ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Odborná literatúra

Časopisy / Informatika / PC REVUE 01/2011

picture

PC REVUE 01/2011

 

V ja­nuá­ro­vom vy­da­ní ma­ga­zí­nu PC RE­VUE pri­ná­ša­me ko­pec no­vo­roč­ných no­vi­niek. Po­vie­me vám o tom, ako sa bu­de IT vy­ví­jať v ro­ku 2011. Pred­sta­ví­me no­vú vl­nu pro­ce­so­rov IN­TEL aj s po­rov­ná­va­cím tes­tom PC sú­prav kto­ré ma­jú osa­de­ný pro­ce­sor z ro­di­ny San­dy Brid­ge.
Hľa­dá­te ultra­pre­nos­ný no­te­book a ur­či­te nech­ce­te mi­ni­no­te­book, pre­to­že je­ho vý­kon je pre vás ne­pos­ta­ču­jú­ci? Aj s tým­to pro­blé­mom vám PC RE­VUE po­mô­že v po­rov­ná­va­com tes­te sub­no­te­boo­kov na ces­ty.
Ne­vie­te si ra­dy s pre­po­je­ním po­čí­ta­ča a te­le­víz­ne­ho pri­jí­ma­ča? V člán­ku Pre­poj­te po­čí­tač s te­le­ví­zo­rom náj­de­te mno­ho cen­ných rád.
Ak hľa­dá­te vhod­nú la­se­ro­vú tla­čia­reň, ale­bo la­se­ro­vé mul­ti­fun­kčné za­ria­de­nie, či pro­jek­tor na do­má­ce pou­ži­tie, ste na správ­nom mies­te. Ok­rem to­ho pred­sta­ví­me aj in­te­li­gen­tné mo­bil­né te­le­fó­ny a po­ra­dí­me s kon­ver­ziou vi­dea. Roz­hod­ne to však nie je všet­ko. Ja­nuá­ro­vé vy­da­nie PC RE­VUE je pl­né in­for­má­cií a ur­či­te sto­jí za pre­čí­ta­nie!


Ja­nuá­ro­vé vy­da­nie DVD RE­VUE je na­pl­ne­né do pras­knu­tia. Kľú­čo­vý ob­sah tvo­rí kom­plet­né vy­da­nie PC RE­VUE za rok 2010, a to spo­lu s ná­stro­jom na pre­hľa­dá­va­nie ce­lé­ho roč­ní­ka. Má­te tak k dis­po­zí­cii všet­ko, čo sme v PC RE­VUE vy­da­li mi­nu­lý rok, a to v elek­tro­nic­kej po­do­be. Ten­to me­siac sme sa ďa­lej orien­to­va­li na po­kro­či­lú sprá­vu ope­rač­né­ho sys­té­mu Mi­cro­soft Win­dows. Prá­ve pre­to po­nú­ka­me úpl­nú ver­ziu pro­gra­mu Set­tings Or­ga­ni­zer 4, špe­ciál­nu ver­ziu Tu­neUp Uti­li­ties 2011 a AVG PC Tu­neup 2011. Zá­ro­veň sme na DVD RE­VUE pri­pra­vi­li po­riad­nu dáv­ku re­dak­čných vi­deí. Ďal­ší ob­sah DVD RE­VUE sa ve­nu­je pro­gra­mom, kto­ré pred­sta­vu­je­me v tom­to vy­da­ní. Náj­de­te tu tes­to­va­ciu ver­ziu Ado­be Pre­mie­re Ele­ments 9 a Ado­be Pho­tos­hop Ele­ments 9 na úpra­vu fo­to­gra­fií a vi­dea.
Za­ra­ďu­je­me aj bez­plat­né pro­gra­my na prá­cu s for­má­tom PDF. Špe­cia­li­tou je aj pro­gram La­va­soft Ad-Aware Pro vý­hrad­ne pre na­šich či­ta­te­ľov v tes­to­va­cej ver­zii až na 4 me­sia­ce. Na DVD náj­de­te aj naj­nov­šiu li­nuxovú dis­tri­bú­ciu Sa­bayon Li­nux , kto­rá kom­bi­nu­je si­lu Gen­too a jed­no­du­chosť user-friend­ly dis­tri­bú­cií. Ďalej je to ak­tuál­na ver­zia Ir­fan­View 4.8, fi­nál­na ver­zia Ope­ra 11 ale­bo ba­lík ko­de­kov pre audio a vi­deo. K po­vin­nej vý­ba­ve pa­trí To­tal Com­man­der v7.56, ná­stroj na de­frag­men­tá­ciu dis­ku De­frag­gler v2.0, ná­stroj na cen­tra­li­zo­va­nú sprá­vu lo­kál­nej sie­te Hye­na v8.5 a apli­ká­cia na ske­no­va­nie do­ku­men­tov VueS­can v9.0.
Ne­za­bud­ni­te ani na vy­ni­ka­jú­ce bez­peč­nos­tné ná­stro­je v úpl­nej ver­zii – ESET Smart Se­cu­ri­ty i NO­D32 Anti­vi­rus pre 32- i 64-bi­to­vú edí­ciu s plat­nos­ťou do 15. 2. 2011. Ďal­ší pro­gram v úpl­nej ver­zii je MO­BI­LE­dit! 4.3 na sprá­vu mo­bil­né­ho te­le­fó­nu s plat­nos­ťou do kon­ca ro­ka 2011. Sa­mo­zrej­me, ne­za­bud­li sme ani na vý­ba­vu pre hrá­čov.


