ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Odborná literatúra

Časopisy / Informatika / PC REVUE 03/2011

picture

PC REVUE 03/2011

 

V mar­co­vom vy­da­ní ma­ga­zí­nu PC RE­VUE sa po­zrie­me hneď na nie­koľ­ko dô­le­ži­tých uda­los­tí, kto­ré sa udia­li vo sve­te tec­hno­ló­gií za po­sled­ný me­siac. Nav­ští­vi­me kon­gres 3 GSM v Bar­ce­lo­ne, po­zrie­me sa aj na Pa­na­so­nic Con­ven­tion 2011, či Sam­sung Fo­rum 2011.
Vl­na San­dy Brid­ge hý­be sve­tom, pre­to pred­sta­ví­me nie­koľ­ko no­te­boo­kov, kto­ré vo svo­jej kon­fi­gu­rá­cií krá­ča­jú s do­bou a ma­jú osa­de­ný pro­ce­sor IN­TEL San­dy Brid­ge. Po­zrie­me sa aj na no­vú ge­ne­rá­ciu SSD dis­kov a po­skyt­ne­me pár cen­ných rád, aby ste si ve­de­li vy­brať.
Ak v do­mác­nos­ti rie­ši­te bez­drô­to­vý inter­net, mô­že­te si pre­čí­tať člá­nok Bez­drô­to­vý rou­ter pre kaž­dé­ho. Ak ste nad­šen­com pa­no­ra­ma­tic­kej fo­tog­ra­fie, po­vie­me vám ako na to a v člán­ku náj­de­te ko­pec dob­rých ti­pov. Ra­di na­ku­pu­je­te dob­re a lac­no? Zľa­vo­vé server­y mo­ni­to­ru­jú si­tuáciu za vás a od­po­ru­čia vám, čo ke­dy a kde kú­piť. Viac náj­de­te v na­šom člán­ku. To však nie je všet­ko. Sú­čas­ťou toh­to vy­da­nia je aj test gra­fic­kých ka­riet, in­te­li­gen­tných te­le­fó­nov s do­ty­ko­vým dis­ple­jom, test mo­ni­to­rov, či no­te­boo­kov ur­če­ných pre prá­cu i zá­ba­vu Pri­ná­ša­me vám aj člá­nok o tom, čo všet­ko náj­de­te na toh­to­roč­nej vý­sta­ve No­te­book Expo. Ne­za­bud­ni­te, že sa na vás te­ší­me na tej­to vý­sta­ve už 26. mar­ca v ho­te­li Crowne Pla­za v Bra­tis­la­ve.


Mar­co­vé vy­da­nie DVD RE­VUE je opäť napl­ne­né až po ok­raj. Kľú­čo­vý ob­sah tvo­rí kom­plex vi­deo­re­por­tá­ží, vi­deo­re­cen­zií a ďal­ších vi­deí. Po ús­pec­hu z mi­nu­lé­ho vy­da­nie pri­ná­ša­me via­ce­ro vi­deí v HD roz­lí­še­ní. Vi­deo­re­por­tá­že sa za­me­ria­va­jú na Mo­bi­le World Con­gress, pred­sta­vu­je­me aj ďal­šie no­vin­ky z pro­duk­cie fi­riem Ca­non, Pa­na­so­nic a Sam­sung. Z ďal­ších vi­deí náj­de­te na DVD RE­VUE napr. spô­sob op­ra­vy no­te­boo­kov vo fir­me Swiss.
Z ap­li­ká­cií upo­zor­ňu­je­me na Da­ňo­vé priz­na­nie. Ten­to prog­ram ob­sa­hu­je ak­tuál­ne tla­či­vá pre po­da­nie da­ňo­vé­ho priz­na­nia k da­ni z príj­mu fy­zic­kých osôb – typ A a typ B. Tla­či­vá má­te pri­tom stá­le ulo­že­né vo vlas­tnom po­čí­ta­či, mô­že­te sa k nim ke­dy­koľ­vek vrá­tiť, op­ra­viť ich ale­bo vy­tla­čiť po­treb­ný po­čet kó­pií. K vy­pi­so­va­niu tla­čív nie je po­treb­né pri­po­je­nie k inter­ne­tu. Da­ňo­vé priz­na­nie vy­tvo­re­né v prog­ra­me je da­ňo­vým úra­dom pl­ne ak­cep­to­va­né a má vá­hu ori­gi­nál­ne­ho tla­či­va. Hod­not­ná ap­li­ká­cia je aj Web­Si­te X5 Smart 8, po­mo­cou kto­rej si rých­lo a ľah­ko zos­tro­jí­te vlas­tnú webo­vú strán­ku. Pri­dá­vať mô­že­te ľu­bo­voľ­ný po­čet strá­nok a vy­tvá­rať pre ne dy­na­mic­ké me­nu. Ak sa ra­di hrá­te s fo­tog­ra­fia­mi či už po strán­ke úp­rav ale­bo prip­ra­vo­va­nia nev­šed­ných ma­te­riálov, od­po­rú­ča­me po­užiť As­ham­poo Pho­to Com­man­der 8 na sprá­vu mul­ti­me­diál­nych dát. Na úp­ra­vu fo­tiek je tu k dis­po­zí­cii ob­rov­ská zá­so­ba efek­tov.
Ne­za­bud­ni­te ani na vy­ni­ka­jú­ce bez­peč­nos­tné nás­tro­je v úpl­nej ver­zii – ESET Smart Se­cu­ri­ty i NO­D32 Anti­vi­rus pre 32- i 64-bi­to­vú edí­ciu s plat­nos­ťou do 15. 4. 2011. Ďal­ší prog­ram v úpl­nej ver­zii je MO­BI­LE­dit! 5 na sprá­vu mo­bil­né­ho te­le­fó­nu s plat­nos­ťou do kon­ca ro­ka 2011. Sa­moz­rej­me, ne­za­bud­li sme na feb­ruáro­vé vy­da­nie ma­ga­zí­nu PC RE­VUE v elek­tro­nic­kej ver­zii.

