ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Odborná literatúra

Časopisy / Informatika / INFOWARE 03/2011

picture

INFOWARE 03/2011

 

V mar­co­vom vy­da­ní ma­ga­zí­nu IN­FOWARE vám po­vie­me o Cloud Com­pu­tin­gu a po­vie­me vám o mož­nos­tiach Serverh­ous­ing­u na Slo­ven­sku. Ak hľa­dá­te vhod­ný sub­no­te­book do kan­ce­lá­rie, aj v tej­to ob­las­ti vám po­ra­dí­me. Ak ste sa roz­hod­li na­ku­po­vať IT for­mou lí­zin­gu, ste na správ­nom mies­te. Po­ra­dí­me vám ako na to.

Mar­co­vé vy­da­nie ma­ga­zí­nu IN­FOWARE vám však pri­ná­ša aj mno­ho ďalších uži­toč­ných in­for­má­cií, kto­ré sto­ja za pre­čí­ta­nie. Už 3. mar­ca v stán­koch.

Po­ďte sa s na­mi po­zrieť do ob­sa­hu mar­co­vé­ho vy­da­nia ma­ga­zí­nu INFOWARE :-)


No­vin­ky
Med­zi no­vin­ka­mi náj­de­te množ­stvo in­for­má­cií zo sve­ta pro­duk­tov, tec­hno­ló­gií, ži­vo­ta IT fi­riem, tren­dov v rôz­nych ob­las­tiach IT a te­le­ko­mu­ni­ká­cií. Doz­vie­te sa aj o zme­nách vo ve­de­ní v jed­not­li­vých fir­mách.

Cloud Com­pu­ting
Po­dľa Gar­tne­ru je cloud na vr­cho­le kriv­ky Hy­pe­Cyc­le. Ma­la by te­da nas­tať fá­za vy­triez­ve­nia, na kto­rú nad­vä­zu­je roz­ší­re­nie vy­uži­tia v praxi. „Vý­poč­to­vý mrak“ mož­no de­fi­no­vať z mno­hých po­hľa­dov. Z po­hľa­du IT od­bor­ní­ka ide o ap­li­ká­cie pre­vád­zko­va­né vo vý­poč­to­vých cen­trách, kto­ré po­nú­ka­jú svo­je špe­ci­fic­ké ale­bo uni­ver­zál­nej­šie služ­by spra­vid­la za od­pla­tu s oh­ľa­dom na sku­toč­nú spot­re­bu zdro­jov da­nou ap­li­ká­ciou. Ide o vý­poč­to­vé cen­trá navr­hnu­té pre extrém­ne zá­ťa­že a vý­ko­ny, vy­uží­va­jú­ce rôz­ne for­my vir­tua­li­zá­cie, tec­hno­ló­gií vy­so­kej dos­tup­nos­ti, na­vy­še geog­ra­fic­ky roz­lo­že­né do via­ce­rých vzá­jom­ne pre­po­je­ných lo­ka­lít.

Lí­zing in­for­mač­ných tec­hno­ló­gií
Na pr­vý po­hľad sa mô­že zdať, že lí­zing či pre­ná­jom in­for­mač­ných tec­hno­ló­gií na Slo­ven­sku prak­tic­ky neexis­tu­je. Ofi­ciál­ne šta­tis­ti­ky (napr. Aso­ciácie lea­sin­go­vých spo­loč­nos­tí SR) nao­zaj ho­vo­ria o je­ho mi­zi­vom po­die­le na cel­ko­vom lí­zin­go­vom tr­hu. Keď sa však za­mys­lí­me nad po­dsta­tou lí­zin­gu a je­ho rôz­ny­mi for­ma­mi, s prek­va­pe­ním zis­tí­me, že sku­toč­nosť mô­že byť iná. Dob­rý prík­lad je dnes už bež­ný ope­ra­tív­ny lí­zing mul­ti­fun­kčných tla­čiar­ní ale­bo pre­ná­jom slu­žieb server­a – dnes mo­der­ný cloud com­pu­ting. Tak­mer žiad­na z týc­hto fo­riem za­ob­sta­ra­nia in­for­mač­ných tec­hno­ló­gií nie je sú­čas­ťou ofi­ciál­nych šta­tis­tík.

Serverh­ost­ing na Slo­ven­sku
Ak pre­vád­zku­je­te ús­peš­né webo­vé ap­li­ká­cie ale­bo služ­by a bež­ný web­hos­ting vám už nes­ta­čí, je čas po­uva­žo­vať o sa­mos­tat­nom server­i ale­bo o clou­do­vej služ­be či rie­še­ní. Aj naj­jed­no­duc­hšia for­ma tes­to­va­nia serverh­ost­ing­u je nad si­ly akej­koľ­vek re­dak­cie IT ma­ga­zí­nu, pre­to sme bo­li od­ká­za­ní na úda­je od po­sky­to­va­te­ľov serverh­ost­ing­ov­ých slu­žieb.

Sub­no­te­book do kan­ce­lá­rie aj na ces­ty
Ak je pre vás net­book ale­bo mi­ni­no­te­book z hľa­dis­ka vý­ko­nu či veľ­kos­ti dis­ple­ja ne­pos­ta­ču­jú­ci, ale nec­hce­te na ces­ty či do­mov pre­ná­šať veľ­ký des­kto­po­vý no­te­book, prá­ve ultrap­re­nos­ný no­te­book je pre vás naj­vy­ho­vu­jú­cej­šie rie­še­nie. Ka­te­gó­ria sub­no­te­boo­kov po­nú­ka pl­no­hod­not­ný vý­kon no­te­boo­ku v ma­lom te­le. Vý­dr­žou ba­té­rií sú ako stvo­re­né aj na ces­to­va­nie a roz­hod­ne pri nich ne­bu­de­te od­ká­za­ní iba na zá­klad­nú úp­ra­vu do­ku­men­tov a vy­ba­vo­va­nie e-mai­lov.

Mar­co­vé vy­da­nie ma­ga­zí­nu pre IT pro­fe­sio­ná­lov IN­FOWARE náj­de­te v stán­koch už 3. mar­ca :-)

  • Počet strán: 64
  • Vydal: DIGITAL VISIONS
  • Rok vydania: 2011
  • Formát: A4
  • Cena: 1,96 eur

Kontakt

Recenzie o publikácií:

Žiadne súvisiace položky
 
Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.