ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Odborná literatúra

Časopisy / Informatika / INFOWARE 01-02/2011

picture

INFOWARE 01-02/2011

 

Vo fe­bruáro­vom dvoj­čís­le ma­ga­zí­nu IN­FOWARE vám pri­ná­ša­me ve­ľa za­ují­ma­vých tém čís­la. My­slí­te, že crowd com­pu­ting je vzdia­le­ná bu­dúc­nosť ale­bo bez­pros­tred­ná reali­ta? Otáz­ku vám zod­po­vie­me v tom­to čís­le. Po­zrie­me sa aj na bi­znis ana­lý­zu a op­ti­ma­li­zá­ciu, open sour­ce rie­še­nia a pred­sta­ví­me kon­zul­tač­né služ­by v ob­las­ti IT.

Fe­bruáro­vé dvoj­čí­slo ma­ga­zí­nu IN­FOWARE vám však pri­ná­ša aj mno­ho ďal­ších uži­toč­ných in­for­má­cií, kto­ré sto­ja za pre­čí­ta­nie.

Poď­te sa s na­mi po­zrieť do ob­sa­hu fe­bruáro­vé­ho dvoj­čís­la ma­ga­zí­nu IN­FOWARE :-)


No­vin­ky
Me­dzi no­vin­ka­mi náj­de­te množ­stvo in­for­má­cií zo sve­ta pro­duk­tov, tech­no­ló­gií, ži­vo­ta IT fi­riem, tren­dov v rôz­nych ob­las­tiach IT a te­le­ko­mu­ni­ká­cií. Doz­vie­te sa aj o zme­nách vo ve­de­ní v jed­no­tli­vých fir­mách.

Vie­te, čo je crowd com­pu­ting?
Mož­no vás pri po­hľa­de na ti­tu­lok na­pad­ne, že v re­dak­cii úra­do­val tla­čo­vý škria­tok, a chys­tá­te sa pres­ko­čiť člá­nok o cloud com­pu­tin­gu s nes­práv­nym na­dpi­som. No uis­ťu­je­me vás, že na­dpis člán­ku je úpl­ne v po­riad­ku. Za­tiaľ čo poj­mom cloud sa zvyk­ne oz­na­čo­vať IT in­fraš­truk­tú­ra umies­tne­ná mi­mo va­šej fir­my, spra­vid­la v dá­to­vých cen­trách, pred­met zá­uj­mu crowd com­pu­tin­gu (crowd = zhro­maž­de­nie ľu­dí, dav) je si­tuo­va­ný na opač­nej stra­ne – me­dzi sto­lič­kou a klá­ves­ni­cou. Áno, sú to ľu­dia trá­via­ci viac ale­bo me­nej zmy­slupl­ne svoj čas pri po­čí­ta­čoch. Aj na­priek zlo­my­seľ­né­mu tvr­de­niu Mur­phy­ho zá­ko­nov, že 99 per­cent chýb v IT vzni­ká prá­ve me­dzi sto­lič­kou a klá­ves­ni­cou, pri vhod­nej or­ga­ni­zá­cii sa dá syn­er­gia ob­rov­skej ma­sy ľu­dí vy­se­dá­va­jú­cich pri po­čí­ta­čoch vhod­ne vy­užiť.

Sky­pe pri­pra­ve­ný na fi­rem­né na­sa­de­nie?
Tech­no­ló­giu Sky­pe čo­raz čas­tej­šie na­sa­dzu­jú kor­po­rá­cie, kto­ré po­mo­cou nej chcú uše­triť ná­kla­dy za ho­vo­ry či vi­deopre­no­sy. Vďa­ka na­tív­nej in­te­grá­cii Sky­pu s IP ús­tred­ňa­mi je ce­lý pro­ces jed­no­duch­ší. Je Sky­pe pri­pra­ve­ný na fi­rem­né na­sa­de­nie?

Bi­znis ana­lý­za a op­ti­ma­li­zá­cia
Ria­de­nie veľ­kých pod­ni­kov a kor­po­rá­cií nie je v dneš­nej do­be nič ľah­ké. Vlas­tne by sa da­lo po­ve­dať, že na­priek všet­kým tech­nic­kým po­kro­kom je to dnes ťaž­šie než ke­dy­koľ­vek pred­tým. Ve­ľa­krát aj stred­né a ma­lé pod­ni­ky če­lia kom­plexným si­tuáciám a pra­vi­del­ne sa stre­tá­va­jú so zlo­ži­tý­mi úlo­ha­mi. Vše­tok bi­znis na glo­bál­nej i lo­kál­nej úrov­ni sa spo­lie­ha na in­for­má­cie, kto­rých množ­stvo expo­nen­ciál­ne ras­tie a na kto­rých me­ra­nie sa do­kon­ca mu­sia vy­mý­šľať no­vé jed­not­ky (po­sled­ný prí­klad je ze­ta­bajt). Kaž­dý deň vy­tvo­rí­me 15 pe­ta­baj­tov no­vých dát a orien­to­vať sa v nich, extra­ho­vať z nich tie dô­le­ži­té, pre da­nú fir­mu re­le­van­tné in­for­má­cie a ná­sled­ne sa pod­ľa nich roz­ho­do­vať kla­die ob­rov­ské ná­ro­ky nie­len na ľud­ské zdro­je a čas, ale hlav­ne na pro­ces prá­ce s dá­ta­mi.

Open sour­ce vo ve­rej­nej sprá­ve
Priaz­niv­ci open sour­ce sof­tvé­ru a ot­vo­re­ných štan­dar­dov bo­li čas­to po­va­žo­va­ní za ču­dá­kov, kto­rí z ne­po­cho­pi­teľ­ných dô­vo­dov pod­po­ru­jú tech­no­ló­gie, kto­ré nie sú naj­po­hodl­nej­šie a ob­ha­ju­jú sys­té­my na­zý­va­né „mi­no­rit­né“. Čas im však opa­ko­va­ne dá­va za prav­du. Aj naj­skal­nej­ší pou­ží­va­te­lia mainstrea­mo­vých ope­rač­ných sys­té­mov ma­jú mo­bil­né za­ria­de­nia, ako na­prí­klad ta­blet ale­bo mo­bil­ný te­le­fón, kto­ré pred­sta­vu­jú mi­no­rit­nú plat­for­mu z glo­bál­ne­ho po­hľa­du, no prá­ve tí­to ľu­dia chcú svo­je za­ria­de­nia vy­uží­vať naj­viac.

Fe­bruáro­vé dvoj­čí­slo ma­ga­zí­nu pre IT pro­fe­sio­ná­lov IN­FOWARE náj­de­te v stán­koch už 2. fe­bruára :-)

  • Počet strán: 64
  • Vydal: DIGITAL VISIONS
  • Rok vydania: 2011
  • Formát: A4
  • Cena: 1,98 eur

Kontakt

Recenzie o publikácií:

Žiadne súvisiace položky
 
Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.