Po­ďte s na­mi naz­rieť do mar­co­vé­ho vy­da­nia PC RE­VUE :-)

No­vin­ky
No­vin­ko­vá sek­cia je pl­ná za­ují­ma­vých pro­duk­tov. Náj­de­te tu fo­toa­pa­rá­ty, rout­re, dopl­nky pre tab­le­ty, rôz­ne mul­ti­me­diál­ne preh­rá­va­če ale aj prís­lu­šen­stvo k bež­ným po­čí­ta­čom. Sek­cii no­vi­niek sme ten­to­raz ve­no­va­li pries­tor až 6 strán.

Re­por­táž 3 GSM v Bar­ce­lo­ne
Fi­ra Bar­ce­lo­na je zná­me vý­sta­vis­ko up­ros­tred ka­ta­lán­ske­ho veľ­ko­mes­ta, v kto­rom sa kaž­dý rok ko­ná 3GSM Mo­bi­le World Con­gress, naj­väč­ší veľtrh mo­bil­ných tec­hno­ló­gií na sve­te. Pred­sta­vi­teľ spo­loč­nos­ti Sam­sung po­ve­dal, že rok 2011 bu­de „the year of smart mo­bi­le de­vi­ces“. A bu­de to asi tak. Sta­či­li nám dva dni na vý­sta­ve, aby sme po­cho­pi­li, o čom bu­de rok 2011 – špič­ko­vé ko­mu­ni­ká­to­ry, smar­tfó­ny a tab­le­ty, eš­te lep­šie dis­ple­je, dvoj­jad­ro­vé pro­ce­so­ry v mo­bi­loch, ob­ja­vi­li sme tu pr­vý mo­bil­ný te­le­fón s 3D dis­ple­jom a tab­let s 3D nah­rá­va­ním vi­dea. Rok 2011 však pri­ne­sie aj ďal­šie no­vin­ky – rých­lej­šie dá­to­vé pre­no­sy (HSPA+ s 21 Mbit/s v praxi), tec­hno­ló­giu NFC a ti­sí­ce no­vých ap­li­ká­cií. Po­ďte spo­lu s na­mi na chví­ľu do Bar­ce­lo­ny po­zrieť si naj­ho­rú­cej­šie vý­rob­ky po­stup­ne po­dľa zna­čiek.

Pa­na­so­nic Con­ven­tion 2011
Spo­loč­nosť Pa­na­so­nic na svo­jej vý­roč­nej kon­fe­ren­cii po­tvr­di­la, že to mys­lí s no­vý­mi te­le­ví­zor­mi a 3D ob­ra­zom smr­teľ­ne váž­ne. Na tom­to po­du­ja­tí to­tiž pred­vied­la do­ved­na 23 no­vých mo­de­lov TV s uh­lop­rieč­ka­mi od 19 do 65 pal­cov. Vo všeo­bec­nos­ti sa te­le­ví­zo­ry od tej­to fir­my po­va­žo­va­li za za­ria­de­nia s veľ­mi dob­rou kva­li­tou ob­ra­zu, ale v po­rov­na­ní s kon­ku­ren­ciou nie až ta­kým ohu­ru­jú­cim di­zaj­nom. Na­vy­še sa tá­to znač­ka na Slo­ven­sku spá­ja vý­hrad­ne s plaz­mo­vou tec­hno­ló­giou. To však už v tom­to ro­ku ne­bu­de pla­tiť. Pa­na­so­nic to­tiž po­riad­ne pri­dal na di­zaj­ne a zá­ro­veň pred­sta­vil 14 no­vých LCD te­le­ví­zo­rov s LED po­dsvie­te­ním.

