ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Publicistika

Objavy a vynálezy

Zoznam príspevkov

 • Vedci zistili, prečo dážď vonia
  * q 25.7.2012 10:10:41

  Odborníci identifikovali tri zdroje vôní, vďaka ktorým ľudia dokážu rozoznať dážď. (Washington: "Ľudia dokážu identifikovať, že o chvíľu začne pršať." Čo nás k tomu vedie?)
  viac...

 • Sviežosť mentolu je možné dosiahnuť novou chemickou metódou
  * q 25.7.2012 09:01:51

  Ľudia si málokedy uvedomujú, ale drvivá väčšina vôní v kozmetických prípravkoch a ďalších koncových spotrebiteľských výrobkoch, nemá len prírodný základ. Dôvod je jednoduchý. Neexistuje toľko primárnych prírodných...
  viac...

 • Vetry dinosaurov podľa vedcov spôsobili oteplenie Zeme
  * q 9.5.2012 09:49:44

  Oteplenie Zeme mohli pred stovkami miliónov rokov spôsobiť vetry bylinožravých dinosaurov. V pondelok to vyhlásili britskí vedci vo svojej štúdii, ktorú zverejnili v americkom časopise Current Biology.
  viac...

 • Najväčšie čierne diery
  * q 9.5.2012 09:23:15

  Americkým astronómom z Kalifornskej univerzity v Berkeley sa podarilo objaviť dve zatiaľ najväčšie čierne diery.Objekty situované medzi dvoma blízkymi galaxiami sú takmer 10 miliárd ráz hmotnejšie než naše Slnko.
  viac...

 • Vedci sú bližšie k vytvoreniu mužských spermií mimo tela
  * q 11.4.2012 13:11:02

  Nemeckým a izraelským vedcom sa podarilo pomocou buniek zo semenníkov myší vyprodukovať spermie mimo ich tela. Podľa nich ide o veľký pokrok, ktorý môže priniesť revolúciu v liečbe neplodnosti a pomôcť mužom mať vlastné deti....
  viac...

 • Google patentoval cielenie reklám podľa hluku na pozadí
  * q 11.4.2012 12:26:18

  Google by vďaka tomuto patentu mohol teoreticky načúvať hluku na pozadí telefonickej konverzácie a ponúkať na jeho základe cielenú reklamu.
  viac...

 • Batéria, ktorá zdvojnásobí dojazd elektromobilov
  * q 8.3.2012 13:47:26

  Bu­dúc­nosť elek­tro­mo­bi­lov zá­vi­sí od zlep­še­nia tech­no­ló­gie skla­do­va­nia elek­tri­ny. Po­kiaľ ich do­jazd ne­bu­de po­rov­na­teľ­ný s do­jaz­dom vo­zi­diel na fo­síl­ne pa­li­vo, zos­ta­nú...
  viac...

 • ChemBot dokáže meniť tvar
  * q 8.3.2012 13:31:11

  ChemBot je robot, ktorý sa sám dokáže sformovať do tvaru klbka tak, aby sa dostal do tých najužších a najneprístupnejších miest.
  viac...

 • OLED displej mobilného telefónu pomôže dobíjať batériu
  * q 1.2.2012 10:48:01

  Ved­ci z Uni­ver­si­ty of Cam­brid­ge vy­vi­nu­li dis­plej vy­uží­va­jú­ci or­ga­nic­ké di­ódy emi­tu­jú­ce svet­lo (OLED), umož­ňu­jú­ci vďa­ka vsta­va­ným fo­to­vol­tic­kým (PV) bun­kám vra­cať...
  viac...

 • Multiprocesorový 3D čip
  * q 1.2.2012 10:34:49

  Ved­com z Mic­roelec­tro­nics Sys­tems La­bo­ra­to­ry (LSM) na Éco­le Po­ly­tech­nique Fé­dé­ra­le de Lau­san­ne (EPFL) sa po­da­ri­lo vy­vi­núť vy­so­ko­vý­kon­nú a spo­ľah­li­vú vý­rob­nú me­tó­du,...
  viac...

