ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Odborná literatúra

Časopisy / Informatika / PC REVUE 02/2011

picture

PC REVUE 02/2011

 

Vo fe­bruáro­vom vy­da­ní ma­ga­zí­nu PC RE­VUE na­vští­vi­me mes­to hrie­chu. V ame­ric­kom Las Ve­gas sa ten­to rok opäť ko­na­la vý­sta­va CES 2011, kto­rá pri­nies­la ko­pec no­vi­niek. Tie vám pred­sta­ví­me v exklu­zív­nej re­por­tá­ži v čís­le a rov­na­ko aj na viac ako dvoj­ho­di­no­vom vi­deu. Po­vie­me vám aj o mo­bil­nom ope­rač­nom sys­té­me An­droid a pred­sta­ví­me ďal­ší po­čí­ta­čo­vý kom­po­net – na­pá­ja­cí zdroj. Sve­tom te­raz hý­bu in­for­má­cie. Množ­stvo in­for­má­cií. Por­tál Wiki­leaks pra­cu­je prá­ve s in­for­má­cia­mi, kto­ré ma­li zos­tať pred oča­mi ve­rej­nos­ti skry­té. Chce­te poz­nať tech­no­lo­gic­ké po­za­die Wiki­leaks? Aj o ňom sa do­čí­ta­te v no­vom vy­da­ní PC RE­VUE. Po­ra­dí­me, ako sa sprá­vať s no­te­boo­kom na ces­tách, otes­tu­je­me nie­koľ­ko mu­lit­me­diál­nych no­te­boo­kov so San­dy Brid­ge, in­te­li­gen­tných te­le­fó­nov a GPS na­vi­gá­to­rov.
Ak ste na­dšen­com ma­kro­fo­to­gra­fie, mož­no pri­ví­ta­te pár cen­ných rád v člán­ku Ma­kro­fo­to­gra­fia zná­ma i nez­ná­ma. Ne­za­bud­li sme však ani na na­dšen­cov na­du­pa­ných PC-čiek, pre kto­rých sme pri­pra­vi­li test naj­nov­ších zá­klad­ných do­siek pre San­dy Brid­ge. Už tra­dí­ciou sa sta­la her­ná ru­bri­ka, pre­hľad sof­tvé­ro­vých no­vi­niek či po­čí­ta­čo­vá po­rad­ňa v kto­rej rie­ši­me pro­blé­my na­šich či­ta­te­ľov. Pri­ná­ša­me však ove­ľa viac.


DVD RE­VUE je opäť na­pl­ne­né až po ok­raj. Kľú­čo­vý ob­sah tvo­rí sú­bor vi­deo­re­por­tá­ží z vý­sta­vy CES, kto­ré kom­plexne mo­ni­to­ru­jú di­anie na tej­to vý­sta­ve. Špe­cia­li­tou je exklu­zív­na vi­deo­re­cen­zia mul­ti­me­diál­ne­ho ta­ble­tu Crea­ti­ve ZiiO. Prá­ve tú sme pre vás na DVD umies­tni­li v HD kva­li­te a bu­de­me ra­di, ak nám dá­te ve­dieť, či pre­fe­ru­je­te ta­ký­to for­mát na­šich vi­deí.
Z apli­ká­cií sme vy­bra­li sú­pra­vu ši­kov­ných pro­gra­mov, kto­ré vám po­mô­žu pri kaž­do­den­nej prá­ci. Na zá­lo­hu dát sme vy­bra­li pro­gram 1-abc.net Bac­kup 3, kto­rý uvá­dza­me v úpl­nej ver­zii. Na čas­to žia­da­nú kon­ver­ziu vi­dea me­dzi PC a pre­nos­ným pre­hrá­va­čom sme na DVD RE­VUE umies­tni­li pro­gram WinX HD Vi­deo Con­ver­ter De­luxe 3, ta­kis­to v úpl­nej ver­zii. Na mo­ni­to­ro­va­nie čin­nos­ti pev­né­ho dis­ku sme za­ra­di­li pro­gram As­ham­poo HDD con­trol. Ďalej po­nú­ka­me v úpl­nej ver­zii pro­gram East-Tec Era­ser 2011, čo je ná­stroj na spo­ľa­hli­vé od­strá­ne­nie dát z pev­né­ho dis­ku. Od­po­rú­ča­me vám vy­skú­šať aj Sna­git 10 na po­kro­či­lé za­chy­tá­va­nie sní­mok obra­zov­ky a ich úpra­vu.
Ak sa chce­te spo­ľah­núť na bez­peč­nos­tné rie­še­nie za­dar­mo, na DVD náj­de­te kom­plet­ný bez­peč­nost­ný ba­lík Out­post Se­cu­ri­ty Sui­te 7 Free. Ten­to­raz sme pri­pra­vi­li aj množ­stvo uži­toč­nej vý­ba­vy pre váš mo­bil­ný te­le­fón. Sa­mo­zrej­me, ne­chý­ba ani ja­nuá­ro­vé vy­da­nie ma­ga­zí­nu PC RE­VUE v elek­tro­nic­kej ver­zii.