Poď­te s na­mi na­zrieť do ja­nuá­ro­vé­ho vy­da­nia PC RE­VUE :-)

No­vin­ky
Aj tie­to no­vin­ky sme za­me­ra­li na pro­duk­ty, kto­ré sa da­jú kú­piť ako vý­hod­ný dar­ček. Po­zrie­me sa na elek­tro­nic­kú kni­hu, fo­to­rám­če­ky, chla­di­če pre no­te­boo­ky, slú­chad­lá, re­pro­duk­to­ry, ta­ble­ty ale aj te­le­fón pre star­ších ľu­dí

Ví­zie vý­vo­ja IT na rok 2011
Už tra­dič­ne pri­ná­ša­me v ja­nuá­ro­vom vy­da­ní pre­hľad to­ho, čo nás bu­de ča­kať v tom­to ro­ku. Aj te­raz te­da na­leš­tí­me na­šu kriš­tá­ľo­vú gu­ľu a po­zrie­me sa, na čo sa mô­že­me te­šiť. A pôj­de­me až za hra­ni­cu toh­to ro­ka. Po­zrie­me sa na to, ako sa po­čí­ta­če po­ma­ly zmen­šu­jú, ako sa zme­ní 3D pre­zen­tá­cia obra­zu, na chví­ľu na­sad­ne­me do auto­mo­bi­lu bu­dúc­nos­ti a po­tom sa po­zrie­me na naj­dô­le­ži­tej­šie tech­no­ló­gie, kto­ré oča­ká­va­me v tom­to ro­ku.

Test po­čí­ta­čov s pro­ce­sor­mi San­dy Brid­ge
V PC RE­VUE sme veľ­mi ra­di ak­tuál­ni, a pre­to spo­lu s pred­sta­ve­ním naj­čer­stvej­šej ar­chi­tek­tú­ry pro­ce­so­rov In­tel nie­len pri­ná­ša­me hneď ich vý­ko­no­vé tes­ty, ale zá­ro­veň pred­sta­vu­je­me ho­to­vé po­čí­ta­čo­vé zos­ta­vy od nie­koľ­kých slo­ven­ských vý­rob­cov. Spo­loč­ným me­no­va­te­ľom tých­to no­vých po­čí­ta­čov je om­no­ho niž­šia spo­tre­ba, než bo­la do­siah­nu­teľ­ná do­te­raz. Ru­ku v ru­ke s tým krá­ča aj ich jed­no­duch­šie chla­de­nie a ná­sled­ne men­šia hluč­nosť.

