ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Časopisy

Informatika

Zoznam publikácií

 • picture PC REVUE 01/2012
   

  Naj­nov­šie vy­da­nie PC RE­VUE vám pri­ná­ša opäť ce­lú ko­pu za­ují­ma­vých tém. Nas­le­du­jú­ci rok bu­de z poh­ľa­du IT pro­duk­tov jed­noz­nač­ne za­ují­ma­vý. V člán­ku Čo prí­de v ro­ku 2012 si...
  viac...

 • picture INFOWARE 12/2011
   

  V de­cem­bro­vom vy­da­ní ma­ga­zí­nu IN­FOWARE vám po­vie­me o tom, ako do­siah­ne­te to, aby bo­li in­for­má­cie na va­šej stra­ne. Po­zrie­me sa aj na to, pre ko­ho sú ur­če­né per­so­nál­ne clou­dy a...
  viac...

 • picture PC REVUE 12/2011
   

  Naj­kraj­šie sviat­ky ro­ku sa blí­žia, ho­ci to­mu eš­te po­ča­sie cel­kom ne­nas­ved­ču­je. My sme pre vás prip­ra­vi­li za­ují­ma­vé čí­ta­nie na dl­hé zim­né ve­če­ry. Keď­že v ten­to čas ur­či­te...
  viac...

 • picture INFOWARE 11/2011
   

  V no­vem­bro­vom vy­da­ní ma­ga­zí­nu IN­FOWARE vám pri­ná­ša­me ve­ľa za­ují­ma­vých tém čís­la. Po­vie­me vám ako sa zba­viť pa­pie­ra a prejsť na elek­tro­nic­ké do­ku­men­ty. Po­ra­dí­me ako...
  viac...

 • picture PC REVUE 11/2011
   

  No­vem­bro­vé vy­da­nie PC RE­VUE pri­chá­dza s ce­lou ko­pou za­ují­ma­vých tém. Ofi­ciál­ne pred­sta­ve­nie no­vé­ho mo­de­lu te­le­fó­nu od spo­loč­nos­ti App­le na se­ba pú­ta­lo po­zor­nosť...
  viac...

 • picture INFOWARE 10/2011
   

  V ok­tób­ro­vom vy­da­ní ma­ga­zí­nu IN­FOWARE sa do­čí­ta­te o tom ako uchrá­niť pod­ni­ko­vé dá­ta pred oh­ro­ze­ním, či o ky­berzlo­či­ne na mo­bil­ných za­ria­de­niach. O bez­peč­nos­ti sa však...
  viac...

 • picture PC REVUE 10/2011
   

  Po vy­no­ve­nom sep­tem­bro­vom čís­le, pri­chá­dza opäť no­vé vy­da­nie ča­so­pi­su PC RE­VUE, na­bi­té za­ují­ma­vý­mi a uži­toč­ný­mi té­ma­mi a ve­ru­že je z čo­ho vy­be­rať. Uda­los­ťou...
  viac...

 • picture INFOWARE 08-09/2011
   

  V sep­tem­bro­vom dvoj­čís­le ma­ga­zí­nu IN­FOWARE vám opäť pri­ná­ša­me za­ují­ma­vé té­my čís­la. Po­zrie­me sa na geog­ra­fic­ké in­for­mač­né sys­té­my, kto­ré za pos­led­ných päť ro­kov...
  viac...

 • picture PC REVUE 09/2011
   

  Práz­dni­ny sa už skon­či­li a to zna­me­ná, že na pul­toch stán­kov sa ob­ja­vi­lo sep­tem­bro­vé čís­lo PC RE­VUE. Po­čas tzv. uhor­ko­vej se­zó­ny sme ne­le­ni­li a pri­chys­ta­li sme pre vás...
  viac...

 • picture PC REVUE 08/2011
   

  Po­lo­vi­ca le­ta je za na­mi a my pri­ná­ša­me čí­ta­nie na ďal­ší me­siac. Kaž­dý si náj­de to, čo ho za­ují­ma. V exklu­zív­nych re­por­tá­žach pred­sta­ví­me 100 no­vých pro­duk­tov od...
  viac...

 • picture PC REVUE 07/2011
   

  Ako vždy, aj ten­tok­rát je pre vás prip­ra­ve­né PC RE­VUE, kto­ré vás bu­de ba­viť po­čas práz­dnin či do­vo­le­niek. Opäť pri­ná­ša­me za­ují­ma­vý ob­sah. Pô­jde­me na vý­sta­vu COM­PU­TEX 2011, kde...
  viac...

 • picture INFOWARE 06-07/2011
   

  V jú­lo­vom dvoj­čís­le ma­ga­zí­nu IN­FOWARE sa po­zrie­me na So­cial ban­king, mik­rop­lat­by, cloud a Web 2.0. Pred­sta­ví­me aj nás­tro­je pre bez­peč­nos­tné­ho exper­ta, či vi­deo­kon­fe­ren­čné...
  viac...

 • picture PC REVUE 06/2011
   

  V jú­no­vom vy­da­ní pric­hád­za­me s na­bi­tým ob­sa­hom na 120-tich stra­nách. Opäť s na­mi za­ži­je­te, čo ste eš­te ne­za­ži­li. Prip­ra­vi­li sme je­di­neč­ný crash test no­te­boo­ku ASUS, doz­vie­te...
  viac...

 • picture INFOWARE 05/2011
   

  V má­jo­vom vy­da­ní ma­ga­zí­nu IN­FOWARE si pred­sta­ví­me tec­hno­ló­gie na rých­lej­šie pri­po­je­nie k inter­ne­tu . Fir­mám po­ra­dí­me ako na pro­jek­to­vý ma­naž­ment. Ak pra­cu­je­te v...
  viac...

 • picture PC REVUE 05/2011
   

  Má­jo­vé PC RE­VUE pri­ná­ša ce­lú ko­pu za­ují­ma­vých tém. Po­zrie­me sa do Be­ná­tiek se­ve­ru, te­da do mes­ta Štok­holm, kde vám pred­sta­ví­me tec­hno­ló­giu LTE (te­da mo­bil­né dá­to­vé sie­te...
  viac...

Zoznam publikácií

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.