Poď­te sa po­zrieť, čo všet­ko pri­ná­ša fe­bruáro­vé vy­da­nie PC RE­VUE :-)

No­vin­ky
V no­vin­kách sme sa za­me­ra­li na mul­ti­me­diál­ne pre­hrá­va­če, ďa­lej obal­ky na no­te­boo­ky ale aj špe­ciál­ny no­te­book orien­to­va­ný pre pou­ží­va­te­ľa vy­zná­va­jú­ce­ho št­ýl. Náj­de­te tu via­ce­ro pev­ných dis­kov, USB kľú­čov a nie­koľ­ko tla­čiar­ní. Za­me­ra­li sme sa aj na dopl­nky k po­čí­ta­čom a ne­vyh­nut­nú sof­tvé­ro­vú vý­ba­vu.

Re­por­táž CES 2011
V Las Ve­gas sa pra­vi­del­ne na za­čiat­ku ro­ka ko­ná roz­sa­hom naj­väč­šia vý­sta­va spo­treb­nej elek­tro­ni­ky pod ná­zvom CES. Re­dak­cia ma­ga­zí­nu PC RE­VUE sa na tej­to ak­cii zú­čas­tňu­je už nie­koľ­ko ro­kov, ten­to­raz sme bo­li za „veľ­kou mlá­kou“ dva­ja. CES je tra­dič­ne ak­cia, kto­rá uka­zu­je, aké pro­duk­ty a tren­dy nás ča­ka­jú po­čas ro­ka. Po­čet re­gis­tro­va­ných ná­vštev­ní­kov do­sia­hol na Euró­pu ne­pred­sta­vi­teľ­né čí­slo 140 000, pri­čom CES je vý­sta­va, kto­rá stá­le ras­tie. Aj tu je to zor­ga­ni­zo­va­né tak, že deň pred jej ot­vo­re­ním sa ko­na­jú tla­čo­vé kon­fe­ren­cie a fir­my sa pre­zen­tu­jú jed­na po dru­hej. Na­šu re­por­táž sme te­da spra­co­va­li chro­no­lo­gic­ky, tak ako sa fir­my pre­zen­to­va­li po­čas toh­to dňa. Ná­sled­ne dopl­ní­me aj na­še doj­my z vý­sta­vy. K to­mu­to člán­ku sme, sa­mo­zrej­me, pri­pra­vi­li aj po­drob­né vi­deo a fo­to­ga­lé­riu, kto­rá vám po­mô­že dos­tať sa do Las Ve­gas sko­ro na­ži­vo.

Bo­jis­ká ky­ber­voj­ny o Wiki­Leaks
Uply­nu­lý rok 2010 sa už neodškrie­pi­teľ­ne za­pí­sal do his­tó­rie pos­tup­ne es­ka­lu­jú­cou kauzou Wiki­Leaks. Tá­to inter­ne­to­vá strán­ka, kto­rá od ro­ku 2006 zve­rej­ňu­je taj­né ma­te­riá­ly z rôz­nych zdro­jov, sa dos­ta­la do po­ve­do­mia ve­rej­nos­ti viac než ke­dy­koľ­vek pred­tým. V aprí­li v ro­ku 2010 pri­nies­la in­for­má­cie a vi­deo­záz­na­my uta­jo­va­né­ho in­ci­den­tu, pri kto­rom ame­ric­kí vo­ja­ci v Ira­ku za­stre­li­li nie­koľ­ko re­por­té­rov a ci­vi­lis­tov vrá­ta­ne de­tí. Od­ha­ľo­va­nie po­kra­čo­va­lo v jú­li uvoľ­ne­ním viac ako 70 000 taj­ných do­ku­men­tov o voj­ne v Af­ga­nis­ta­ne a vy­vr­choli­lo no­vem­bro­vým zve­rej­ne­ním ame­ric­kých di­plo­ma­tic­kých de­pe­ší.

