Odborná literatúra

Časopisy / Informatika / PC REVUE 04/2011

picture

PC REVUE 04/2011

 

V ap­rí­lo­vom čís­le PC RE­VUE sa po­zrie­me do ne­mec­ké­ho Han­no­ve­ru na Ce­BIT, kde sme za­ví­ta­li ako jed­ni z má­la zo Slo­ven­ska. Pred­sa len zla­té ča­sy Ce­BI­Tu ako veľtr­hu pre ši­ro­kú ve­rej­nosť sú preč. V sú­čas­nos­ti sa tá­to vý­sta­va pret­ran­sfor­mo­va­la na mies­to, kde sa uzat­vá­ra ob­chod, hľa­da­jú sa sys­té­mo­ví in­teg­rá­to­ri a šermuj­e sa slo­va­mi, kto­rým bež­ná ve­rej­nosť ne­ro­zu­mie. My sa vám po­kú­si­me prib­lí­žiť at­mos­fé­ru a všet­ky no­vé pred­sta­ve­né pro­duk­ty.
Doz­vie­te sa o no­vom An­droi­de s ozna­če­ním Ho­ney­comb, ur­če­nom sku­toč­ne pre tab­le­ty. Po­ra­dí­me vám, ako vy­tvá­rať a up­ra­vo­vať 3D fo­tog­ra­fie, a v krát­kej fo­to­re­por­tá­ži sa pre­ne­sie­me na vý­sta­vu No­te­book Expo, kto­rá ten­to rok pras­ka­la vo šví­koch.
Má­me však prip­ra­ve­ných aj množ­stvo tes­tov. V pr­vom z nich po­ra­dí­me pá­nom, ako vy­brať ten správ­ny no­te­book pre dá­mu ich sr­dca v tes­te dám­skych no­te­boo­kov. Pre nad­šen­cov na­du­pa­ných po­čí­ta­čov s kva­lit­nou gra­fi­kou je prir­pa­ve­ný test gra­fic­kých ka­riet. Po­mô­že­me vám zo­rien­to­vať sa aj vo vý­be­re fo­toa­pa­rá­tu, či správ­ne­ho in­te­li­gen­tné­ho te­le­fó­nu. Pre priaz­niv­cov sof­tvé­ru sme prip­ra­vi­li naj­lep­šie voľ­né nás­tro­je pre váš PC a na zú­bok sa po­zrie­me aj e-mai­lo­vým klien­tom.
To však zďa­le­ka nie je všet­ko. Ap­rí­lo­vé vy­da­nie PC RE­VUE je na­bi­té in­for­má­cia­mi kto­ré by ne­ma­li unik­núť va­šej po­zor­nos­ti!


Ap­rí­lo­vé vy­da­nie DVD RE­VUE je opäť napl­ne­né až po ok­raj. Kľú­čo­vý ob­sah tvo­rí kom­plex vi­deo­re­por­tá­ží, vi­deo­re­cen­zií a ďal­ších vi­deí. Po priaz­ni­vom oh­la­se z mar­ca pri­ná­ša­me via­ce­ro vi­deí v HD roz­lí­še­ní. Vi­deo­re­por­tá­že sa za­me­ria­va­jú na vý­sta­vu Ce­BIT, kde po­stup­ne nah­liad­ne­me do stán­kov fi­riem ACER, AN­TEC, ASUS, Aver­Me­dia, ESET, Fu­jit­su, In­tel, MSI a iných. Z ďal­ších vi­deí náj­de­te na DVD RE­VUE napr. Acer Ico­nia Dual Dis­play, Lexmark Ge­ne­sis S815 ale­bo www.su­per­ba­lik.sk.