No­vá vl­na pro­ce­so­rov In­tel Co­re
Tik-tak, tik-tak... Tak beží čas a ta­kis­to pra­vi­del­ne nám In­tel do­pra­je ge­ne­rač­nú vý­me­nu svo­jich pro­ce­so­rov. Mi­nu­le (tik) sme si vy­skú­ša­li pr­vé pro­ce­so­ry vy­ro­be­né ak­tuál­nym 32-na­no­me­tro­vým pos­tu­pom, te­raz (tak) má­me v ru­kách rov­na­ko vy­rá­ba­né pro­ce­so­ry s re­vo­luč­ne zlep­še­nou ar­chi­tek­tú­rou. Je sa na čo te­šiť, San­dy Brid­ge pri­ná­ša väč­šie množ­stvo zmien než Ne­ha­lem...

Elek­tro­mo­bi­ly pri­chá­dza­jú
Tak ako je 3D ak­tuál­ny trend v ob­las­ti te­le­ví­zo­rov, po­dob­ne je to v prí­pa­de auto­mo­bi­lov s elek­tric­kým po­ho­nom. Elek­tro­mo­bi­ly pri­bú­da­jú v ce­lej Euró­pe, pár ku­sov sa už náj­de aj na Slo­ven­sku. Ma­ga­zín PC RE­VUE už je­den elek­tro­mo­bil tes­to­val, te­raz je na­ča­se uro­biť si v tom pre­hľad. Aby sme sa o elek­tro­mo­bi­loch doz­ve­de­li čo naj­viac, na­vští­vi­li sme cen­trá­lu spo­loč­nos­ti Audi v ne­mec­kom In­gol­stad­te, kde sme ma­li mož­nosť vy­skú­šať naj­mo­der­nej­šie mo­de­ly v tej­to ob­las­ti.

Pre­po­je­nie PC a TV
Množ­stvo pou­ží­va­te­ľov má dis­ky po­čí­ta­čov prepl­ne­né naj­rôz­nej­ší­mi fil­ma­mi, se­riál­mi ale­bo vlas­tno­ruč­ne na­to­če­ný­mi vi­dea­mi z rôz­nych do­vo­le­niek či ro­din­ných ak­cií. Ak pa­trí­te aj vy me­dzi nich, prav­de­po­dob­ne vás už nie­koľ­ko­krát na­pa­dlo pria­mo pre­po­jiť svoj po­čí­tač s te­le­ví­zo­rom. Ko­niec kon­cov, aj keď má­te pri PC na­prí­klad 22-pal­co­vý ale­bo eš­te väč­ší mo­ni­tor, po­ho­dliu gau­ča, na­pro­ti kto­ré­mu sa vám tý­či 50-pal­co­vá TV obra­zov­ka, dá­te ur­či­te pred­nosť.

9× sub­no­te­book na ces­ty
Hľa­dá­te ultra­pre­nos­ný no­te­book a ur­či­te nech­ce­te net­book/mi­ni­no­te­book, pre­to­že je­ho vý­kon je pre vás ne­pos­ta­ču­jú­ci? Tak po­tom ste tu na správ­nom mies­te – dl­hšie sme sa už ne­po­zre­li na ka­te­gó­riu sub­no­te­boo­kov, te­da pl­no­hod­not­ných no­te­boo­kov v ma­lom te­le, a tak to te­raz na­pra­ví­me. V tes­te sa stre­tlo de­väť 11,6 až 13,3-pal­co­vých mo­de­lov, kto­ré sú svo­jou vý­dr­žou ako stvo­re­né na ces­to­va­nie a roz­hod­ne pri nich ne­bu­de­te od­ká­za­ní iba na če­to­va­nie a vy­ba­vo­va­nie e-mai­lov. Tie­to sub­no­te­boo­ky ma­jú pl­no­hod­not­né pro­ce­so­ry a mies­ta­mi pos­ky­tu­jú vý­kon, že by aj ove­ľa drah­šie, väč­šie a vy­spe­lej­šie no­te­boo­ky moh­li zá­vi­dieť. Tak­že je to ma­lé, pre­nos­né a vý­kon­né. Čo je to? No pred­sa sub­no­te­book...