Ana­tó­mia An­droi­du
An­droid je li­te­rár­ne oz­na­če­nie ume­lo vy­tvo­re­nej by­tos­ti na bi­olo­gic­kej bá­ze. Jej po­sla­ním je sprá­vať sa, pra­co­vať, prí­pad­ne my­slieť ako člo­vek. Mo­bil­né te­le­fó­ny, ta­ble­ty a naj­nov­šie aj net­boo­ky s ar­chi­tek­tú­rou x86, kto­ré vy­uží­va­jú rov­no­men­ný ope­rač­ný sys­tém, ma­jú k tej­to mé­te eš­te ďa­le­ko, no jed­noz­nač­ne sa hlá­sia o slo­vo. Pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie je jed­no­du­ché a in­tui­tív­ne. Keď nie­ko­mu po­ži­čia­va­me te­le­fón ale­bo ta­blet, väč­ši­nou mu (po­dob­ne ako pri kon­ku­ren­čnej plat­for­me iP­ho­ne/iPad) sta­čí len uká­zať, ako sa „od­om­kne“, a na zvy­šok prí­de sám. Po ča­se nás mož­no za­čne za­ují­mať, ako je to or­ga­ni­zo­va­né vnú­tri, kde sú mul­ti­mé­diá, apli­ká­cie, ako by sme vy­uži­li te­le­fón ale­bo ta­blet na­pl­no. Prá­ve pre­to sa s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid oboz­ná­mi­me po­drob­nej­šie.

Ma­kro­fo­to­gra­fia zná­ma i nez­ná­ma
Aj v tom­to ro­ku po­kra­ču­je­me v pred­sta­vo­va­ní po­kro­či­lej­šej vý­ba­vy pre fo­to­gra­fa. Ten­to­raz sa bu­de­me ve­no­vať za­ují­ma­vej té­me, a to ma­kro­fo­to­gra­fii. Ide o spô­sob, keď fo­tí­te ob­jek­ty z ma­lej vzdia­le­nos­ti a do­siah­ne­te tak veľ­mi veľ­ké zväč­še­nie. Ce­lý fí­geľ je za­lo­že­ný na tom, že ak chce­te zho­to­viť za­ují­ma­vé fo­to­gra­fie, mu­sí­te fo­tiť z po­hľa­dov, kto­ré nie sú bež­né. A prá­ve ob­jekt zo­bra­ze­ný vo veľ­kom pri­blí­že­ní vy­ze­rá po­tom nev­šed­ne. Ma­kro­fo­to­gra­fia sa obzvlášť ho­dí pri fo­to­gra­fo­va­ní kve­tov, ma­lých zvie­rat, ale aj čas­tí jem­nej me­cha­ni­ky.