V sú­vis­los­ti s príc­ho­dom ja­ri sa ak­tuál­ne ve­nu­je­me prí­ro­de a špor­tu. Na DVD RE­VUE náj­de­te v skú­šob­nej ver­zii prog­ram Cyk­lot­ra­sy 2 SK, kto­rý je ši­kov­ným po­moc­ní­kom pri plá­no­va­ní trás na bi­cyk­li. Na ap­rí­lo­vé DVD RE­VUE sme umies­tni­li aj prog­ram na hľa­da­nie geo­cac­he a prá­cu s geoin­for­má­cia­mi vo fo­tog­ra­fiách. Ce­lý rad ap­li­ká­cií sa ve­nu­je dob­rej kon­dí­cii váš­ho po­čí­ta­ča, uvád­za­me prog­ra­my na pre­čis­te­nie re­gis­trov, zá­lo­hu dát a zrýc­hle­nie prá­ce s po­čí­ta­čom. Vý­znam­né mies­to za­be­ra­jú aj naj­lep­šie prog­ra­my, kto­ré zís­ka­te za­dar­mo. Náj­de­te tu nás­tro­je na strih vi­dea, prá­cu s fo­tog­ra­fia­mi, kom­pri­má­ciu, od­in­šta­lo­va­nie, def­rag­men­tá­ciu, ob­no­vu vy­ma­za­ných sú­bo­rov, okam­ži­tú ko­mu­ni­ká­ciu, fi­rewal­ly, preh­lia­da­če inter­ne­tu, e-mai­lo­vých klien­tov a pod. Spo­lu s ba­lí­kom prog­ra­mov pre ope­rač­ný sys­tém Mic­ro­soft Win­dows, kto­rý náj­de­te na ad­re­se www.su­per­ba­lik.sk, tak náš vý­ber tvo­rí ne­vyh­nut­nú vý­ba­vu pre po­čí­tač. Na chví­le od­dyc­hu sme pri­po­ji­li aj nie­koľ­ko hier.

Ne­za­bud­ni­te ani na vy­ni­ka­jú­ce bez­peč­nos­tné nás­tro­je v úpl­nej ver­zii ESET Smart Se­cu­ri­ty i NO­D32 Anti­vi­rus pre 32- i 64-bi­to­vú edí­ciu s plat­nos­ťou do 15. 5. 2011. Ďal­ší prog­ram v úpl­nej ver­zii je MO­BI­LE­dit! 5 na sprá­vu mo­bil­né­ho te­le­fó­nu s plat­nos­ťou do kon­ca ro­ka 2011. Sa­moz­rej­me, ne­za­bud­li sme na mar­co­vé vy­da­nie ma­ga­zí­nu PC RE­VUE v elek­tro­nic­kej ver­zii.


No­vin­ky
V no­vin­kách ten­to me­siac pred­sta­vu­je­me rôz­ne dopl­nky pre po­čí­ta­če, no­te­boo­ky a tab­le­ty. Špe­ciál­ne sa ve­nu­je­me na­vi­gá­ciám, mul­ti­me­diál­nym preh­rá­va­čom, pi­kop­ro­jek­to­rom a mul­ti­fun­kčným za­ria­de­niam. V po­nu­ke má­me aj fo­toa­pa­rá­ty a ka­me­ry.

Re­por­táž: Čo no­vé na Ce­BI­Te?
Na Ce­BIT do ne­mec­ké­ho Han­no­ve­ru sme za­ví­ta­li ako jed­ni z má­la zo Slo­ven­ska. Pred­sa len zla­té ča­sy Ce­BI­Tu ako veľtr­hu pre ši­ro­kú ve­rej­nosť sú preč. V sú­čas­nos­ti sa tá­to vý­sta­va pret­ran­sfor­mo­va­la na mies­to, kde sa uzat­vá­ra ob­chod, hľa­da­jú sa sys­té­mo­ví in­teg­rá­to­ri a šermuj­e sa slo­va­mi, kto­rým bež­ná ve­rej­nosť ne­ro­zu­mie. Ce­BIT sa ko­ná dosť sko­ro po vý­sta­ve CES, kto­rú sme preš­li úpl­ne de­tail­ne, a je prav­da, že via­ce­ro no­vých pro­duk­tov sa na tej­to vý­sta­ve opa­ko­va­lo. To však nie je chy­ba, prá­ve nao­pak! Prá­ve na Ce­BI­Te sme si moh­li no­vé pro­duk­ty po­zrieť tak, že sme ich ma­li v ru­ke. Veď to uvi­dí­te aj na na­šom vi­deu. A kto hľa­dá, ten náj­de, pre­to aj my sme naš­li pro­duk­ty, kto­ré ma­li v Han­no­ve­ri pre­mié­ru. Stra­té­gia PC RE­VUE je v tom­to oh­ľa­de jas­ná – nie sme tvor­ca­mi re­por­tá­ží z vý­stav, na kto­rých sme nik­dy ne­bo­li. Všet­ko si „preš­lia­pe­me“ pek­ne sa­mi a na­ším po­dkla­dom nie sú tla­čo­vé sprá­vy s vy­pre­pa­ro­va­ný­mi in­for­má­cia­mi, po­sie­la­né z agen­túr, ale sku­toč­ný zá­ži­tok.