Test la­se­ro­vých tla­čiar­ní a MFP
Pri­bliž­ne dva ro­ky za­zna­me­ná­va­me ná­rast poč­tu la­se­ro­vých tla­čiar­ní ur­če­ných pre do­má­ce­ho pou­ží­va­te­ľa ale­bo do do­má­cej kan­ce­lá­rie. Po­cho­pi­teľ­ne, tla­čiar­ne a mul­ti­fun­kčné za­ria­de­nia s úpl­nou vý­ba­vou a tech­nic­ký­mi mož­nos­ťa­mi sú stá­le ur­če­né tam, kde na­do­bú­da­cia ce­na ne­má pred­nosť pred pre­vádz­ko­vý­mi pa­ra­me­tra­mi. V tom­to tes­te má­me mix za­ria­de­ní (mo­no­chro­ma­tic­ké i fa­reb­né mo­de­ly, sa­mos­tat­né tla­čiar­ne, ale aj mul­ti­fun­kčné za­ria­de­nia) a je len na či­ta­te­ľo­vi, kto­rú ce­no­vú hla­di­nu up­red­nos­tní. Na­vy­še tech­nic­ké pa­ra­me­tre uvá­dza­me v pre­hľad­nej for­me, pri­čom roz­die­ly nie sú len v ro­zlí­še­ní ale­bo maximál­nom za­ťa­že­ní či v spô­so­be pri­po­je­nia. Pod­stat­né sú stá­le pre­vádz­ko­vé ná­kla­dy. Pre­to aj v tes­toch pou­ží­va­me rpi vý­poč­toch naj­väč­šie to­ne­ro­vé ka­ze­ty a up­red­nos­tňu­je­me veľ­ko­ka­pa­cit­né pred tý­mi so zní­že­nou vý­ťaž­nos­ťou. Do­ved­na má­me v tes­te se­dem za­ria­de­ní, tri z to­ho sú mul­ti­fun­kčné. Jed­na tla­čia­reň je fa­reb­ná la­se­ro­vá a jed­no mul­ti­fun­kčné za­ria­de­nie je ta­kis­to fa­reb­né.

Pro­jek­to­ry na do­ma
Vý­rob­co­via LCD, LED te­le­ví­zo­rov a pla­ziem sa pred­há­ňa­jú, kto po­núk­ne spo­tre­bi­te­ľo­vi čo naj­väč­ší ob­raz za čo naj­pri­ja­teľ­nej­šiu ce­nu. Na veľ­kos­tiach obra­zu, kde kla­sic­ké te­le­ví­zo­ry kon­čia, sa mož­nos­ti pro­jek­to­rov len za­čí­na­jú. A pri­tom dnes si už mož­no vy­tvo­riť do­má­ce HD rea­dy a do­kon­ca 3D rea­dy ki­no aj s päť­me­tro­vou uh­lo­prieč­kou v ce­ne od 500 eur, v prí­pa­de full HD ro­zlí­še­nia od 1000 eur. Chce­te ve­dieť, ako na to? Poď­te sa spo­lu s na­mi po­zrieť na šty­ri rôz­ne pro­jek­to­ry, ur­če­né pri­már­ne na do­má­ce pou­ži­tie. Má­me nie­čo pre ce­no­vo ci­tli­vých, ale aj pre tých, kto­rí ne­ma­jú hl­bo­ko do pe­ňa­žen­ky.

Naj­nov­šie gra­fi­ky
V pre­do­šlom čís­le sme vám pred­sta­vi­li po­da­re­ný no­vý high-end čip od spo­loč­nos­ti NVI­DIA Ge­For­ce GTX 580. Je to mo­men­tál­ne naj­vý­kon­nej­šie rie­še­nie a NVI­DIA to­to že­le­zo (či skôr kre­mík) ku­je, kým je ho­rú­ce. Hneď po me­sia­ci sa nám dos­tá­va do rúk od­vo­de­ný čip, pres­nej­šie po­ve­da­né, mier­ne blo­ko­va­ná ver­zia, pri­čom fy­zic­ky ide o to­tož­né či­py GF110. NVI­DIA sa uve­de­ním tých­to no­vi­niek pri­pra­vu­je na oča­ká­va­né GPU od AMD s kó­do­vým me­nom Cay­man a mo­de­lo­vým oz­na­če­ním Ra­deon HD 6950 a HD 6970. Dru­hý me­no­va­ný by mal vý­ko­nom a ce­nou ata­ko­vať prá­ve po­zí­cie te­raz pred­sta­vo­va­nej no­vin­ky, tak­že jej vý­kon bu­de sku­toč­ne za­sa­de­ný do per­spek­tí­vy, až keď otes­tu­je­me aj či­py Cay­man. No ke­ďže NVI­DIA sa po­po­ná­hľa­la a AMD sa trá­pi­lo so zdr­ža­nia­mi a od­klad­mi, má­me ze­le­nú no­vin­ku v ru­kách už pri tvor­be toh­to vy­da­nia.