10× mul­ti­me­diál­ny no­te­book
Ten­to me­siac sme sa roz­hod­li ula­ho­diť tým, kto­rí hľa­da­jú no­te­book ako sku­toč­nú mul­ti­me­diál­nu la­hôd­ku – na fil­my, hry, úpra­vu fo­to­gra­fií či vi­deí, do­kon­ca v men­šom by­te ale­bo kan­ce­lá­rii aj ako ná­hra­du te­le­ví­zo­ra. Je jas­né, že mul­ti­me­diál­ny no­te­book svo­jím vý­ko­nom pred­sti­hu­je veľ­kú časť svo­jej kon­ku­ren­cie a bu­de po­hodl­ne pos­ta­čo­vať aj na kan­ce­lár­sku prá­cu. Chce­te te­da ve­dieť, čo po­nú­ka ak­tuál­ny trh 16 až 18-pal­co­vých no­te­boo­kov? Mu­sí­me priz­nať, že sme bo­li prí­jem­ne prek­va­pe­ní po­me­rom ce­ny a vý­ko­nu. Na­vy­še ne­zadr­ža­teľ­ne sa blí­ži prí­chod no­te­boo­kov s pro­ce­so­rom San­dy Brid­ge. Je­den sme v tes­te ma­li už te­raz. A vý­sle­dok? Ak sa San­dy Brid­ge čos­ko­ro roz­ší­ri (a on sa ur­či­te roz­ší­ri), buď prud­ko kles­nú ce­ny no­te­boo­kov so star­ší­mi pro­ce­sor­mi, ale­bo sa sta­nú „ne­pre­daj­ný­mi“. Kaž­do­pád­ne sa poď­te spo­lu s na­mi po­zrieť na ak­tuál­ne tren­dy v ob­las­ti mul­ti­me­diál­nych no­te­boo­kov.

Fo­to­rám­ček ako ideál­ny dar­ček
Di­gi­tál­ne fo­to­rám­če­ky sú tu už nie­koľ­ko ro­kov a ide o za­ují­ma­vé roz­ší­re­nie di­gi­tál­nej do­mác­nos­ti. Je prav­da, že fo­to­gra­fie sa da­jú bez pro­blé­mov po­ze­rať na no­te­boo­ku ale­bo aj na TV pri­jí­ma­či, ale na dru­hej stra­ne tie­to rám­če­ky sú vhod­né ako de­ko­rá­cia a fo­to­gra­fie sa mô­žu zo­bra­zo­vať v rôz­nych inter­va­loch a me­niť s pre­cho­do­vý­mi efek­tmi. Po­ze­ra­nie fo­tiek je vďa­ka to­mu tro­chu za­ují­ma­vej­šie. Ideál­nym dopl­nkom sa stá­va­jú na­prí­klad pri ro­din­nej uda­los­ti – sta­čí vlo­žiť kľúč USB ale­bo pa­mä­ťo­vú kar­tu s fot­ka­mi a pre­ze­ra­nie sa mô­že za­čať. Má to však aj svo­je ús­ka­lia, a ako sme moh­li z tes­tu rám­če­kov zis­tiť, na ce­ne až tak ne­zá­le­ží. Áno, za vy­ššiu ce­nu mô­že­te dos­tať viac fun­kcií, väč­šie ro­zlí­še­nie dis­ple­ja, no na to, aby rám­ček vy­tvo­ril idyl­ku pri pre­ze­ra­ní fo­to­gra­fií na osla­ve, tre­ba viac.

Na­vi­gá­to­ry GPS
V tom­to člán­ku sa po­zrie­me na na­vi­gá­to­ry GPS, kto­ré ak­tuál­ne pri­chá­dza­jú na slo­ven­ský trh. Pred­sta­ví­me vám rie­še­nie pre mo­bil­ný te­le­fón App­le iP­ho­ne 4 so sof­tvé­ro­vou vý­ba­vou od slo­ven­skej fir­my, po­zrie­me sa na zá­bav­nú na­vi­gá­ciu od fir­my Dy­na­vix a te­ší­me sa na ho­rú­ce no­vin­ky od spo­loč­nos­ti Tom­Tom. Eš­te pri­po­meň­me, že na dl­ho­do­bý test má­me aj na­vi­gá­ciu Gar­min nüvi 3790T a jej veľ­ký test pri­ne­sie­me v na­sle­du­jú­com vy­da­ní ná­šho ma­ga­zí­nu.