Naj­nov­ší An­droid 3.0 (Ho­ney­comb) v tab­le­toch
Pr­vý An­droid op­ti­ma­li­zo­va­ný a di­zaj­no­va­ný pri­már­ne pre za­ria­de­nia ty­pu tab­let dos­tal kó­do­vé me­no Ho­ney­comb a čí­sel­né ozna­če­nie 3.0. Ur­či­te nej­de o nás­tup­cu ver­zie 2.3 ani 2.2, troj­kou sa za­čí­na čís­lo­va­nie pre tab­le­to­vé ver­zie An­droi­du, kto­ré sú vý­raz­ne iné ako ver­zie pre ko­mu­ni­ká­to­ry/te­le­fó­ny. Ho­ney­comb je ur­če­ný pre tab­le­ty s veľ­kos­ťou dis­ple­ja as­poň se­dem pal­cov a viac a väč­ši­nou pre roz­lí­še­nie 1280 × 600/768/800 pixelov. Je úpl­ne kom­pa­ti­bil­ný so star­ší­mi (mo­bil­ný­mi) ver­zia­mi An­droi­du, po­sky­tu­je no­vé po­uží­va­teľ­ské roz­hra­nie a mno­ho ďal­ších zlep­še­ní. Chce­te ve­dieť, v čom je „vče­lí plást“ no­vý a čo je na ňom vý­ni­moč­né? Po­zri­te sa na to spo­lu s na­mi – od po­dla­hy (sys­té­mo­vej ar­chi­tek­tú­ry) až po strop (no­vé mul­ti­me­diál­ne fun­kcie).

Do út­rob LCD mo­ni­to­ra
Re­cen­zie a pria­me po­rov­ná­va­cie tes­ty naj­rôz­nej­šie­ho har­dvé­ru sú neod­de­li­teľ­nou sú­čas­ťou PC RE­VUE. Po­má­ha­jú vám nie­len pri vý­be­re a ná­ku­pe tých správ­nych kom­po­nen­tov, ale udr­žu­jú aj váš ak­tuál­ny preh­ľad o si­tuá­cii na tr­hu in­for­mač­ných tec­hno­ló­gií. Ak vás však ok­rem zá­klad­ných tech­nic­kých pa­ra­met­rov za­ují­ma aj to, ako vlas­tne da­né kom­po­nen­ty po­čí­ta­ča fun­gu­jú, z čo­ho sa skla­da­jú a čo všet­ko ov­plyv­ňu­je ich vý­kon, hľa­dá­te is­tot­ne aj člán­ky iné­ho za­me­ra­nia. Prá­ve pre vás je ur­če­ný náš se­riál člán­kov Kom­po­nen­ty po­čí­ta­ča pod drob­noh­ľa­dom, v kto­rom sa po­stup­ne ve­nu­je­me sú­čas­tiam a zá­klad­ným vlas­tnos­tiam jed­not­li­vé­ho har­dvé­ru. V pred­chád­za­jú­cich čas­tiach sme sa veľ­mi po­drob­ne za­obe­ra­li zlo­že­ním a jed­not­li­vý­mi sú­čias­tka­mi zá­klad­nej dos­ky, gra­fic­kej kar­ty, pev­né­ho dis­ku a na­pá­ja­cie­ho zdro­ja. V tej­to čas­ti sa zvnút­ra skrin­ky po­čí­ta­ča pre­su­nie­me na stôl, kde sa pria­mo pred oča­mi po­uží­va­te­ľov nac­hád­za naj­dô­le­ži­tej­šia vý­stup­ná pe­ri­fé­ria po­čí­ta­ča – mo­ni­tor. Aj to­to za­ria­de­nie, kto­ré dnes naj­čas­tej­šie po­uží­va tec­hno­ló­giu za­lo­že­nú na te­ku­tých kryš­tá­loch, uš­lo po­čas svoj­ho vý­vo­ja veľ­ký kus ces­ty. Ak aj vás za­ují­ma, na akom prin­cí­pe LCD mo­ni­to­ry fun­gu­jú, čo náj­de­te v ich út­ro­bách a čo všet­ko vplý­va na kva­li­tu zob­ra­ze­nia, ste na správ­nom mies­te.

