Na čele SAV je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky. Predsedníctvo akadémie koordinuje a kontroluje činnosť akadémie a činnosť organizácií akadémie prostredníctvom oddelení vied pre jednotlivé skupiny vedných odborov.
Organizačne sa SAV člení do troch vedeckých oddelení, v ktorých je začlenených 56 vedeckých organizácií a 12 špecializovaných a servisných organizácií, ktoré plnia úlohy spojené so zabezpečovaním činnosti SAV.

Adresa, kontakt:
Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1
Tel.: +421 (0) 2 5249 2751-9
Fax: +421 (0) 2 5249 4391
e-mail: admin@up.upsav.sk
url: http://www.urad.sav.sk

Kontakt:
PhDr. Michaela Španková

Slovenská akadémia vied
PR manažér
Štefánikova 49
814 38 Bratislava 1
0903 478 555
Tel: 02/57510 150
email: spankova@up.upsav.sk

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.