Zá­klad­né dos­ky s pä­ti­cou LGA 1155
V pred­chá­dza­jú­com čís­le PC RE­VUE sme pred­sta­vi­li no­vú ar­chi­tek­tú­ru pro­ce­so­rov od spo­loč­nos­ti In­tel a pov­zdych­li sme si nad jed­nou z ich má­la ne­vý­hod – ne­vyh­nut­nos­ťou in­ves­to­vať do no­vej zá­klad­nej dos­ky. San­dy Brid­ge to­tiž spo­lu­pra­cu­je len s naj­nov­ší­mi či­po­vý­mi sú­pra­va­mi Cou­gar Point alias In­tel P67, H67, skrát­ka, s čí­slom vy­šším ako 60. S no­vou sú­pra­vou pri­chá­dza aj no­vá pä­ti­ca LGA 1155 (z ná­zvu vy­plý­va, že od LGA 1156 sa lí­ši v poč­te len je­di­ným pi­nom), a ak chce­me up­gra­do­vať na úžas­né no­vé pro­ce­so­ry, mu­sí­me vy­me­niť aj dos­ky. Vlas­tne nie všet­ci, ak pa­trí­te me­dzi šťas­tných ma­ji­te­ľov ľu­bo­voľ­né­ho pro­ce­so­ra z ro­di­ny Ne­ha­lem (Co­re i7-9xx), up­gra­de pre vý­kon ne­po­tre­bu­je­te a vy­ho­diť skve­lú sú­pra­vu In­tel X58 s jej troj­ka­ná­lo­vým pa­mä­ťo­vým ra­di­čom by bo­la ško­da. Tá­to prav­da pla­tí obzvlášť pre ma­ji­te­ľov rie­še­ní SLI ale­bo Cros­sFi­re, pre kto­ré je X58 stá­le ideál­na plat­for­ma pre jej pod­po­ru za­po­je­nia 2 × 16 li­niek PCIe 2.0. Mainstrea­mo­vé sú­pra­vy In­te­lu to­tiž od čias P55 pod­po­ru­jú maximál­ne 16 li­niek, čo v prí­pa­de SLI/Cros­sFi­re zna­me­ná za­po­je­nie 2 × 8.

Ak­tuál­ne la­se­ro­vé tla­čiar­ne a mul­ti­fun­kcie
Dve fa­reb­né mul­ti­fun­kčné za­ria­de­nia a jed­na čier­no­bie­la la­se­ro­vá tla­čia­reň, to je bi­lan­cia no­vi­niek v ob­las­ti tla­čo­vých za­ria­de­ní v tom­to tes­te. Všet­ky tri sú ur­če­né do pra­cov­nej sku­pi­ny, ke­ďže umož­ňu­jú pri­po­je­nie v sie­ti a s ma­lý­mi roz­diel­mi pos­ky­tu­jú aj rých­lu tlač. Mul­ti­fun­kčné za­ria­de­nia sú ur­če­né do kan­ce­lá­rií, kde bu­de tre­ba tla­čiť veľ­ký ob­jem ma­te­riá­lov. Pri vý­be­re kon­krét­ne­ho za­ria­de­nia sa opla­tí ok­rem na­do­bú­da­cej ce­ny a pre­vádz­ko­vých ná­kla­dov zvá­žiť aj mož­nos­ti roz­ší­re­nia. Ďal­ší zá­sob­ník na pa­pier prí­de ne­raz vhod. Je­ho prí­tom­nosť sa od­ra­zí na po­hod­lí pri vý­me­ne pa­pie­ra, vy­ššia ka­pa­ci­ta RAM za­se na rých­lej­šom spra­co­va­ní úloh v dáv­ke, naj­mä ak sa bu­dú do tla­čo­vé­ho fron­tu ra­diť úlo­hy od via­ce­rých sie­ťo­vých pou­ží­va­te­ľov.

Slú­chad­lá pre pro­fe­sio­ná­lov
Oz­vu­če­nie je zá­kla­dom mul­ti­me­diál­ne­ho di­ania a ve­dia o tom svo­je naj­mä hrá­či, kto­rých her­ný zá­ži­tok sa čas­to umoc­ňu­je aj kva­lit­ným zvu­ko­vým sprie­vo­dom. Bez ne­ho by jed­no­du­cho hra ne­ma­la ten správ­ny spád, ho­ci by bež­ala na tej naj­lep­šej gra­fic­kej kar­te. Ke­ďže no­vé slú­chad­lá pri­ná­ša­jú kaž­dým ro­kom no­vé mož­nos­ti a zlep­še­nia, otes­to­va­li sme nie­koľ­ko špe­ci­fic­kých kús­kov. Tro­ji­ca mo­de­lov je ur­če­ná rý­dzo pre hrá­čov, mo­del Phi­lips SHD8600 má všes­tran­né za­me­ra­nie.

