ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Hi-tech laboratóriá

Zoznam HT laboratórií

 • Laboratórium modelovej simulácie
  Námestie slobody 19, 812 45 Bratislava

  Laboratórium modelovej simulácie je špecializovaným vzdelávacím a výskumným pracoviskom pre analógovú a analógovo-digitálnu modelovú simuláciu v architektúre a urbanizme na báze optickej endoskopie. Vybavené je opto-elektronickým...
  viac...

 • Laboratórium riadenia procesov
  Radlinského 9, 812 37 Bratislava

  Laboratórium je vybavené pracovnými stanicami, ktoré zahŕňajú hardvérovú aj softvérovú podporu pre snímanie, monitorovanie a riadenie technologických veličín. Vytvorením komunikačných kanálov medzi prostredím matematickej...
  viac...

 • Laboratórium absorbčnej spektroskopie a kolorimetrie
  Radlinského 9, 812 37 Bratislava

  Meranie absorpčných, remisných a reflexných spektier kvapalných a tuhých látok rôznej vnútornej a povrchovej štruktúry v oblastiach spektra UV, Vis. a IR, zahrňujúce rôzne transmisné a reflexné techniky merania: jednoduchá...
  viac...

 • Nové sieťové technológie
  Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

  Laboratórium je určené na vedeckovýskumnú činnosť v oblasti moderných telekomunikačných technológií, sietí a služieb. Laboratórium je vybavené: spojovacím systémom PABX A4300L s kompletnou komunikačnou infraštruktúrou. Systém...
  viac...

 • Laboratórium svetlotechnických zariaden
  Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

  Laboratórium ako súčasť Skúšobne FEI je jediným akreditovaným pracoviskom v SR na meranie svetelnotechnických veličín. Ponúka meranie svetelného toku, svietivosti, kriviek svietivosti, jasu, účinnosti, merného výkonu, hraničného...
  viac...

 • Laboratórium Ramanovej spektroskopie
  Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

  Ramanova spektroskopia je nedeštruktívna analytická metóda. Uplatňuje sa na identifikáciu zložiek analyzovanej sústavy, aplikovaná je ako metóda štruktúrnej charakterizácie molekúl a látok (od polovodičov, cez polyméry, minerály i...
  viac...

 • Laboratórium mikrovlnnej elektroniky
  Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

  Meracie pracovisko na mikrovlnné merania frekvenčných závislostí S-parametrov aktívnych a pasívnych mikrovlnných prvkov, koeficientov prenosu optoelektronických prvkov a systémov, predovšetkým detektorov vo frekvenčnom rozsahu 0,1–20...
  viac...

 • Laboratórium vysokých napätí
  Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

  Vysokonapäťové laboratórium je určené na pedagogickú, výskumnú a skúšobnícku činnosť v oblasti vývoja, prevádzky a skúšania izolačných systémov elektrických zariadení všetkých napäťových úrovní využívaných v SR s...
  viac...

 • Laboratórium elektromagnetickej kompatibility
  Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

  Laboratórium je zamerané na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) elektrických zariadení. Ide o schopnosť elektrického systému alebo zariadenia vykonávať správnu činnosť v prostredí, v ktorom pôsobia zdroje elektromagnetického...
  viac...

 • Laboratórium jadrovofyzikálnych metód
  Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

  Laboratórium jadrovofyzikálnych metód uplatňuje nedeštruktívne analytické spektroskopické postupy využívajúce jadrové procesy na štúdium štruktúrneho a magnetického usporiadania tuhých materiálov. Využíva hlavne Mössbauerovu...
  viac...

 • Laboratórium DSP a mikroradičov
  Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

  Laboratórium DSP je určené na vedecko-výskumnú prácu v oblasti digitálneho spracovania signálu s využitím moderných technológií na báze signálových procesorov a mikroradičov. Je vybavené vývojovými pracoviskami, ktoré...
  viac...

 • Laboratórium špeciálnych mikrovlnných meraní
  Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

  Výskum a vývoj metód a zariadení na meranie rozptylových parametrov mikrovlnných obvodov na báze šesťportových reflektometrov. Frekvenčné pásma v oblasti 1 MHz – 12 GHz, predovšetkým v oblasti mobilných komunikácií (100 MHz – 3...
  viac...

 • Laboratórium hydromechanickej separácie
  Námestie slobody 17, 812 31 Bratislava

  Laboratórium slúži na výskum základných hydromechanických separačných procesov umožňujúcich separáciu zložiek tekutých zmesí v rôznych geometrických konfiguráciách separačných zariadení. Tekuté zmesi môžu mať heterogénny...
  viac...

 • Laboratórium partikulárnych látok
  Námestie slobody 17, 812 31 Bratislava

  Laboratórium slúži na výskum a overenie výsledkov v oblasti mechaniky sypkých látok a pastovitých materiálov s partikulárnou tuhou fázou. Je zamerané na exaktné experimentálne overenie teoretických výsledkov jednotlivých...
  viac...

 • Laboratórium laserovej anemometrie
  , Bratislava

  V laboratóriu je možné na základe Laser-Dopplerovskej anemometrie realizovať neinvazívne-bezdotykové bodové merania rýchlosti prúdenia tekutín s vysokou presnosťou v najzložitejších podmienkach v rozsahu od 0,01m/s až 50m/s (100m/s)....
  viac...

Zoznam HT laboratórií

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.