Ako na 3D fo­tog­ra­fie
3D je ho­rú­ca té­ma, o kto­rej sa pí­še vša­de. Prob­lém je, že ta­ké­to po­da­nie ob­ra­zu je za­tiaľ dosť dra­hé. My sme už pred­sta­vi­li mno­ho te­le­ví­zo­rov s 3D ob­ra­zom, ma­li sme aj pro­jek­tor. Te­raz si však po­vie­me, ako sa dá úpl­ne jed­no­duc­ho zho­to­viť 3D fo­tog­ra­fia oby­čaj­ným fo­toa­pa­rá­tom, a vy­svet­lí­me, aké sú v tom­to sme­re mož­nos­ti. Po­tom sa bu­de­me ve­no­vať to­mu, čo nás v tej­to ob­las­ti ča­ká a ako bu­de onedl­ho mož­né vy­tvo­riť 3D fo­tog­ra­fie. Len ma­lé upo­zor­ne­nie – 3D nie je té­ma pre ľu­dí s po­ruc­ha­mi zra­ku, tu tre­ba mať dve zdra­vé oči.

Fo­to­ga­lé­ria No­te­book Expo
Po­zri­te sa ako to vy­ze­ra­lo na No­te­book Expo v krát­kej fo­to­re­por­tá­ži.

Test dám­skych no­te­boo­kov
Áno, priz­ná­va­me, ta­ký­to účel­ne a troc­ha net­ra­dič­ne za­me­ra­ný test sme v rám­ci PC RE­VUE ne­ro­bi­li riad­ne dl­ho. Pre­čo prá­ve dám­ske no­te­boo­ky? V po­sled­nom ča­se sme ma­li po­cit, ako­by sa nám na tr­hu troc­ha roz­mno­ži­li. Mno­ho vý­rob­cov má svoj „dám­sky“ no­te­book – či už fa­reb­ne, ale­bo di­zaj­no­vo net­ra­dič­ne spra­co­va­ný, vhod­ný do ka­bel­ky, ale aj na kaž­do­den­nú prá­cu. A keď sa my, pá­ni, roz­hod­ne­me sleč­nám, dá­mam a man­žel­kám spra­viť „IT prek­va­pe­nie“, nie je nič lep­šie ako dar­ček v po­do­be ši­kov­né­ho dám­ske­ho no­te­boo­ku. Ten­to test sme za­me­ra­li me­nej tec­hnic­ky a viac po­uží­va­teľ­sky. Hod­no­tí­me naj­mä prak­tic­ké hľa­dis­ko – kom­fort klá­ves­ni­ce (dá­my ma­jú dlh­šie nech­ty), po­ho­dlie pri pre­ná­ša­ní, di­zaj­no­vú prí­ťaž­li­vosť, vý­drž ba­té­rie a pod. Pá­ni, chce­te po­ra­diť? My sme tu na to, ale ten­to­raz sme si vy­žia­da­li aj ná­zor dá­my.