In­te­li­gen­tné te­le­fó­ny
Ná­diel­ka ja­nuá­ro­vých mo­de­lov je pes­trá naj­mä vďa­ka no­vým ope­rač­ným sys­té­mom. Úzka spo­lu­prá­ca me­dzi vý­rob­ca­mi mo­bil­ných te­le­fó­nov a vý­vo­jár­mi ope­rač­ných sys­té­mov pre mo­bil­né plat­for­my je ne­vyh­nut­ná. Rov­na­ko aj správ­ne na­ča­so­va­nie pri­pra­ve­ných pro­duk­tov pri ich uvá­dza­ní na trh. V tes­te sme pre­ve­ri­li schop­nos­ti no­vých mo­de­lov a zis­ťo­va­li sme, ako si po­čí­na­jú na Sym­bia­ne, An­droid OS ale­bo no­vuč­kom Win­dows Pho­ne 7.

Her­né no­te­boo­ky
No­vý rok pri­ná­ša aj ino­vo­va­né mo­de­ly zná­mych sé­rií no­te­boo­kov. MSI FX700 je no­te­book so 17,3-pal­co­vou uh­lo­prieč­kou a so­líd­nym ro­zlí­še­ním. V ne­po­sled­nom ra­de sa tu dô­raz kla­die aj na vý­kon a špič­ko­vé tech­no­ló­gie v ob­las­ti vi­dea a zvu­ku. Sam­sung QX510-S01 je di­zaj­no­vo po­da­re­ný no­te­book s ten­kým pro­fi­lom, vhod­ný na mul­ti­me­diál­ne vy­uži­tie. Pri hrách vy­uži­je­te vý­kon gra­fic­kej kar­ty a pro­ce­so­ra a v prí­pa­de kan­ce­lár­skej prá­ce za­se po­hodl­nú klá­ves­ni­cu a re­la­tív­ne sluš­nú vý­drž. Tos­hi­ba Li­bret­to W100 po­te­ší pou­ží­va­te­ľov, kto­rí sa o hry veľ­mi ne­zau­jí­ma­jú a hľa­da­jú na ces­ty kom­pak­tné za­ria­de­nie so zná­mym pros­tre­dím ope­rač­né­ho sys­té­mu Mi­cro­soft Win­dows a no­vým kon­cep­tom – úpl­ne mu chý­ba me­cha­nic­ká klá­ves­ni­ca, kto­rú na­hra­dil dru­hý dis­plej. No­te­book Tos­hi­ba Qos­mio F60-12X za­se pred­sta­vu­je her­ný po­čí­tač s kva­lit­ným oz­vu­če­ním a vy­ho­to­ve­ním. Je to mul­ti­me­diál­ny mo­del, kto­rý ne­tre­ba zby­toč­ne trá­piť kan­ce­lár­skym pou­ží­va­ním, pre­to­že vďa­ka svo­jej vý­ba­ve sa v hrách a ná­roč­ných apli­ká­ciách cí­ti ako ry­ba vo vo­de.

Ja­nuá­ro­vé vy­da­nie naj­čí­ta­nej­šie­ho IT ma­ga­zí­nu PC RE­VUE náj­de­te na stán­koch a v hyper­mar­ke­toch už 7. ja­nuá­ra :-)

  • Počet strán: 120
  • Vydal: DIGITAL VISIONS
  • Rok vydania: 2011
  • Formát: A4
  • Cena: 3,98 eur

Kontakt

Recenzie o publikácií:

Žiadne súvisiace položky
 
Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.