In­te­li­gen­tné mo­bil­né te­le­fó­ny
V tom­to tes­te sme pri­pra­vi­li prie­rez in­te­li­gen­tných te­le­fó­nov na rôz­nych plat­for­mách. Ok­rem to­ho sú tu mo­de­ly z rôz­nych ce­no­vých ka­te­gó­rií, tak­že ľah­ko po­rov­ná­te schop­nos­ti tes­to­va­ných mo­de­lov a ich ce­ny so za­ria­de­nia­mi inej znač­ky ale­bo ty­pu. Ma­sív­na re­klam­ná kam­paň a pro­pa­gá­cia ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows Pho­ne 7 sto­jí za vzos­tu­pom za­ria­de­ní prá­ve na tej­to plat­for­me.

Ochráň­te de­ti pred ná­stra­ha­mi inter­ne­tu
Na inter­ne­te čí­ha mno­ho ná­strah, kto­rým ľah­ko po­dľah­nú naj­mä de­ti. Či už sú to rôz­ne re­kla­my od­ka­zu­jú­ce na strán­ky s ob­sa­hom nev­hod­ným pre mla­dis­tvých, pod­vod­né strán­ky, ale­bo v niek­to­rých prí­pa­doch veľ­ké so­ciál­ne sie­te s množ­stvom osí­diel. Ako mô­že­te svo­je di­eťa pred tý­mi­to ná­stra­ha­mi ochrá­niť? Pr­vý krok je ur­či­te ko­mu­ni­ká­cia, pri­čom je ne­vyh­nut­né vy­sve­tliť de­ťom, ako to na inter­ne­te cho­dí a čo všet­ko tam na ne čí­ha. To však čas­to nes­ta­čí, pre­to vám v tom­to člán­ku pri­ná­ša­me sof­tvé­ro­vé rie­še­nia, kto­ré do­ká­žu za­blo­ko­vať či ob­me­dziť prís­tup k rôz­nym strán­kam a fun­kciám po­čí­ta­ča.

Po­čí­ta­čo­vý zdroj
V na­šej sé­rii člán­kov Kom­po­nen­ty po­čí­ta­ča pod drob­no­hľa­dom sa pos­tup­ne ve­nu­je­me jed­no­tli­vým sú­čas­tiam po­čí­ta­ča a pred­sta­vu­je­me ich prin­cíp fun­go­va­nia a čas­ti, z kto­rých sa skla­da­jú. Po de­tail­nom po­hľa­de na vlas­tnos­ti a sú­čas­ti zá­klad­nej dos­ky, gra­fic­kej kar­ty a pev­né­ho dis­ku dá­va­me te­raz pries­tor tak tro­chu pre­hlia­da­né­mu pra­can­to­vi na po­za­dí. Je ním po­čí­ta­čo­vý zdroj, kto­ré­ho úlo­hou je na­pá­jať elek­tric­kou ener­giou os­tat­ný har­dvér a bez kto­ré­ho by bol po­čí­tač len mĺkvou a ne­čin­nou skrin­kou. Mno­ho pou­ží­va­te­ľov mu cel­kom nes­práv­ne pri vý­be­re ne­ve­nu­je veľ­kú po­zor­nosť, pri­čom tá­to ned­ba­nli­vosť má v bu­dúc­nos­ti čas­to za ná­sle­dok množ­stvo pro­blé­mov. V tom­to člán­ku sa te­da po­zrie­me na to, ako sa od se­ba jed­no­tli­vé zdro­je od­li­šu­jú, ako zá­so­bu­jú ener­giou jed­no­tli­vé kom­po­nen­ty, a aj na to, na čo si tre­ba pri ná­ku­pe dá­vať po­zor.

Fe­bruáro­vé vy­da­nie naj­čí­ta­nej­šie­ho IT ma­ga­zí­nu PC RE­VUE náj­de­te na stán­koch a v hyper­mar­ke­toch už 2. fe­bruára :-)

  • Počet strán: 120
  • Vydal: DIGITAL VISIONS
  • Rok vydania: 2011
  • Formát: A4
  • Cena: 3,98 eur

Kontakt

Recenzie o publikácií:

Žiadne súvisiace položky
 
Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.