No­te­boo­ky s pro­ce­so­rom San­dy Brid­ge
Sčas­ti ná­ho­da, sčas­ti úmy­sel – prá­ve sa púš­ťa­te do čí­ta­nia jed­né­ho z exklu­zív­nych tes­tov, kto­ré sme v ob­las­ti no­te­boo­kov za po­sled­né ro­ky v rám­ci PC RE­VUE pri­nies­li. Sčas­ti ná­ho­da, kto­rá na chví­ľu vy­ra­di­la San­dy Brid­ge z hry pre prob­lé­my s ar­chi­tek­tú­rou návr­hu (po­zri vlo­že­ný člá­nok), sčas­ti úmy­sel – po CES 2011 sme ve­de­li, že prí­de boom a pro­ce­so­ro­vá re­vo­lú­cia v po­do­be San­dy Brid­ge. Vy­šší vý­kon, rov­na­ká ce­na, k to­mu no­vé fun­kcie, to je v skrat­ke San­dy Brid­ge, dve ma­gic­ké slo­vá, s kto­rý­mi sa naj­bliž­šie me­sia­ce bu­de­me stre­tá­vať veľ­mi čas­to. Hneď po na­šom náv­ra­te z vý­sta­vy CES 2011 sme za­ča­li s or­ga­ni­zá­ciou tes­tu a „ob­lie­ha­nia“ par­tne­rov a do­dá­va­te­ľov, keď­že sme už na vlas­tné oči vi­de­li a ve­de­li, čo prí­de. V tom ča­se za­ča­li do re­dak­cie pric­hád­zať pred­pro­duk­čné vzor­ky v znač­ne exklu­zív­nej po­do­be. Krát­ko na­to však vy­šla in­for­má­cia zo stra­ny In­te­lu o sťa­ho­va­ní no­vých pro­duk­tov, čím sa mo­de­ly na na­šom sto­le sta­li eš­te exklu­zív­nej­ší­mi, pre­to­že sa kaž­dý bál pro­duk­čnej chy­by zo stra­ny In­te­lu. Chce­te ve­dieť, ako je to nao­zaj? Nech sa pá­či, päť no­te­boo­kov s pro­ce­so­rom San­dy Brid­ge, z to­ho dva v slo­ven­skej pre­mié­re a dva v exklu­zív­nej stre­doeuróp­skej pre­mié­re.

No­vá ge­ne­rá­cia SSD dis­kov
Ho­ci sme o SSD pí­sa­li re­la­tív­ne ne­dáv­no, v skrat­ke zo­pa­ku­je­me, čo­mu sa vy­hnúť a na čo si dať po­zor pri kú­pe ta­ké­ho­to dis­ku. SSD ma­jú nie­koľ­ko kľú­čo­vých vlas­tnos­tí, kto­ré mô­žu spô­so­biť, že za in­ves­to­va­né pe­nia­ze zís­ka­te v is­tých si­tuá­ciách eš­te slab­ší vý­kon, ako má bež­né po­ma­lé HDD. Úpl­ný zá­klad je vý­kon­ný ra­dič, kto­rý mu­sí zvlá­dať nie­len pre SSD jed­no­duc­hé dis­cip­lí­ny, ako je sek­ven­čné čí­ta­nie, ale mal by zvlád­nuť aj si­tuácie, keď dá­ta zá­ro­veň pric­hád­za­jú aj od­chád­za­jú v ná­hod­ných blo­koch. V tom mu po­má­ha vy­rov­ná­va­cia pa­mäť, kto­rá sa v sú­čas­nos­ti us­tá­li­la na hod­no­te 128 MB. V mi­nu­los­ti ro­bi­li dis­kom SSD zlé me­no niek­to­ré ra­di­če, kto­ré sa špe­ciál­ne pri zá­pi­se 4 KB blo­kov pre­pa­da­li rých­los­ťou pod je­den me­ga­bajt za se­kun­du.