Test gra­fic­kých ka­riet
Gra­fic­ké či­py sa is­tý čas po svo­jom uve­de­ní ob­ja­via aj v kar­tách, kto­ré sa cel­kom nedr­žia pred­pi­so­vé­ho „re­fe­ren­čné­ho“ návr­hu. Mies­to to­ho vy­uží­va­jú špe­ciál­ne chla­de­nie, ma­jú zvý­še­né frek­ven­cie a po­dpo­ru­jú pre­tak­to­va­nie. A ok­rem to­ho sú drah­šie a za­be­ra­jú viac mies­ta... Op­la­tí sa in­ves­to­vať do týc­hto up­ra­ve­ných mo­de­lov? Je vý­hod­nej­ší niž­ší mo­del v pre­tak­to­va­nej po­do­be ale­bo je rov­no vý­hod­nej­šie in­ves­to­vať do vy­ššie vy­ba­ve­né­ho GPU? A hlav­ne kto­ré z ne­re­fe­ren­čných návr­hov sú naj­tic­hšie a naj­lep­šie sa tak­tu­jú? Na po­dob­né otáz­ky bu­de­me od­po­ve­dať v tom­to člán­ku. Pl­ní­me aj náš sľub z mi­nu­los­ti tým, že sa v tes­toch vra­cia­me k už pred­tým hod­no­te­ným mo­de­lom gra­fic­kých či­pov. Az­da vý­rob­co­via ko­neč­ne od­strá­ni­li niek­to­ré pre­vád­zko­vé ne­vý­ho­dy naj­ak­tuál­nej­ších mo­de­lov GPU.

Test zr­kad­lo­viek bez zr­kad­la
Po­kiaľ tú­ži­te po fot­kách s kva­li­tou ako z di­gi­tál­nych zr­kad­lo­viek, ale od­rád­za vás nut­nosť ťa­hať vša­de so se­bou dos­lo­va ki­lá vý­ba­vy, je tu rie­še­nie. Evo­lú­cia di­gi­tál­nej fo­tog­ra­fie v po­sled­ných ro­koch vrh­la na svet no­vý typ fo­toa­pa­rá­tov, kto­rým sa ho­vo­rí zr­kad­lov­ky bez zr­kad­la ale­bo ILC, te­da apa­rá­ty s vy­me­ni­teľ­ným ob­jek­tí­vom. Ne­ma­jú op­tic­ký hľa­dá­čik, tak­že vô­bec ne­pot­re­bu­jú zr­kad­lo. Ich te­lá sú ove­ľa men­šie a ľah­šie než pri bež­ných zr­kad­lov­kách. Od iných kom­pak­tných fo­toa­pa­rá­tov ich však od­li­šu­je to, že ma­jú väč­šie sní­ma­če a mô­že­te si k nim do­kú­piť ob­jek­tí­vy po­dľa vlas­tných pred­stáv – v is­tom zmys­le tak spá­ja­jú vý­ho­dy sve­ta kom­pak­tov aj sve­ta sku­toč­ných zr­kad­lo­viek (dSLR).

Test in­te­li­gen­tných te­le­fó­nov
Mo­bil­ná ko­mu­ni­ká­cia je seg­ment, kto­rý je od Sve­to­vé­ho kon­gre­su mo­bil­nej ko­mu­ni­ká­cie v Bar­ce­lo­ne veľ­mi po­pu­lár­ny. Vý­rob­co­via pri­ná­ša­jú na trh rôz­ne no­vé za­ria­de­nia – od tab­le­tov až po mo­bil­né te­le­fó­ny s veľ­kos­ťou med­zi tab­le­tom a mo­bi­lom do vrec­ka. Nec­hý­ba ani seg­ment jed­no­duch­ších te­le­fó­nov, kto­ré ma­jú dnes dos­ta­tok fun­kcií, no prív­las­tok in­te­li­gen­tné ne­dos­ta­li. Nap­riek veľ­ké­mu „ha­ló“ sa až ta­ké veľ­ké zme­ny neo­ča­ká­va­jú. Tab­le­ty tu už bo­li a to, že bu­dú mať dvoj- a viac­jad­ro­vé pro­ce­so­ry, nie je ta­ká vý­znam­ná zme­na. Jed­no­duc­ho tec­hno­lo­gic­ký vý­voj bu­de sme­ro­vať k naj­vy­ba­ve­nej­ším smar­tfó­nom. Veď už dnes sú na tr­hu za­ria­de­nia, kto­ré ma­jú len „oby­čaj­ný“ pro­ce­sor a prak­tic­kou po­uži­teľ­nos­ťou hra­vo pre­ko­na­jú pric­hád­za­jú­ce mo­de­ly. Tu hneď upo­zor­ňu­je­me na fakt, že dô­raz tre­ba klásť na vý­ber znač­ky ale­bo ty­pu za­ria­de­nia. Inak sa mô­že stať, že si kú­pi­te te­le­fón s veľ­kým dis­ple­jom, úc­hvat­ný­mi pa­ra­met­ra­mi, ale bu­de­te skla­ma­ní je­ho prak­tic­kou vy­uži­teľ­nos­ťou.