 • Originálne šetrenie: zariadenie „vystrelí“ zástrčku zo zásuvky
  * q 16.1.2012 10:04:45

  Po­ne­chá­va­nie zá­str­čky v zá­suv­ke aj po­čas ne­vyu­ží­va­nia elek­tric­ké­ho za­ria­de­nia je bež­ný prob­lém, kto­rý sa ne­raz pod­pi­su­je pod zby­toč­ne väč­šiu spot­re­bu elek­tric­kej...
  viac...

 • Vedci utkali bavlnené tranzistory
  * q 16.1.2012 09:50:29

  Me­dzi­ná­rod­né­mu ve­dec­ké­mu tí­mu zlo­že­né­mu z ved­cov z Fran­cúz­ska, Ta­lian­ska a USA sa po­da­ri­lo z bavl­ne­ných vlá­kien vy­tvo­riť pa­sív­ne za­ria­de­nie – re­zis­tor, ako aj...
  viac...

 • Pamäť RRAM na flexibilnom plastovom substráte
  * q 5.12.2011 08:52:35

  Ved­com z Ko­rea Ad­van­ced In­sti­tu­te of Scien­ce and Tech­no­lo­gy (KAIST) sa po­da­ri­lo vy­vi­núť pl­no ­fun­kčnú non­vo­la­til­nú re­zis­tív­nu pa­mäť s ná­hod­ným prís­tu­pom (RRAM), ulo­že­nú na...
  viac...

 • Prvý protónový tranzistor - z chobotníc
  * q 5.12.2011 08:29:53

  Elek­tric­ký prúd mô­žu v tran­zis­to­roch pre­ná­šať aj pro­tó­ny. Pro­tó­no­vé tran­zis­to­ry by raz moh­li byť kľú­čo­vou sú­čas­ťou ky­bor­gov, za­is­ťu­jú to­tiž pria­me roz­hra­nie me­dzi...
  viac...

 • Ohybné mobilné telefóny ďalším krokom evolúcie?
  * q 2.11.2011 11:31:58

  Kla­sic­ké har­dvé­ro­vé klá­ves­ni­ce nah­ra­di­li do­ty­ko­vé dis­ple­je a ďal­ším kro­kom evo­lú­cie by sa moh­li stať ohyb­né mo­bil­né te­le­fó­ny. Ok­rem pred­sta­ve­nia no­vých mo­de­lov...
  viac...

 • Logické hradlá zostavili z baktérií Escherichia coli
  * q 2.11.2011 11:18:26

  Ved­com z Cen­tre for Syn­the­tic Bio­lo­gy and In­no­va­tion na Im­pe­rial Colle­ge Lon­don sa pod ve­de­ním pro­fe­so­ra Ri­char­da Kit­ney­ho po­da­ri­lo zos­ta­viť lo­gic­ké hrad­lá AND, NOT a NAND s...
  viac...

 • „Želé“ batérie – lacnejšie a bezpečnejšie
  * q 13.10.2011 16:59:12

  Lí­tio­vé ba­té­rie, tak ako ich dnes poz­ná­me, v bu­dúc­nos­ti s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou nah­ra­dí nie­čo no­vé. Za­ují­ma­vú al­ter­na­tí­vu pred­sta­vu­je po­ly­mé­ro­vý gél. Ten by...
  viac...

 • Nový objav umožní rekordnú hustotu až 100 biliónov tranzistorov na cm2
  * q 13.10.2011 16:08:00

  Ved­com z Ri­ce Uni­ver­si­ty a Hong Kong Po­ly­tech­nic Uni­ver­si­ty sa po­da­ri­lo náj­sť spô­sob, ako mož­no ten­ké prúž­ky gra­fé­nu ulo­žiť na substrát tvo­re­ný di­aman­tom (ale­bo nap­rík­lad aj...
  viac...

 • Prvý lietajúci mikrorobot
  Q 15.4.2009 13:06:15

  Výskumný tím z University of Waterloo vyvinul prvého lietajúceho mikrorobota na svete, ktorý dokáže manipulovať objektmi na mikroskopickej úrovni.
  viac...

 • Nové chladničky ekonomickejšie a tichšie vďaka magnetom
  Q 9.3.2009 18:03:06

  Hlasné a energeticky náročné chladenie vašej chladničky môže byť čoskoro minulosťou vďaka exotickej zliatine, ktorú objavilo medzinárodný tím vedcov pracujúci pre americký Národný inštitút štandardov a technológií (NIST) a...
  viac...

Zoznam príspevkov

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.