Bez­drô­to­vý rou­ter pre kaž­dé­ho
Po­zná­te re­cept na ús­pech, aký po­uží­va App­le? Je to jed­no­duc­hosť a dos­tup­nosť ich tec­hno­ló­gie pre ši­ro­ké sku­pi­ny ľu­dí. Žiad­ne veľ­ké nas­ta­vo­va­nie, len spô­sob po­uží­va­nia zro­zu­mi­teľ­ný kaž­dé­mu. Ak k to­mu eš­te pri­dá­te dob­re vy­ze­ra­jú­ci di­zajn, zdá sa, že ta­ké­to pro­duk­ty sú jed­no­duc­ho od­sú­de­né na ús­pech. Tak­to ne­ja­ko mu­se­li pre­mýš­ľať in­ži­nie­ri vo fir­me Bel­kin, keď tvo­ri­li pro­dukt s ozna­če­ním Sha­re Wire­less Rou­ter. Za­po­jiť do­ma rou­ter a na­kon­fi­gu­ro­vať ho si za­tiaľ vy­ža­do­va­lo člo­ve­ka, kto­rý to­mu troc­hu aj ro­zu­mel. Na dru­hej stra­ne bez­drô­to­vý rou­ter chce kaž­dý, len mož­no o tom eš­te ne­vie. Veď dnes je už nor­mál­ne, že keď už má­te inter­net do­ma, chce­te ho mať na všet­kých za­ria­de­niach, kto­ré vlas­tní­te. Na dru­hej stra­ne nec­hce­te, aby ten váš po­uží­val aj su­sed ale­bo ne­ja­ký iný ne­ví­ta­ný náv­štev­ník. Tak­že v hre je rou­ter, na kto­rom všet­ko nas­ta­ví aj oso­ba, kto­rá to pred­tým nik­dy ne­ro­bi­la a ani ju to príl­iš ne­zau­jí­ma. Nuž, to sa Bel­ki­nu po­da­ri­lo exce­len­tne. Po tom, ako sme si Bel­kin Sha­re Wire­less Rou­ter vy­skú­ša­li, mô­že­me ho s čis­tým sve­do­mím od­po­rú­čať prá­ve na ta­ké­to po­uži­tie.

Pa­no­ra­ma­tic­ká fo­tog­ra­fia
Is­te ste už vi­de­li fo­tog­ra­fie, kto­ré vy­ze­ra­jú na pr­vý po­hľad úžas­ne – pa­no­ra­ma­tic­ký zá­ber kra­ji­ny je vďač­ný úlo­vok napr. na do­vo­len­ke ale­bo pri náv­šte­ve hôr. Ľudia však ne­ro­bia ta­ké­to fo­tog­ra­fie čas­to, le­bo ne­ve­dia, ako na to. Ak sa to nau­čí­te, bu­de­te sa od­li­šo­vať a va­še fot­ky si os­tat­ní všim­nú. My sme sa na pa­no­ra­ma­tic­kú fo­tog­ra­fiu po­zre­li de­tail­ne a v tom­to člán­ku vám pred­sta­ví­me dva prís­tu­py. Je­den je čis­to ama­tér­sky, keď po­uží­va­me špič­ko­vú tec­hno­ló­giu s jed­no­duc­hým ov­lá­da­ním, za­bu­do­va­nú do mo­der­né­ho kom­pak­tné­ho fo­toa­pa­rá­tu. Dru­hý spô­sob vy­uží­va pro­fe­sio­nál­nu vý­ba­vu, pri­čom zá­kla­dom fo­te­nia je zr­kad­lov­ka a pa­no­ra­ma­tic­ká sním­ka si vy­ža­du­je dosť prá­ce. Sa­mi uvi­dí­te, aké vý­sled­ky mož­no do­siah­nuť.

Zľa­vo­vé server­y
Is­te ste už vi­de­li fo­tog­ra­fie, kto­ré vy­ze­ra­jú na pr­vý po­hľad úžas­ne – pa­no­ra­ma­tic­ký zá­ber kra­ji­ny je vďač­ný úlo­vok napr. na do­vo­len­ke ale­bo pri náv­šte­ve hôr. Ľudia však ne­ro­bia ta­ké­to fo­tog­ra­fie čas­to, le­bo ne­ve­dia, ako na to. Ak sa to nau­čí­te, bu­de­te sa od­li­šo­vať a va­še fot­ky si os­tat­ní všim­nú. My sme sa na pa­no­ra­ma­tic­kú fo­tog­ra­fiu po­zre­li de­tail­ne a v tom­to člán­ku vám pred­sta­ví­me dva prís­tu­py. Je­den je čis­to ama­tér­sky, keď po­uží­va­me špič­ko­vú tec­hno­ló­giu s jed­no­duc­hým ov­lá­da­ním, za­bu­do­va­nú do mo­der­né­ho kom­pak­tné­ho fo­toa­pa­rá­tu. Dru­hý spô­sob vy­uží­va pro­fe­sio­nál­nu vý­ba­vu, pri­čom zá­kla­dom fo­te­nia je zr­kad­lov­ka a pa­no­ra­ma­tic­ká sním­ka si vy­ža­du­je dosť prá­ce. Sa­mi uvi­dí­te, aké vý­sled­ky mož­no do­siah­nuť.