Naj­lep­šie voľ­né nás­tro­je pre PC
Na inter­ne­te je dnes veľ­ké množ­stvo prog­ra­mov za­dar­mo. Vy­znať sa v nich nie je jed­no­duc­hé, a tak sa hľa­da­niu ne­vyh­ne­te. Sta­čí sí­ce do vy­hľa­dá­va­ča za­dať adek­vát­ne slo­vá, no ten po­skyt­ne nie­len vý­sled­ky vy­hľa­dá­va­nia prog­ra­mov za­dar­mo, ale aj ve­ľa pla­te­ných. Mo­men­tál­ne je „v mó­de“ na­zý­vať prog­ra­ma­mi za­dar­mo aj skú­šob­né 30-dňo­vé ver­zie. To by však bol eš­te ten lep­ší prí­pad. Hor­šie je, že čo­raz viac pre­ni­ká na trh sys­tém, keď si sí­ce mô­že­te prog­ram za­dar­mo vy­skú­šať, ale po­tom zaň tre­ba za­pla­tiť. Na­vy­še ak pria­mo cez sys­tém „ob­jed­náv­ky“ prog­ra­mu za­dar­mo vy­pĺňa­te úda­je o kre­dit­nej kar­te, tre­ba si dať po­zor na mož­nos­ti vy­po­ve­da­nia skú­šob­nej do­by. Vý­rob­ca si inak auto­ma­tic­ky stiah­ne po­pla­tok za úpl­nú ver­ziu prog­ra­mu a rek­la­má­cia, ho­ci ne­mu­sí byť zlo­ži­tá, bu­de dl­ho tr­vať. Pre­to sme sa po­zre­li na naj­zná­mej­šie prog­ra­my, za kto­ré nao­zaj nič ne­zap­la­tí­te a mô­že­te ich le­gál­ne po­uží­vať. Neob­sa­hu­jú skry­tú re­gis­trá­ciu ani iné na pr­vý po­hľad ne­vi­di­teľ­né vy­hlá­se­nia v li­cen­čných po­dmien­kach. Vy­be­ra­li sme zo zná­mych prog­ra­mov, dos­tup­ných na tr­hu už nie­koľ­ko ro­kov. Všet­ky sme pre­ve­ri­li a na DVD RE­VUE náj­de­te ten­to­raz vý­ber sys­té­mo­vých a bez­peč­nos­tných prog­ra­mov a pri­da­li sme aj nás­tro­je na inter­net a ko­mu­ni­ká­ciu.

E-mai­lo­ví klien­ti
Dnes exis­tu­je ob­rov­ské množ­stvo e-mai­lo­vých klien­tov, z kto­rých kaž­dý dis­po­nu­je ur­či­tý­mi zlep­še­nia­mi a bo­nus­mi. Aby sme vám po­moh­li zo­rien­to­vať sa v nich a vy­brať si to­ho správ­ne­ho, pri­ná­ša­me de­tail­ný test. Náj­de­te v ňom zá­stup­cov inter­ne­to­vých ap­li­ká­cií, kto­ré ne­vy­ža­du­jú in­šta­lá­ciu, ale aj prog­ra­mo­vých rie­še­ní, kto­rých prí­tom­nosť na klien­tskom po­čí­ta­či je ne­vyh­nut­ná.

Ap­rí­lo­vé vy­da­nie naj­čí­ta­nej­šie­ho IT ma­ga­zí­nu PC RE­VUE náj­de­te v stán­koch a hyper­mar­ke­toch už 4. ap­rí­la :-)

  • Počet strán: 128
  • Vydal: DIGITAL VISIONS
  • Rok vydania: 2011
  • Formát: A4
  • Cena: 3,98 eur

Kontakt

Recenzie o publikácií:

Žiadne súvisiace položky