ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark
picture

ZSVTS

Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) je dobrovoľné, verejnoprospešné, neziskové, demokratické a nepolitické združenie záujmových odborných vedeckotechnických spoločností, komitétov a územných koordinačných centier.

Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností bol ustanovený na slovenskom zjazde bývalej Československej vedeckotechnickej spoločnosti dňa 17.3. 1990.


Odborným poslaním Zväzu je pomoc pri zvyšovaní úrovne vedy a techniky v SR, rozvíjaní vzdelávania a medzinárodnej spolupráce v oblasti vedy a techniky, riešení úloh v rámci štátnej technickej politiky.

Využitie tvorivého potenciálu členov ZSVTS môže výrazne prispieť k rozvoju našej spoločnosti. Ide o vypracovanie prierezových analýz a štúdií k odborným problémom, vypracovanie znaleckých a odborných posudkov pre vládne a mimovládne organizácie, účasť vybraných odborníkov ZSVTS v pracovných a poradných orgánoch a tímoch, o podporu medzinárodných záujmov našej republiky vo viacerých medzinárodných mimovládnych organizácií technického charakteru, na činnosti ktorých ZSVTS participuje.

Ako nezávislá organizácia môže byť ZSVTS významným a kvalifikovaným permanentným spolupracovníkom vládnych orgánov pri organizovaní a vyhodnocovaní konkurzných konaní na riešenie významných celospoločenských problémov, pri tvorbe a posudzovaní návrhov zákonov a iných predpisov z pohľadu možných dopadov pri ich realizácii, pri riešení konkrétnych programov jednotlivých rezortov.

V súčasnej situácii Slovensko potrebuje činorodú ustanovizeň, ktorá bude systematicky a kvalifikovane koordinovať vedeckotechnickú spoluprácu s EÚ na mimovlánej úrovni, čím sa zabezpečí nadrezortná objektivita a pri spolupráci s príslušnými vládnymi orgánmi aj potrebná efektívnosť a účinnosť tejto aktivity.

ZSVTS reprezentuje viac ako 30-tisícovú členskú základňu, združenú v 49 odborných spoločnostiach, ktoré majú svojich členov prakticky vo väčšine podnikov, ústavov a vysokých škôl v Slovenskej republike.

O rozmanitosti a bohatosti aktivít Zväzu vypovedá Odborný program ZSVTS, ktorý Zväz spracováva a vydáva na každý rok. Každoročne je pripravený celý rad zaujímavých podujatí určených odborníkom (konferencií, seminárov, sympózií, výstav, tematických zájazdov, firemných dní), ale aj širokej verejnosti, ktorej sú určené predovšetkým školenia, prednášky, kurzy.
Informácie o odborných, spoločenských a iných aktivitách Zväzu poskytuje zriadená webovská stránka ZSVTS. Uvedené podujatia sú praktickou ukážkou profesionálneho prístupu k riešeniu najaktuálnejších problémov a záujem, ktorý ich sprevádza, potvrdzuje správnosť orientácie aktivít Zväzu.

Najvyšším orgánom ZSVTS je Rada Zväzu, na čele ktorej je prezident Zväzu.
Štatutárnymi zástupcami Zväzu sú: prezident a dvaja viceprezidenti.
Koordinačnú a výkonnú funkciu medzi zasadnutiami Rady plní Predsedníctvo Zväzu. Vnútornou kontrolou je poverená Kontrolná komisia Zväzu. Činnosť a úlohy ZSVTS zabezpečuje Sekretariát Zväzu, na čle ktorého je riaditeľ Zväzu.


SEKRETARIÁT ZSVTS
Koceľova 15
815 94 Bratislava
Tel.: 02/5020 7649
Fax: 02/5020 7656
E-mail: zsvts@zsvts.sk
http://www.zsvts.sk

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.