Elek­tro­nic­ké kni­hy na Slo­ven­sku
Vô­ňa pa­pie­ra, šuc­hot lis­tov, ši­tá ale­bo le­pe­ná väz­ba, to je len nie­koľ­ko slov, kto­rý­mi sa dá cha­rak­te­ri­zo­vať kni­ha ale­bo aká­koľ­vek iná tlač. Už zo­pár ro­kov sa fir­my pý­šia e pa­pie­rom, pro­to­typ­mi dis­ple­jov s mož­nos­ťou ohý­ba­nia ale­bo pries­vit­ný­mi dis­plej­mi. No po­uží­va­te­lia sú aj v di­gi­tál­nom sve­te zvyk­nu­tí na kla­sic­ký pa­pier. Kým eš­te pred pia­ti­mi rok­mi bo­li elek­tro­nic­ké kni­hy za­me­ra­né ob­sa­hom skôr pre „gee­kov“ a po­sky­to­va­li väč­ši­nou tec­hnic­kú li­te­ra­tú­ru, dnes je si­tuácia iná.

Ako sa prip­ra­vu­je Blu-ray disk na 3D film?
Re­dak­cia ma­ga­zí­nu PC RE­VUE ma­la mož­nosť po­zrieť sa na exklu­zív­ne mies­ta, kde sa prip­ra­vo­va­li ta­ké fil­my, ako je napr. Ava­tar v 3D na Blu-ray mé­diu. Ide o stre­dis­ko s ozna­če­ním Pa­na­so­nic Hollywood La­bo­ra­to­ry (PHL), kto­ré sa nac­hád­za v Hollywoode. To­to mies­to bo­lo vy­bra­né tak, aby stre­dis­ko su­se­di­lo s naj­lep­ší­mi fil­mo­vý­mi štú­dia­mi, ako je Uni­ver­sal Stu­dios, War­ner Bros, abc, NBC, Walt Dis­ney, Lightstorm a pod. Tak­to je za­is­te­ný kaž­do­den­ný a bez­prob­lé­mo­vý kon­takt med­zi fil­mo­vý­mi tvor­ca­mi a tou­to cen­trá­lou. Ok­rem cen­tra v USA exis­tu­jú ta­ké­to stre­dis­ká aj v Euró­pe a Ja­pon­sku a vzá­jom­ne koo­pe­ru­jú.

No­te­book Expo 2011
Nad­šen­ci po­čí­ta­čo­vej a spot­reb­nej elek­tro­ni­ky si aj ten­to rok prí­du na svo­je. Re­dak­cia PC RE­VUE prip­ra­vi­la po­kra­čo­va­nie pre­daj­nej vý­sta­vy no­te­boo­kov na Slo­ven­sku, kto­rá ne­sie ná­zov „ No­te­book EXPO“. Na vý­sta­ve sa pred­sta­via všet­ci zná­mi vý­rob­co­via no­te­boo­kov, no­te­boo­ko­vé­ho prís­lu­šen­stva, ne­bu­dú chý­bať ani vý­rob­co­via z ob­las­ti spot­reb­nej elek­tro­ni­ky, sof­tvé­ru, te­le­ko­mu­ni­ká­cií, GPS na­vi­gá­to­rov a to všet­ko obo­ha­te­né o no­vin­ky z toh­to­roč­nej vý­sta­vy Ce­BIT. V tom­to člán­ku sa do­čí­ta­te, čo všet­ko náj­de­te na No­te­book Expo, už 26. mar­ca 2011.

Mar­co­vé vy­da­nie naj­čí­ta­nej­šie­ho IT ma­ga­zí­nu PC RE­VUE náj­de­te na stán­koch a v hyper­mar­ke­toch už 4. mar­ca :-)

  • Počet strán: 128
  • Vydal: DIGITAL VISIONS
  • Rok vydania: 2011
  • Formát: A4
  • Cena: 3,98 eur

Kontakt

Recenzie o publikácií:

Žiadne súvisiace položky
 
Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.